3

1Vim li no, yog nej twb raug tsa nrog Khetos sawv rov los lawm, cia li nrhiav tej uas nyob saum ntuj, yog lub chaw uas Khetos zaum ntawm Vajtswv sab tes xis. 2Cia li xib rau tej uas nyob saum ntuj, tsis txhob xib rau tej uas nyob hauv ntiajteb, 3vim nej twb tuag thiab nej txojsia twb muab zais nrog Khetos rau hauv Vajtswv lawm. 4Thaum Khetos uas yog nej txojsia tshwm los, lub sijhawm ntawd nej yuav nrog nws tshwm los muaj koob meej ci ntsa iab.
5Yog li ntawd, cia li muab nej lub neej uas nyiam kev ntiajteb tua pov tseg, tsis hais kev ua nkauj nraug, kev ua phem ua qias, kev ntshaw, xav tej uas phem thiab xav yuav luag tug uas zoo li pe dab mlom. 6Vim tej no Vajtswv txojkev npau taws yuav tshwm los. 7Yav nram ntej uas nej tseem nyob hauv tej kev phem no, nej yeej ua lub neej zoo li no. 8Tiamsis nimno nej cia li muab tej no tso tseg huvsi, yog kev chim kev npau kev xav phem, xyav luag moo, hais lus phem lus qias tawm ntawm nej lub qhov ncauj. 9Ib leeg tsis txhob dag ib leeg rau qhov nej twb muab tus neeg qub thiab tej kev qub hle tseg lawm, 10thiab nej twb muab tus neeg tshiab uas tabtom tsim dua tshiab raws li tus uas tsim tus yam ntxwv los hnav xwv thiaj paub Vajtswv. 11Qhov no tsis muaj cov Yudai thiab cov Kili, tsis muaj cov uas ua kevcai txiav thiab cov uas tsis ua, tsis muaj lwm haiv neeg thiab neeg Xithia, tsis muaj qhev thiab cov uas tsis ua qhev, tiamsis Khetos yog txhua yam thiab nyob hauv txhua yam.
12Vim li no, nej yog cov uas Vajtswv xaiv thiab yog cov uas dawb huv thiab nws hlub, nej cia li hnav lub siab tab ncuab, siab khuvleej, siab txo hwjchim, siab mos siab muag thiab thev taus, 13ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg. Tus Tswv zam txim rau nej li cas nej yuav tsum zam txim ib yam li ntawd. 14Cia li hnav txojkev hlub tsav rau tej no huvsi, txojkev hlub khi tau txhua yam sib koom ua ke. 15Cia txojkev siab tus uas Khetos pub coj nej lub siab, rau qhov Vajtswv hu nej los koom ua ib lub cev rau txojkev siab tus no. Thiab cia li ua Vajtswv tsaug. 16Cia Khetos txojlus nyob puv npo rau hauv nej, cia li qhuab qhia thiab muaj txhua yam tswvyim ntuas, thiab hu Davi tej nkauj thiab tej nkauj qhuas thiab tej nkauj sab ntsuj plig ua Vajtswv tsaug hauv nej lub siab. 17Thaum nej ua ib yam dabtsi tsis hais tej lus hais lossis tej haujlwm uas nej ua, cia li ua txhua yam rau hauv tus Tswv Yexus lub npe thiab ua tsaug Vajtswv uas yog leej Txiv hauv Khetos lub npe.

Cov ntseeg lub neej

(Efx. 5:22-6:9)

18Cov pojniam, cia li nyob hauv nej tus txiv qab kev tswjhwm, yog yam uas tsim nyog rau hauv tus Tswv. 19Cov txiv, cia li hlub nej tus pojniam, tsis txhob ua nruj ua tsiv rau nws.
20Cov menyuam, cia li mloog nej niam nej txiv lus txhua yam, vim qhov no hum tus Tswv lub siab. 21Nej cov uas yog txiv, nej tsis txhob zes nej tej menyuam lawv thiaj tsis poob siab. 22Nej cov uas yog tub qhe, cia li mloog nej tej lospav hauv ntiajteb no lus txhua yam, tsis yog mloog rau thaum tus lospav pom xwb yam li cov uas ua rau neeg txaus siab, tiamsis ua txhua yam tuaj nruab siab thiab paub ntshai tus Tswv. 23Tsis hais nej yuav ua dabtsi, cia li rau siab ua ib yam li ua rau tus Tswv tsis yog ua rau neeg, 24vim nej yeej paub tias nej yuav tau saws qub txeeg qub teg ntawm tus Tswv ua nqe zog. Nej tabtom ua koom tu tus Tswv Khetos. 25Cov uas ua txhaum yuav tau saws raws li tej kev txhaum uas nws tau ua, yuav tsis saib leejtwg ntsej muag li.