2

1Kâo kiăng gih thâo krăn hiư̆m yom pơphan kâo hơmâo mă bruă laih kơ ƀing gih laih anŭn kơ ƀing mơnuih amăng plei Laodikeia, laih anŭn kơ abih bang ƀing hlơi pô aka ƀu ƀuh djơ̆ kâo mơ̆n. 2Tơlơi kơñăm kâo jing kơ tơlơi ƀing gơñu hăng ƀing gih dưi tŭ pơkơtang gah bơngăt hăng tơlơi pơgop sa yua mơ̆ng tơlơi khăp kơ tơdruă yơh. Kâo ngă tơlơi anai kiăng kơ ƀing gơñu hăng ƀing gih dưi bă blai hăng hlo̱m ƀo̱m thâo hluh boh hiăp Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih ră anai, anŭn jing kơ tơlơi Krist yơh, 3jing Pô kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh dưi pơdưi ƀing gơñu hăng ƀing gih kiăng kơ thâo hluh hlo̱m ƀo̱m boh hiăp yom pơphan biă mă anai. 4Kâo pơruai tơlơi anŭn kơ ƀing gih kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi plŏm ƀlŏr hĭ ƀing gih yua mơ̆ng khul tơlơi pơrơjăh pơgăl kiăng pơtrŭt ƀing gih đuaĭ tui ƀing gơñu, 5yuakơ wơ̆t tơdah kâo rơkŭt hĭ mơ̆ng ƀing gih gah drơi jan, samơ̆ kâo ăt khăp kơ ƀing gih, laih anŭn kâo mơak yuakơ thâo kơ tơlơi ƀing gih tŭ pơgop sa hăng tơdruă laih anŭn kơ tơlơi ƀing gih đaŏ kơnang kơjăp amăng Krist yơh.

