3

1Vem le nuav, yog mej tub raug tsaa nrug Kheto sawv rov lug lawm, ca le nrhav tej kws nyob sau ntuj, yog lub chaw kws Kheto nyob tsawg ntawm Vaajtswv saab teg xws. 2Ca le xwb rua tej kws nyob sau ntuj, tsw xob xwb rua tej kws nyob huv nplajteb, 3vem mej tub tuag hab mej txujsa tub muab zais nrug Kheto rua huv Vaajtswv lawm. 4Thaus Kheto kws yog mej txujsa tshwm lug, lub swjhawm ntawd mej yuav nrug nwg tshwm lug muaj koob meej ci ntsaa ab.
5Yog le ntawd, ca le muab mej lub neej kws nyam kev nplajteb tua pov tseg, tsw has kev ua nkauj nraug, kev ua phem ua qas, kev ntshaw, xaav tej kws phem hab xaav yuav luas tug kws zoo le pe txoov daab. 6Vem tej nuav Vaajtswv txujkev npau tawg yuav tshwm lug. 7Yaav nraag ntej kws mej tseed nyob huv tej kev phem nuav, mej yeej ua lub neej zoo le nuav. 8Tassws nwgnuav mej ca le muab tej nuav tso tseg huvsw, yog kev chim kev npau kev xaav phem, xyaav luas moo, has lug phem lug qas tawm ntawm mej lub qhov ncauj. 9Ib leeg tsw xob daag ib leeg tsua qhov mej tub muab tug tuabneeg qub hab tej kev qub hle tseg lawm, 10hab mej tub muab tug tuabneeg tshab kws saamswm tswm dua tshab lawv le tug kws tswm tug yaam ntxwv lug naav sub txhad paub Vaajtswv. 11Qhov nuav tsw muaj cov Yutai hab cov Kili, tsw muaj cov kws ua kevcai txav hab cov kws tsw ua, tsw muaj lwm haiv tuabneeg hab tuabneeg Xithia, tsw muaj qhev hab cov kws tsw ua qhev, tassws Kheto yog txhua yaam hab nyob huv txhua yaam.
12Vem le nuav, mej yog cov kws Vaajtswv xaiv hab yog cov kws dawb huv hab nwg hlub, mej ca le naav lub sab taab ncuab, sab khuvleej, sab txu fwjchim, sab mog sab muas hab thev taug, 13ib leeg ua sab ntev rua ib leeg hab yog leejtwg muaj xaiv muaj lug ib leeg kuj zaam ib leeg. Tug Tswv zaam txem rua mej le caag mej yuav tsum zaam txem ib yaam le ntawd. 14Ca le naav txujkev hlub tsaav rua tej nuav huvsw, txujkev hlub khi tau txhua yaam sws koom ua ke. 15Ca txujkev sab tug kws Kheto pub coj mej lub sab, tsua qhov Vaajtswv hu mej lug koom ua ib lub cev rua txujkev sab tug nuav. Hab ca le ua Vaajtswv tsaug. 16Ca Kheto txujlug nyob puv npo rua huv mej, ca le qhuab qha hab muaj txhua yaam tswvyim ntuag, hab hu Tavi tej nkauj hab tej nkauj qhuas hab tej nkauj saab ntsuj plig ua Vaajtswv tsaug huv mej lub sab. 17Thaus mej ua ib yaam daabtsw tsw has tej lug has lossws tej num kws mej ua, ca le ua txhua yaam rua huv tug Tswv Yexu lub npe hab ua tsaug Vaajtswv kws yog leej Txwv huv Kheto lub npe.

Cov ntseeg lub neej

(Efx. 5:22-6:9)

18Cov quaspuj, ca le nyob huv qaab mej tug quasyawg kev tswjfwm, yog yaam kws tswm nyog rua huv tug Tswv. 19Cov quasyawg, ca le hlub mej tug quaspuj, tsw xob ua nruj ua tswv rua nwg.
20Cov mivnyuas, ca le noog mej nam mej txwv lug txhua yaam, vem qhov nuav hum tug Tswv lub sab. 21Mej cov kws yog txwv, mej tsw xob zwg mej tej mivnyuas puab txhad tsw poob sab. 22Mej cov kws yog tub qhe, ca le noog mej tej lospaav huv nplajteb nuav lug txhua yaam, tsw yog noog rua thaus tug lospaav pum xwb yaam le cov kws ua rua tuabneeg txaus sab, tassws ua txhua yaam tuaj nruab sab hab paub ntshai tug Tswv. 23Tsw has mej yuav ua daabtsw, ca le rau sab ua ib yaam le ua rua tug Tswv tsw yog ua rua tuabneeg, 24vem mej yeej paub tas mej yuav tau saws qub txeeg qub teg ntawm tug Tswv ua nqe zug. Mej saamswm ua koom rua tug Tswv Kheto. 25Cov kws ua txhum yuav tau saws lawv le tej kev txhum kws nwg tau ua, yuav tsw saib leejtwg ntsej muag le.