6

Ntuas kom xyaum tsheej

  1Kuv tub 'e, yog koj ua tus qhwv kwvtij zej zog
   thiab tau cog lus tseg rau lwm tus lawm,
  2yog koj mag khi vim yog
   tim koj daim tawv ncauj,
  thiab yog koj mag hlua
   vim tim koj lub ncauj tej lus,
  3kuv tus tub 'e, koj yuav tsum ua li no
   thiaj pab tau koj dim,
  rau qhov koj poob rau hauv
   kwvtij zej zog txhais tes lawm.
   Cia li maj nroos mus thov nws.
  4Tsis txhob ua ntsej muag lag dig,
   tsis txhob qe muag nti.
  5Koj cia li khiav kom dim ib yam li
   tus kauv seb khiav dim tus uas tua nqaij,
  thiab ib yam li tus noog nti dim
   hauv tus uas cuab txhais tes.

  6Niag neeg tub nkeeg 'e,
   koj cia li mus saib ntsaum
  cia li ua tib zoo saib ntsaum nyob tau li cas,
   koj thiaj li txawj ntse.
  7Ntsaum twb tsis muaj thawj coj,
   tsis muaj nom tswv, tsis muaj tus kav,
  8los lub caij ntuj qhua ntsaum tseem
   txawj npaj zaub mov cia,
  thiab lub caij sau qoob
   ntsaum txawj sau los cia.
  9Neeg tub nkeeg 'e, koj yuav pw ntev li cas?
   Thaum twg koj li sawv hauv nruab dab ntub los?
  10Tsaug ib nyuag tsig zog,
   ib nyuag qe muag, khawm tes so ib pliag,
  11mas txojkev pluag yuav los txog koj
   yam nkaus li tub sab tuaj lws,
  thiab kev txom nyem yuav los
   yam nkaus li tus coj ntaj coj riam tuaj lws.

  12Tus neeg tsis tsim txiaj,
   yog neeg limhiam, dag taug zej taug zos,
  13nws zij ncaug ntxi muag,
   nws ua tes ua taw ntxias, nws taw tes nki,
  14nws lub siab nkhaus xav tswvyim ua phem,
   nws pheej tshum kom muaj kev tsis sib hum.
  15Vim li no vij sub vij sw
   yuav los raug nws sai sai,
  ib pliag ntshis xwb
   yuav raug kev puas ntsoog kho tsis tau.

  16Muaj rau yam uas Yawmsaub ntxub,
   yog muaj xya yam
   uas nws ntxub kawg li, yog li no
  17qhov muag qauj luj les, nplaig dag,
   thiab txhais tes uas tua tus neeg tsis txhaum,
  18lub siab uas ntaus tswvyim ua limhiam,
   txhais kotaw uas maj nroos mus ua phem,
  19tus cuav timkhawv uas ua pa xwb
   los puavleej yog dag,
   thiab tus uas tshum ua rau kwvtij tsis sib hum.

Ntuas kev nkauj kev nraug

  20Kuv tub 'e, cia li tuav rawv
   koj txiv tej lus nkaw
  thiab tsis txhob muab
   koj niam tej lus qhia pov tseg.
  21Muab tej lus ntawd khi
   rau koj lub siab mus ib txhis,
   muab khi rau ntawm koj caj dab.
  22Thaum koj mus kev tej lus ntawd yuav coj koj,
   thaum koj pw tej lus ntawd yuav tsom kwm koj,
  thiab thaum koj sawv tej lus ntawd yuav qhia koj.
  23Rau qhov tej lus nkaw ntawd yog lub teeb ci
   thiab tej lus qhia ntawd yog qhov kaj,
  thiab tej lus qhuab ntuas
   yog qhia koj paub ua neej,
  24xwv thiaj tiv thaiv koj ntawm tus pojniam phem
   thiab tiv thaiv ntawm tus pojniam
   taug zej taug zos ncauj qab zib nplaig qab ntse.
  25Koj tsis txhob qaug siab
   rau qhov uas nws zoo nkauj,
   tsis txhob cia nws txiav muag ntxias tau koj.
  26Ib lub ncuav xwb ntiav tau tus poj muag cev,
   tiamsis qhov uas mus nrog luag tus pojniam pw
   mas yuav txov koj txojsia.
  27Ib tug txivneej yuav puag nplaim taws
   rau ntawm nws hauv siab
   es nws lub tsho tsis kub hnyiab tau thiab lov?
  28Lossis ib tug txivneej yuav tsuj
   saum cov ncaig taws uas kub heev
  es nws txhais kotaw
   tsis kub hnyiab tau thiab lov?
  29Tus uas mus nrog luag pojniam pw
   kuj zoo ib yam li ntawd.
  Tsis muaj ib tug twg uas kov luag tus pojniam
   es yuav tsis raug txim.
  30Yog tub sab nyiag los noj vim nws tshaib heev
   mas tsis muaj leejtwg thuam nws.
  31Yog ntes tau mas nws yuav them xya npaug,
   nws yuav muab tej qhov txhia chaw
   hauv nws tsev huvsi them.
  32Tus uas ntxias luag pojniam
   yeej yog tsis thoob tsib,
  tus uas ua li ntawd kuj yog nws
   rov rhuav nws ua kom puam tsuaj.
  33Nws yuav raug luag nplawm
   thiab poob ntsej muag,
   ntxuav tsis tau nws qhov txaj muag ploj li.
  34Qhov uas khib xeeb ua rau neeg
   npau taws kawg nkaus,
  mas hnub uas nws ua pauj
   nws tsis tswj nws lub zog li.
  35Nws yuav tsis kam yuav
   ib qho nyiaj sam hwm li,
  txawm yog yeem muab ntau
   los nws yeej tsis yib.