8

Lub tswvyim tsim txiaj thiab nyob ib txhis

  1Cia li mloog tswvyim lub suab hu.
   Kev txawj ntse tsis tsa lub suab hu lov?
  2Tswvyim sawv saum qhov chaw siab
   ntawm ntug kev,
   thiab ntawm tej kev tshuam.
  3Tswvyim nyob ntawm ib sab rooj loog
   uas nkag mus rau hauv lub nroog
   hu nrov nrov hais tias,
  4“Neeg 'e, kuv hu nej,
   kuv tsa suab hu ib tsoom neeg.
  5Nej cov neeg tsis thoob tsib 'e,
   cia li kawm kom paub qabhau,
  nej cov neeg ruam 'e,
   cia li kawm kom nkag siab.
  6Cia li mloog los maj, rau qhov kuv
   yuav hais txog tej uas zoo tshaj plaws,
  thiab tej uas raug cai yuav tawm
   hauv kuv daim tawv ncauj los,
  7rau qhov kuv lub qhov ncauj
   yuav hais qhov tseeb xwb,
  kuv daim tawv ncauj ntxub
   tej kev limhiam kawg li.
  8Txhua lo lus uas kuv lub qhov ncauj hais
   puavleej yog lus ncaj ncees,
   tsis muaj ib los dag thiab ib los nkhaus li.
  9Tus uas txawj to taub yuav pom tias
   kuv tej lus puavleej ncaj,
  tus uas kawm kev txawj ntse yuav pom tias
   kuv tej lus raug cai lawm.
  10Cia li khaws kuv tej lus qhuab qhia
   zoo dua li khaws nyiaj,
  cia li khaws kev txawj ntse
   zoo dua li khaws cov tseem kub,
  11rau qhov tswvyim
   zoo dua li npauj nyiaj npauj kub,
  thiab txhua yam uas koj ntshaw
   tsis muaj ib yam zoo cuag li tswvyim.

  12“Kuv yog tswvyim, kuv muaj tab fab,
   thiab kuv nrhiav tau kev txawj ntse
   thiab paub txhij paub txhua.
  13Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog ntxub txojkev phem.
  Kuv ntxub kev khav theeb kev muab hlob,
   kev phem kev qias thiab lub ncauj ntxeev xaiv.
  14Kuv yog lub chaw sablaj ntxig nug
   thiab muaj tswvyim,
   kuv thoob tsib to nrog thiab muaj zog.
  15Vim muaj kuv, tej vajntxwv
   thiaj kav tau tebchaws,
  thiab tej nom tswv
   thiaj rhawv tau kevcai ncaj ncees.
  16Vim yog muaj kuv, cov thawj
   thiaj kav tau tebchaws,
  thiab cov uas muaj meej mom
   thiaj kav tau thoob ntiajteb.
  17Kuv hlub cov uas muab siab npuab kuv,
   thiab cov uas siv zog nrhiav kuv kuj ntsib kuv.
  18Kev muaj txiag thiab koob meej,
   thiab nyiaj qab nas toos qab pha
   thiab kev vam meej nrog nraim kuv.
  19Tej txiaj ntsig uas koj tau ntawm kuv
   zoo dua kub, zoo dua cov tseem kub,
  tej uas koj tau ntawm kuv
   zoo dua cov tseem nyiaj.
  20Kuv taug txojkev ncaj ncees
   thiab mus raws li txojkev ua ncaj.
  21Kuv pub nyiaj txiag rau cov
   uas muab siab npuab kuv,
  thiab pub kom lawv
   lub txhab nyiaj puv nkaus.

  22“Thawj txog haujlwm uas Yawmsaub ua
   yog nws tau tsim kuv,
   kuv yog thawj yam uas thaum ub nws tsim.
  23Nws tsim kuv thaum ub los lawm,
   thaum chiv keeb nws tsim kuv
   ua ntej uas tsis tau muaj lub ntiajteb.
  24Thaum tsis tau muaj dej hiavtxwv
   twb yug kuv lawm,
  yog thaum tsis tau muaj
   tej qhov dej uas txhawv ntau.
  25Ua ntej uas tsis tau tsim tej roob
   thiab ua ntej uas tsis tau muaj tej pov roob,
   twb yug kuv lawm,
  26yog thaum Yawmsaub tsis tau tsim
   lub ntiajteb thiab tej liaj teb,
   thiab tsis tau tsim tej av hauv ntiajteb.
  27Thaum nws tsim lub ntuj kom nyob ruaj,
   thiab thaum nws kuam ib tug ciam
   rau dej hiavtxwv, kuv yeej nyob qhov ntawd lawm,
  28yog thaum nws tsim lub ntuj kom ruaj khov,
   thiab thaum nws ua kom dej txhawv
   hauv nruab tiv txwv los,
  29yog thaum nws kem ciam rau dej hiavtxwv,
   dej thiaj tsis nyab dhau
   qhov uas nws tso cai,
  thiab thaum nws ntsuas pua daim lag zeb
   tiag lub ntiajteb.
  30Kuv nyob ntawm Yawmsaub ib sab,
   ib yam nkaus li tus Kws ua tsev
  kuv ua rau nws muaj kev zoo siab txhua hnub,
   kuv xyiv fab rau ntawm nws xubntiag tsis tu li.
  31Kuv xyiv fab rau lub ntiajteb uas yog nws li
   thiab xyiv fab rau ib tsoom neeg.

  32“Kuv cov tub 'e nej cia li mloog kuv hais.
   Cov uas tuav rawv kuv txojkev
   yuav tau nyob kaj siab lug.
  33Cia li mloog lus qhuab qhia, cia li txawj ntse,
   thiab tsis txhob tso tej lus qhia pov tseg.
  34Tus uas mloog kuv hais
   yuav tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas niaj hnub zov tos
   ntawm kuv lub rooj loog,
   thiab tos ntawm kuv ib sab qhov rooj.
  35Tus uas nrhiav tau kuv kuj nrhiav tau txojsia,
   thiab tau kev hlub ntawm Yawmsaub.
  36Tiamsis tus uas plam kuv lawm,
   nws ua rau nws mob xwb,
  txhua tus uas ntxub kuv
   kuj yog nyiam kev ploj kev tuag.”