2

1Kuv xav kom nej paub tias kuv siv zog ua haujlwm pab nej thiab pab cov uas nyob hauv lub moos Laudikia thiab pab txhua tus uas tsis tau pom dua kuv ntsej muag npaum li cas, 2xwv lawv thiaj li tau txais kev txhawb siab thiab koom ua ib lub siab rau hauv txojkev hlub uas yuav ua rau lawv nkag siab tag nrho txhua yam huvsi thiab paub txog yam uas Vajtswv muab npog cia tob tob lawd, yog Khetos. 3Lub txhab tswvyim thiab kev txawj ntse txhua yam muab zais rau hauv nws. 4Kuv hais li no xwv thiaj tsis muaj leejtwg hais lus mos lus muag dag ntxias nej. 5Txawm yog kuv lub cev tsis nrog nej nyob los kuv lub siab yeej nrog nej nyob, thiab kuv zoo siab xyiv fab qhov uas pom nej nyob muaj kab muaj ke thiab pom qhov uas nej ntseeg Khetos ruaj khov.

Lub neej puv npo hauv Khetos

6Yog li ntawd, vim nej twb txais Yexus Khetos uas yog tus Tswv lawm, nej cia li ua lub neej rau hauv Khetos ib yam nkaus. 7Cia li ntsia cag thiab tsim tsa rau hauv nws, thiab nyob ruaj hauv txojkev ntseeg raws li uas nej tau kawm los lawd, thiab ua Vajtswv tsaug heev kawg nkaus.
8Cia li ceev faj tsis txhob cia leejtwg tej lus txawj ntse thiab tej lus dag do do ntes tau nej mus ua qhev. Tej lus ntawd yog raws li neeg tej qub kevcai thiab raws li tej hwjchim uas kav lub qab ntuj, tsis yog raws li Khetos. 9Vim tias qhov uas yog Vajtswv tag nrho huvsi nyob rau hauv Khetos lub cev, 10thiab nej tau txhua yam puv npo hauv Khetos, uas yog tej timtswv uas kav thiab tej hwjchim huvsi lub taubhau. 11Hauv Khetos, nej ua kevcai txiav uas tsis yog neeg txhais tes ua, yog nej rhuav tshem nej lub cev nqaij tawv ntawm qhov uas Khetos muab nej ua kevcai txiav. 12Thiab nej kuj raug muab log nrog nws ua ke hauv txoj kevcai raus dej, thiab Vajtswv tsa nej nrog nws sawv rov los vim qhov uas nej ntseeg Vajtswv lub hwjchim uas tsa Khetos sawv hauv qhov tuag rov los. 13Nej cov uas twb tuag lawm vim qhov uas nej ua txhaum thiab vim qhov uas tsis ua kevcai txiav ntawm nej lub cev nqaij, Vajtswv ua rau nej nrog Khetos muaj txojsia nyob. Nws daws peb tej kev txhaum huvsi, 14thiab txoj kevcai uas sau cia tawm tsam peb, nws muab rhuav tseg thiab muab rho ntawm peb mus teem rau saum khaublig ntoo lawm. 15Khetos rhuav tej timtswv thiab tej hwjchim uas kav thiab qhia lawv tshwm rau sawvdaws pom tab meeg thiab kov yeej lawv saum tus khaublig ntoo ntawd.
16Vim li no tsis txhob cia leejtwg txiav txim rau nej vim qhov kev noj kev haus thiab qhov uas ua tej kevcai thiab hwm lub hli xiab thiab hnub Xanpatau. 17Tej no tsuas yog tej uas yuav tshwm los tus duab xwb, tiamsis tus tseem yog Khetos. 18Tsis txhob cia leejtwg ua rau nej raug rau txim rau qhov uas xav kom nej ua txuj txo hwjchim thiab pe hawm tubtxib saum ntuj. Lawv ntshaw ua yog toog pom thiab khav theeb do do raws li tej uas lawv lub cev nqaij tawv xav. 19Lawv tsis tuav ruaj lub taubhau uas yug lub cev huvsi thiab ua kom tej leeg tej pob qej txha los txuas ua ke, lub cev thiaj loj hlob raws li Vajtswv pub.

Lub neej tshiab hauv Khetos

20Yog nej nrog Khetos tuag thiaj hla dhau tej hwjchim uas kav lub qab ntuj, ua cas nej tseem zoo li cov uas nyob hauv qab ntuj thiab ua raws li tej kevcai uas hais tias, 21“tsis txhob kov, tsis txhob sim, tsis txhob nphav”? 22Tej no huvsi yuav puam tsuaj rau thaum uas muab siv, thiab tsuas yog neeg tej lus qhia thiab neeg tej kab ke xwb. 23Saib yam li tej kab ke no muaj tswvyim, yog qhov uas yus pe hawm raws li yus lub siab xav thiab qhov uas txo hwjchim thiab qhov uas tsim txom yus lub cev, tiamsis tsis muaj qabhau tawm tsam lub cev nqaij tawv txojkev ntshaw.