4

1Nej cov uas yog tswv, nej yuav tsum ua ncaj rau nej cov tubtxib, tsis txhob hlub ib tug tseg ib tug. Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej koom tib tug Tswv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej xwb.

Paulus Ntuas Cov Ntseeg

2Nej yuav tsum niaj hnub nquag thov Vajtswv tsis txhob nkeeg thiab nco ntsoov ua nws tsaug. 3Thaum nej thov Vajtswv, nej yuav tsum thov nws qhib kev rau peb qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj uas yav tas los tsis muaj neeg paub. Twb yog vim kuv qhia zaj ntawd kuv thiaj raug kaw rau hauv tsev lojcuj no. 4Thiab nej yuav tsum thov Vajtswv pub tswvyim rau kuv kom kuv txawj qhia tej uas tsimnyog kuv yuav tsum qhia, sawvdaws thiaj yuav totaub zoo.
5Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo rau cov neeg uas tsis ntseeg pom. Thiab txhua zaus uas zoo qhia Txojmoo Zoo, nej cia li qhia tsis txhob cia nkim sijhawm. 6Tej lus uas nej hais, nej yuav tsum ua tib zoo hais kom sawvdaws xav mloog. Tej uas lwm tus nug nej, nej yuav tsum paub teb.

Paulus Xa Xov rau Cov Ntseeg

7Peb tus kwv Tikhikus uas yog peb tus phoojywg zoo, nws yuav qhia rau nej paub hais tias kuv nyob li cas, nws yog ib tug uas muab siab rau nrog peb ua Vajtswv tes haujlwm. 8Twb yog vim li ntawd kuv thiaj txib nws tuaj saib nej, nws yuav qhia rau nej paub hais tias peb nyob li cas thiab ua li cas, nej thiaj yuav zoo siab. 9Peb tus kwv Auneximus uas peb hlub, nws yuav nrog Tikhikus tuaj saib nej. Nws yeej yog nej pab thiab nws yog tus uas muab siab rau ua haujlwm. Thaum nkawd tuaj txog tim nej, nkawd yuav qhia txhua yam uas peb ua tim no rau nej paub.
10Alixakus tus uas raug kaw nrog kuv hauv tsev lojcuj, nws hais noj qab nyob zoo rau nej. Thiab Malakaus uas yog Npananpas tus kwvtij los hais noj qab nyob zoo rau nej. Kuv twb qhia ib zaug rau nej lawm hais tias yog Malakaus tuaj saib nej, nej cia li hu nws los so hauv nej tsev. 11Yausuas tus uas sawvdaws hu ua Yuxatus los hais noj qab nyob zoo rau nej thiab. Cov Yudais uas ntseeg Yexus lawm, tsuas muaj peb leeg ntawd xwb thiaj li nrog kuv qhia txog Vajtswv lub tebchaws. Lawv peb leeg ntawd tau pab kuv ntau kawg li.
12Epafas yeej yog nej pab thiab nws yog Yexus Khetos ib tug tubtxib, nws hais noj qab nyob zoo rau nej. Nws niaj hnub kub siab lug thov Vajtswv pab kom nej muab siab rau ntseeg thiab ua tau zoo zuj zus, thiab kom nej ua tau nej tes haujlwm raws li Vajtswv lub siab nyiam. 13Kuv ua tau timkhawv hais tias, nws ua haujlwm khwv kawg li pab nej thiab pab cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Laudikeyas thiab lub nroog Hailafulis. 14Lukas tus uas yog kws tshuaj uas peb hlub thiab Demas nkawd hais noj qab nyob zoo rau nej.
15Thov nej hais noj qab nyob zoo rau cov kwvtij ntseeg uas nyob hauv lub nroog Laudikeyas, rau Nifas, thiab rau pawg ntseeg uas tuaj pehawm Vajtswv hauv Nifas tsev. 16Thaum nej nyeem tsab ntawv no tas, nej yuav tsum muab xa mus rau cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Laudikeyas nyeem thiab. Thiab nej yuav tsum nyeem tsab ntawv uas cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Laudikeyas xa tuaj rau nej ib yam nkaus. 17Thov nej hais rau Akipus hais tias, tes haujlwm uas Vajtswv muab rau nws ua lawm, nws yuav tsum ua tib zoo ua kom tiav.
18Lo lus uas hais tias Paulus nco nco nej, twb yog kuv txhais tes sau ntag. Thov nej nco ntsoov hais tias kuv tseem raug kaw rau hauv tsev lojcuj.
 Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej txhua tus.