1

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu tui si klei Aê Diê čiăng, leh anăn Y-Timôthê adei drei,
2Čih mơĭt kơ phung ayŏng adei doh jăk leh anăn sĭt suôr hlăm Krist ti ƀuôn Kôlôs.
 Akâo kơ Aê Diê Ama drei brei kơ diih klei pap leh anăn klei êđăp ênang.

Klei Y-Pôl Wah Lač Bi Mni

3Hmei bi mni nanao kơ Aê Diê, Ama Khua Yang drei Yêsu Krist, êjai hmei wah lač brei kơ diih, 4kyuadah hmei hmư̆ leh klei diih đăo kơ Krist Yêsu, leh anăn klei diih khăp kơ jih jang phung doh jăk, 5kyua klei čang hmăng pioh leh kơ diih hlăm adiê. Diih hmư̆ leh klei anăn mơ̆ng êlâo hlăm klei blŭ sĭt nik jing klei mrâo mrang jăk 6truh leh kơ diih, msĕ si truh leh sĭt nik tar ƀar lăn ala, mâo boh leh anăn hriê kơ prŏng, msĕ snăn mơh hlăm phung diih, mơ̆ng hruê diih hmư̆ leh anăn thâo săng klei Aê Diê pap tui si klei sĭt nik, 7 tui si diih hriăm leh mơ̆ng Y-Êpapras, pô hmei khăp mă bruă mbĭt hŏng hmei. Ñu jing dĭng buăl sĭt suôr kơ Krist bi ala hmei, 8leh anăn ñu brei hmei thâo klei diih khăp Yang Mngăt Jăk brei leh kơ diih.
9Kyuanăn mơ̆ng hruê hmei hmư̆ hing klei anăn, hmei amâo mdei ôh wah lač kyua diih, akâo kơ Aê Diê bi bŏ diih hŏng klei thâo kral klei Ñu čiăng hlăm jih klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng myang, 10čiăng kơ diih hdĭp năng kơ Khua Yang, bi mơak kơ Ñu hlăm jih jang klei, mâo boh tŭ dưn hlăm jih jang bruă jăk, lŏ bi mđĭ klei thâo kral Aê Diê. 11Brei Aê Diê bi ktang diih hŏng jih klei myang, tui si klei myang guh kơang Ñu, čiăng kơ diih dưi mâo klei gĭr tŭ jih klei knap mñai hŏng klei hơ̆k mơak, 12êjai bi mni kơ Ama, Pô brei kơ drei klei năng dưi dưn ngăn mbĭt hŏng phung doh jăk hlăm ƀuôn ala mtao klei mngač. 13Ñu bi mtlaih drei leh mơ̆ng klei myang klei mmăt, leh anăn atăt ba drei kơ ƀuôn ala mtao Anak Ñu khăp êdimi. 14 Hlăm Anak Ñu anăn drei mâo leh klei bi tui, klei pap brei kơ klei soh.

Klei Krist Jing leh anăn Bruă Ñu Mă

15Ñu jing rup Aê Diê Pô arăng amâo thâo ƀuh ôh. Ñu jing Pô kkiêng êlâo hĭn, Pô ti dlông hĭn kơ jih jang mnơ̆ng hrih leh. 16Kyuadah hlăm Ñu Aê Diê hrih leh jih jang mnơ̆ng hlăm adiê leh anăn ti lăn ala, mnơ̆ng arăng thâo ƀuh leh anăn mnơ̆ng arăng amâo thâo ƀuh ôh, thâodah phung myang, phung khua, phung khua kiă kriê, amâodah phung mâo klei dưi. Aê Diê hrih leh jih jang mnơ̆ng hŏng Ñu leh anăn pioh kơ Ñu. 17Ñu jing Pô êlâo hĭn kơ jih jang mnơ̆ng, leh anăn jih jang mnơ̆ng ăt dôk kjăp hlăm Ñu. 18 Ñu jing boh kŏ kơ asei mlei, čiăng lač Phung Sang Aê Diê. Ñu jing klei mphŭn dơ̆ng, Pô kkiêng êlâo hĭn mơ̆ng phung djiê, čiăng kơ Ñu dưi jing khua hlăm jih jang mnơ̆ng. 19Kyuadah tui si Aê Diê čiăng, jih klei bŏ ênŭm Aê Diê dôk hlăm Ñu. 20 Leh anăn hŏng Anak êkei ñu, Aê Diê bi grăng leh kơ Ñu pô jih jang mnơ̆ng, thâodah ti lăn ala amâodah hlăm adiê, brei klei êđăp ênang truh kyua êrah Anak êkei ñu tuh leh ti kyâo bi kal.
21Leh anăn phung diih mphŭn dô dôk kbưi mơ̆ng Ñu, jing phung roh hlăm klei mĭn, ngă klei jhat, 22ƀiădah ară anei Aê Diê bi grăng leh diih hŏng klei Anak êkei ñu djiê hlăm asei mlei kđeh, čiăng bi êdah diih ti anăp Ñu jing doh jăk, amâo mâo klei dưi ƀuah ôh, 23knŏng tơdah diih ăt dôk kjăp hlăm klei đăo, amâo kpleh mơ̆ng klei čang hmăng kbiă hriê mơ̆ng klei mrâo mrang jăk diih hmư̆ leh. Klei anăn arăng mtô leh kơ jih jang mnuih ti gŭ adiê, leh anăn kâo gơ̆, Y-Pôl, jing sa čô dĭng ktang kơ klei anăn.

Bruă Y-Pôl Đru Phung Sang Aê Diê

24Ară anei kâo hơ̆k mơak hlăm klei knap mñai kâo tŭ kyua diih, leh anăn hlăm asei mlei kâo, kâo bi ênŭm ya klei knap mñai ăt kƀah hlăm klei knap mñai Krist tŭ leh kyua asei mlei Ñu, jing Phung Sang Aê Diê. 25Kơ Phung Sang Aê Diê anăn kâo jing dĭng ktang tui si bruă Aê Diê jao leh kơ kâo kyua diih, čiăng hưn bi ênŭm klei Aê Diê blŭ, 26klei hgăm anăn mdăp leh hlăm jih jang ênuk êlâo, ƀiădah ară anei bi êdah leh kơ phung doh jăk Ñu. 27Aê Diê čiăng brei phung doh jăk Ñu thâo klei mdrŏng guh kơang klei hgăm anăn ti krah phung tue, čiăng lač Krist hlăm diih jing klei čang hmăng kơ klei guh kơang. 28Hmei hưn klei Krist, brei jih jang mnuih răng, leh anăn mtô kơ jih jang mnuih hŏng jih klei thâo mĭn, čiăng kơ hmei dưi bi êdah jih jang mnuih jing klă leh hlăm Krist. 29Kơ klei anăn kâo mă bruă suăi, yua jih klei ktang Ñu êjai bi blah, klei ktang anăn dôk mă bruă hlăm kâo hŏng klei myang.