1

1Kuv yog Paulus tus uas Vajtswv tsa ua Yexus Khetos tus timthawj. 2Kuv thiab peb tus kwv Timautes sau tsab ntawv no xa tuaj rau Vajtswv haivneeg uas nyob hauv lub nroog Kaulauxais. Nej yog peb cov kwvtij uas muab siab rau ntseeg Yexus Khetos.
 Thov Vajtswv tus uas yog peb leej Txiv foom koob hmoov rau nej thiab pab kom nej tau nyob kaj siab lug.

Paulus Ua Vajtswv Tsaug

3Txhua zaug uas peb thov Vajtswv pab nej, peb yeej nco ntsoov ua peb tus Tswv Yexus Khetos Leej Txiv tsaug, 4rau qhov peb twb hnov xov hais tias nej muab siab rau ntseeg Yexus Khetos thiab nej hlub Vajtswv haivneeg txhua tus huv tibsi. 5Thaum nej xub hnov Txojmoo Zoo uas yog txoj tseeb, nej paub hais tias Txojmoo Zoo ntawd ua rau nej muaj chaw cia siab. Vim nej cia siab rau tej uas Vajtswv twb khaws cia rau nej saum ntuj ceebtsheej lawm, nej thiaj muab siab rau ntseeg thiab sib hlub. 6Txojmoo Zoo tabtom nrov ncha mus thoob plaws hauv qab ntuj no, thiab Txojmoo Zoo ntawd coj tej koob hmoov zoo los ib yam li thaum uas Txojmoo Zoo nrov tuaj txog nej, nej paub hais tias yog Vajtswv hlub cov neeg uas muaj txim, nej thiaj tau txais tej koob hmoov zoo ntawd. 7Qhov uas nej paub li ntawd, twb yog peb tus kwv Epafas tus uas nrog peb ua haujlwm thiab yog tus uas peb hlub qhia rau nej. Nws yog ib tug uas muab siab rau pab peb ua Yexus Khetos tes haujlwm. 8Nws qhia rau peb hais tias Vaj Ntsujplig twb ua rau nej txawj sib hlub lawm.
9Vim li ntawd txij hnub uas peb tau hnov nej moo, peb thiaj niaj hnub thov Vajtswv pab nej tsis tseg li. Peb thov Vajtswv pab kom nej muaj tswvyim thiab totaub tej uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia, nej thiaj paub tej uas Vajtswv lub siab nyiam. 10Yog nej paub lawm, nej yuav ua tau neeg zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab niaj hnub ua tej uas haum Vajtswv siab. Nej lub neej yuav tawg paj txi txiv thiab nej yuav paub Vajtswv heev zuj zus. 11Thov Vajtswv tus uas muaj hwjchim txhawb nej lub zog kom nej muaj zog heev ntxiv, txawm yog nej tau zoo thiab txomnyem los nej thiaj ua taus siab ntev. 12Thiab nej yuav zoo siab hlo ua Leej Txiv tsaug. Leej Txiv yog tus uas coj nej los yuav nws txoj koob hmoov uas nws npaj cia rau nws haivneeg uas taug txojkev kaj. 13Vajtswv twb pab peb cov uas dab Ntxwgnyoog muab kaw rau hauv qhov tsaus ntuj dim lawm; thiab Vajtswv coj peb los nyob hauv qhov pom kev uas Vajtswv tus Tub kav. Tus Tub ntawd yog tus uas Vajtswv hlub 14thiab yog tus uas tso peb dim thiab zam peb lub txim.