Rơngai Mơ̆ng Khul Hơnơ̆ng Pơkă Mơnuih Mơnam Mơ̆ng Tơlơi Pơgop Sa Hăng Krist

6Tui anŭn, kar hăng tơlơi ƀing gih tŭ ju̱m Krist Yêsu jing Khua Yang, tŏ tui pơgit gih pô bĕ kiăng kơ pơmơak kơ Ñu. 7Boh nik ñu, tŏ tui nanao bĕ kiăng kơ đaŏ hăng ngă tui hơget tơlơi ƀing gih tŭ arăng pơtô brơi blung hlâo kơ tơlơi Ñu, laih anŭn tŏ tui bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai bă blai.
8Răng bĕ, anăm brơi kơ arăng pơjing hĭ ƀing gih jing ƀing ding kơna ñu yua mơ̆ng tơlơi pơhrăm lu mơta tơlơi đôč đač hăng plŏm ƀlŏr ôh. Hơdôm tơlơi pơtô anŭn kơnang ƀơi tơlơi phiăn mơnuih mơnam, jing tơlơi tŭ ƀlơ̆ng pơmĭn hăng kơnơ̆ng ƀơi khul mơta tơlơi gah kơđeh asar, laih anŭn hơdôm tơlơi anŭn jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô sĭt kơ tơlơi Krist đôč yơh.
9Brơi thâo sĭt kơ tơlơi anai, yuakơ amăng drơi jan Krist yơh Ơi Adai dŏ hrŏm tu̱m nu̱m, 10laih anŭn ƀing gih Ơi Adai hơmâo ngă brơi laih kiăng kơ hơdip sĭt hăng tơlơi tŭ pơgop sa amăng Krist, jing Khua Yang, jing Pô prŏng hloh kơ abih ƀing yang jing ƀing git gai yơh. 11Yuakơ ƀing gih tŭ pơgop sa hăng Ñu, anŭn jing kar hăng Krist hơmâo khăt klĭ laih ƀing gih gah bơngăt, ƀu djơ̆ hlơi pô khăt klĭ ƀing gih gah drơi jan ôh, samơ̆ tơlơi anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi Krist mă pơđuaĭ hĭ hlo̱m ƀo̱m laih kơnuih soh gih. 12Boh nik ñu, tơdang arăng ngă baptem kơ ƀing gih, anŭn jing kar hăng ƀing gih hơmâo djai hĭ laih anŭn tŭ dơ̱r hĭ laih hrŏm hăng Krist, laih anŭn kar hăng ƀing gih jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng hăng Ñu mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang gih kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ Ñu hơdip glaĭ dơ̆ng tơdơi kơ Ñu djai laih.
13Laih anŭn boh nik ñu, yuakơ tơlơi soh gih yơh, ƀing gih djai gah bơngăt, laih anŭn tơlơi anŭn jing kar hăng ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih mơ̆ng kơnuih soh gih. Samơ̆ Ơi Adai pơjing laih ƀing gih kiăng hơdip gah bơngăt hăng tơlơi tŭ pơgop sa hăng Krist. Laih anŭn Ơi Adai pap brơi laih ƀing ta kơ abih bang tơlơi soh ta yơh. 14Anŭn jing kar hăng Ơi Adai hơmâo sut hĭ laih hơget tơlơi Ñu hơmâo čih pioh laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta kơ tơlơi khul soh sat ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul hơnơ̆ng pơkă Ñu. Anŭn ăt jing kar hăng tơlơi Ñu hơmâo pŏng hĭ laih mơta tơlơi anŭn ƀơi kơyâo bơrơkal tơdang arăng pŏng hĭ laih Krist. 15Tui anŭn, Ơi Adai hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing yang sat dưi mơyang, laih anŭn Ñu pơrơđah laih kơ tơlơi yua mơ̆ng hơdôm tơlơi Krist ngă laih ƀơi kơyâo bơrơkal.
16Hơnŭn yơh, anăm pơđi̱ng hơmư̆ ôh kơ hlơi pô phŏng kơđi kơ ƀing gih yua mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng ƀing gih ƀơ̆ng ƀôdah hơget ƀing gih mơñum, ƀôdah yuakơ ƀing gih ƀu răk wai khul tơlơi phet tơlơi đaŏ, khul blan phrâo, ƀôdah khul hrơi Saƀat gơñu. 17Hơdôm tơlơi bruă anŭn jing kar hăng tơlơi pơhơmutu kơ hlơi pô hlak truh yơh. Samơ̆ pô sĭt jing Krist yơh. 18Anăm pơđi̱ng hơmư̆ kơ hlơi pô ôh, jing pô klă̱ kơđi kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih ƀu pơmlâo hĭ gih pô ôh ƀôdah ƀu kơkuh pơpŭ kơ ƀing ling jang kar hăng ñu ngă ôh. Mơnuih kar hăng anŭn ñu pơhiăp kơ abih bang tơlơi ñu laĭ ñu hơmâo ƀuh laih, laih anŭn ñu pơang ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi yuakơ kơnuih soh ñu gai hơget tơlơi ñu pơmĭn yơh. 19Ñu anŭn ƀu či pơtô sĭt ôh kơ tơlơi Krist, jing Pô pơgit abih bang ƀing Sang Ơi Adai prŏng tui kar hăng Ơi Adai ngă brơi kơ ƀing gơñu prŏng, jing kar hăng akŏ sa čô mơnuih git gai hiư̆m drơi jan ñu prŏng, jing kar hăng tŭ pơdjă̱ hăng tơdruă yua mơ̆ng khul arăt, khul ƀlŏn asar yơh.
20Yuakơ anŭn jing kar hăng ƀing gih djai laih tơdang Krist djai laih, ƀing gih ƀu kiăng kơ tui gưt dơ̆ng tah hơdôm tơlơi phiăn kơnơ̆ng tŭ yua gah kơ khul kơđeh asar đôč. Ƀing gih sĭt ƀu kiăng tui gưt kơ hơdôm tơlơi phiăn anŭn ôh, 21kar hăng anai, “Anăm ngă tơlơi anai ôh! Anăm liah tơlơi anŭn ôh! Anăm ruaih djơ̆ tơlơi anŭn ôh!” 22Abih bang tơlơi bruă anŭn jing thâo răm rai yơh tơdang ƀing arăng yua gơñu, yuakơ hơdôm tơlơi anŭn kơnơ̆ng kơnang ƀơi hơget tơlơi arăng pơđar hăng pơtô pơhrăm đôč yơh. 23Sĭt yơh hơdôm tơlơi phiăn anŭn lăng gah rơngiao jing kar hăng rơgơi yơh, hăng khul tơlơi pơgŏ̱ arăng kơkuh pơpŭ kar hăng anŭn, tơlơi ngă mă gơñu kiăng kơ luă gŭ gơñu pô laih anŭn pơtơnap hĭ drơi jan gơñu, samơ̆ ƀing gơñu kơƀah hĭ tơlơi yom pơphan kiăng kơ pơkhư̆ hĭ drơi jan amoaih kluh soh sat.