4

1Nej cov uas yog lospav, cia li ua ncaj sib luag zos rau nej cov qhev, vim nej kuj paub tias nej muaj ib tug Tswv nyob saum ntuj.

Tej lus qhuab ntuas

2Cia li siv zog thov Vajtswv mus li, thiab thaum thov cia li zov tos thiab ua Vajtswv tsaug. 3Thiab thov Vajtswv pab peb kom nws qheb qhov rooj rau peb qhia txoj xov zoo, yog piav txog Khetos zaj uas Vajtswv muab npog cia tob tob lawd, vim qhov no kuv thiaj raug kaw. 4Thov pab kom kuv qhia tau zaj no meej raws li uas tsim nyog qhia.
5Cia li siv tswvyim xyaum rau cov uas nyob sab nraud thiab siv txhua lub sijhawm kom muaj qabhau 6Cia li hais nej tej lus muaj kev hlub thiab qab ntsev, xwv nej thiaj paub tias tsim nyog teb txhua tus li cas.

Tej lus sib fim thaum kawg

7Thikhika uas yog ib tug kwvtij uas kuv hlub thiab muaj siab xib ua haujlwm thiab nrog kuv koom ua tus Tswv tes haujlwm, nws yuav qhia rau nej paub txhua yam txog kuv 8Qhov uas kuv txib nws tuaj cuag nej twb yog kuv xav kom nej paub tias peb nyob li cas thiab xav kom nws txhawb tau nej lub siab, 9thiab Aunexima uas yog ib tug kwvtij uas kuv hlub thiab yog tus uas tso siab tau, yog ib tug hauv nej cov ntag, yuav nrog mus thiab. Ob tug yuav piav rau nej paub txog txhua yam xwm txheej ntawm no.
10Alithakha uas nrog kuv raug kaw xa lus nco txog nej, thiab Malakau uas yog Npananpa li kwvtij kuj nco txog nej thiab. Nej twb txais tej lus hais txog Malakau lawm, yog nws tuaj txog cia li tos txais nws. 11Thiab Yexus uas hu ua Yuxatha kuj xa lus nco txog nej. Cov uas koom nrog kuv ua haujlwm rau Vajtswv lub tebchaws, tsuas yog cov no thiaj ua kevcai txiav lawm xwb, thiab lawv txhawb kuv lub zog.
12Epafa uas yog ib tug hauv nej cov thiab ua Yexus Khetos ib tug qhev kuj xa lus nco txog nej. Nws siv zog thov Vajtswv pab nej tsis tu li kom nej nyob ruaj, hlob tiav thiab muaj siab ruaj rau txhua yam uas Vajtswv lub siab nyiam. 13Kuv ua timkhawv tau tias nws ua haujlwm hnyav pab nej thiab cov uas nyob hauv lub moos Laudikia thiab lub moos Hialapoli.
14Tus Kws tshuaj Luka uas kuv hlub thiab Dema xa lus nco txog nej. 15Thov nej xa tej lus nco txog mus rau cov kwvtij uas nyob hauv lub moos Laudikia thiab xa rau tus pojniam Nifa thiab pawg ntseeg hauv nws tsev. 16Thaum nej nyeem tsab ntawv no tag lawm, thov nej xa mus rau pawg ntseeg hauv Laudikia tau nyeem thiab. Thiab tsab ntawv uas tuaj hauv lub moos Laudikia tuaj nej kuj muab nyeem thiab. 17Thiab hais rau Akhipa tias, “Tes haujlwm uas koj lees ua hauv tus Tswv, cia li rau siab ua kom tiav.”
18Tej lus nco txog no yog kuv Povlauj txhais tes sau. Thov nej nco txog txoj saw hlau uas khi kuv.

 Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nej.