Yexus Khetos thiab Nws Tes Haujlwm

15Yexus Khetos tus uas peb qhovmuag pom yeej zoo ib yam li Vajtswv tus uas peb qhovmuag tsis pom. Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub hlob. Nws muaj hwjchim loj dua ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim huv tibsi. 16Tsis hais tej uas nyob saum nruab ntug thiab tej uas nyob hauv ntiajteb no, tej uas peb qhovmuag pom thiab tej uas peb qhovmuag tsis pom, cov timtswv ceebtsheej uas muaj hwjchim thiab tej nomtswv lossis cov vajntxwv thiab cov neeg uas muaj hwjchim kav ntiajteb, txhua yam ntawd puavleej yog Vajtswv hais kom Yexus tsim, thiab nws tsim tej ntawd rau nws. 17Yexus Khetos yeej xub nyob dua ib puas tsav yam huv tibsi, thiab nws tu kom nyias nyob muaj nyias chaw. 18Yexus Khetos yog lub taubhau rau lub cev. Lub cev yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv. Nws yog lub hauvpaus uas ua kom lub cev ciaj sia. Nws yog thawj tug uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los. Vajtswv ua li ntawd kom Yexus Khetos tib leeg thiaj ua tau ib puas tsav yam tus thawj. 19Rau qhov Vajtswv yeej pom zoo cia Vajtswv tus Tub muaj hwjchim thiab muaj yam ntxwv ib yam li Vajtswv. 20Vajtswv pom zoo kom Vajtswv tus Tub coj ib puas tsav yam uas nyob hauv qab ntuj no thiab nyob saum nruab ntug rov los ua Vajtswv tug. Vajtswv tso Vajtswv tus Tub los tuag saum tus ntoo khaublig, peb thiaj li tau los nrog Vajtswv sib raug zoo.
21Yav tas los nej ua tsis haum Vajtswv siab, nej ua yeebncuab rau Vajtswv, rau qhov nej nyiam ua phem tsis hais tej uas nej ua thiab tej uas nej xav. 22Tiamsis qhov uas nimno nej tau los nrog Vajtswv sib raug zoo twb yog vim Vajtswv tus Tub lub cev raug kev tuag txhiv nej. Vajtswv txib Vajtswv tus Tub los tuag txhiv nej, rau qhov Vajtswv xav kom thaum nej mus sawv ntawm Vajtswv lub xubntiag, nej ua tau neeg zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho txhaum li. 23Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg Txojmoo Zoo ib yam li thaum nej nyuam qhuav hnov. Thiab nej yuav tsum nco ntsoov qhov uas nej twb cia siab rau lawm. Nej tsis txhob pub leejtwg ua rau nej xav yuam kev. Txojmoo Zoo no yog txoj uas twb muaj neeg coj mus qhia rau txhua tus uas nyob hauv qab ntuj no lawm. Kuv yog ib tug tubtxib uas qhia Txojmoo Zoo ntawd ntag.

Paulus ua Haujlwm rau Pawg Ntseeg

24Nimno kuv zoo siab raug kev txomnyem pab nej. Rau qhov kuv xav kom tej kev txomnyem uas Yexus Khetos raug pab nws lub cev tiav. Yexus Khetos lub cev yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv. 25Vajtswv tsa kuv ua ib tug tubtxib pab cov ntseeg. Vajtswv kom kuv ua tes haujlwm no thiaj pab tau nej. Tes haujlwm no yog qhov uas qhia txog nws zaj. 26Nws kom kuv qhia txhij qhia txhua hais txog zaj uas nws twb muab zais cia tau ntau tiam los lawm, tsis pub rau leejtwg paub. Tiamsis nimno nws twb qhia rau nws haivneeg paub lawm. 27Vajtswv ua li no rau qhov Vajtswv yeej pom zoo qhia zaj uas tsis muaj neeg paub no rau nws haivneeg paub. Zaj ntawd yog zaj uas muaj nqis heev thiab zoo kawg nkaus. Vajtswv twb npaj zaj no cia rau txhua haivneeg lawm. Zaj uas Vajtswv muab zais cia lawm yog hais tias Yexus Khetos twb los nrog nej nyob lawm; yog li ntawd, nej yuav tau Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab. 28Peb paub li no, peb thiaj qhia Yexus Khetos zaj rau sawvdaws. Peb ntuas thiab qhia txhua tus raws li peb muaj tswvyim qhia, rau qhov peb xav kom txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos ua tau lawv lub neej zoo thiab coj tau lawv mus cuag Vajtswv. 29Yexus Khetos twb pub nws lub zog rau kuv lawm, kuv thiaj muab siab rau siv lub zog uas Yexus Khetos pub rau kuv ua kom tau raws li tej uas kuv xav ua.