2

1Kuv xaav kuas mej paub tas kuv swv zug ua num paab mej hab paab cov kws nyob huv lub moos Launtikia hab paab txhua tug kws tsw tau pum dua kuv ntsej muag npaum le caag, 2sub puab txhad le tau txais kev txhawb sab hab koom ua ib lub sab rua huv txujkev hlub kws yuav ua rua puab nkaag sab taag nrho txhua yaam huvsw hab paub txug yaam kws Vaajtswv muab npog ca lawd, yog Kheto. 3Lub txhaab tswvyim hab kev txawj ntse txhua yaam muab zais rua huv nwg. 4Kuv has le nuav sub txhad tsw muaj leejtwg has lug mog lug muas daag ntxag mej. 5Txawm yog kuv lub cev tsw nrug mej nyob los kuv lub sab yeej nrug mej nyob, hab kuv zoo sab xyiv faab qhov kws pum mej nyob muaj kaab muaj ke hab pum qhov kws mej ntseeg Kheto ruaj khov.

Lub neej puv npo huv Kheto

6Yog le ntawd, vem mej tub txais Yexu Kheto kws yog tug Tswv lawm, mej ca le ua lub neej rua huv Kheto ib yaam nkaus. 7Ca le ntsa caag hab tswm tsaa rua huv nwg, hab nyob ruaj huv txujkev ntseeg lawv le kws mej tau kawm lug lawd, hab ua Vaajtswv tsaug heev kawg nkaus.
8Ca le ceev faaj tsw xob ca leejtwg tej lug txawj ntse hab tej lug daag do do nteg tau mej moog ua qhev. Tej lug hov yog lawv le tuabneeg tej qub kevcai hab lawv le tej fwjchim kws kaav lub qaab ntuj, tsw yog lawv le Kheto. 9Vem tas qhov kws yog Vaajtswv taag nrho huvsw nyob rua huv Kheto lub cev, 10hab mej tau txhua yaam puv npo huv Kheto, kws yog tej timtswv kws kaav hab tej fwjchim huvsw lub taubhau. 11Huv Kheto, mej ua kevcai txav kws tsw yog tuabneeg txhais teg ua, yog mej rhuav tshem mej lub cev nqaj tawv ntawm qhov kws Kheto muab mej ua kevcai txav. 12Hab mej kuj raug muab log nrug nwg ua ke huv txuj kevcai raus dej, hab Vaajtswv tsaa mej nrug nwg sawv rov lug vem qhov kws mej ntseeg Vaajtswv tug fwjchim kws tsaa Kheto sawv huv qhov tuag rov lug. 13Mej cov kws tub tuag lawm vem qhov kws mej ua txhum hab vem qhov kws tsw ua kevcai txav ntawm mej lub cev nqaj, Vaajtswv ua rua mej nrug Kheto muaj txujsa nyob. Nwg daws peb tej kev txhum huvsw, 14hab txuj kevcai kws sau ca tawm tsaam peb, nwg muab rhuav tseg hab muab rhu ntawm peb moog teem rua sau khaublig ntoo lawm. 15Kheto rhuav tej timtswv hab tej fwjchim kws kaav hab qha puab tshwm rua suavdawg pum taab meeg hab kov yeej puab sau tug khaublig ntoo hov.
16Vem le nuav tsw xob ca leejtwg txav txem rua mej vem qhov kev noj kev haus hab qhov kws ua tej kevcai hab fwm lub hli xab hab nub Xanpatau. 17Tej nuav tsuas yog tej kws yuav tshwm lug tug duab xwb, tassws tug tseem yog Kheto. 18Tsw xob ca leejtwg ua rua mej raug rau txem tsua qhov kws xaav kuas mej ua txuj txu fwjchim hab pe hawm tubkhai ntuj. Puab ntshaw ua yug quas toog pum hab khaav theeb do do lawv le tej kws puab lub cev nqaj tawv xaav. 19Puab tsw tuav ruaj lub taubhau kws yug lub cev huvsw hab ua kuas tej leeg tej cos qej txhaa lug txuas ua ke, lub cev txhad luj hlub lawv le Vaajtswv pub.

Lub neej tshab huv Kheto

20Yog mej nrug Kheto tuag rua tej fwjchim kws kaav lub qaab ntuj, ua caag mej tseed zoo le cov kws nyob huv qaab ntuj hab ua lawv le tej kevcai kws has tas, 21“tsw xob kov, tsw xob swm, tsw xob phaav”? 22Tej nuav huvsw yuav puam tsuaj rua thaus kws muab swv, hab tsuas yog tuabneeg tej lug qha hab tuabneeg tej kaab ke xwb. 23Saib yaam le tej kaab ke nuav muaj tswvyim, yog qhov kws yug pe hawm lawv le yug lub sab xaav hab qhov kws txu fwjchim hab qhov kws tswm txom yug lub cev, tassws tsw muaj qaabhau tawm tsaam lub cev nqaj tawv txujkev ntshaw.