4

1Meih mbuo zoux ziouv nyei mienh aah! Meih mbuo oix zuqc zoux baengh fim yaac zoux hnyouv yuonh bun meih mbuo nyei nouh, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv meih mbuo maaih dauh Ziouv yiem wuov tin-dorngh.

Baulo Kuinx Mienh

2Meih mbuo oix zuqc zanc-zanc jienh daux gaux, ging jienv hnyouv yaac laengz zingh Tin-Hungh. 3Yaac oix zuqc tengx yie mbuo daux gaux, tov Tin-Hungh bun yie mbuo maaih qangx bun yie mbuo zunh gorngv Giduc mbiaangx yaangh nyei sic. Yie ih zanc laaix zoux naaiv nyungc gong zuqc wuonx jienv loh. 4Oix zuqc tov Tin-Hungh tengx yie haih gorngv mengh naaiv deix mbiaangx yaangh nyei sic hnangv yie horpc zuqc gorngv nor.
5Oix zuqc longc cong-mengh caux maiv sienx nyei mienh jiu tong. Yaac oix zuqc maiv dungx guangc ziangh hoc. 6Meih mbuo oix zuqc gorngv waac kuh muangx yungz mienh, hnangv an nzauv bun ga'naaiv maaih mueix nor, weic bun meih mbuo hiuv duqv hnangv haaix nor dau duqv horpc dauh dauh mienh naaic nyei waac.

Setv Mueiz Waac

7Mbuo hnamv haic nyei gorx-youz, Ti^ki^gatc, oix gorngv nzengc yie nyei yietc zungv sic mbuox meih mbuo. Ninh se ziepc zuoqv fu-sux nyei mienh yaac caux yie juangc zoux Ziouv nyei bou. 8Se weic naaiv yie paaiv ninh mingh meih mbuo naaic, oix bun ninh mbuox meih mbuo, yie mbuo yiem naaiv hnangv haaix nor yaac bun ninh orn meih mbuo nyei hnyouv. 9Aengx maaih dauh hnamv haic, ziepc zuoqv nyei gorx-youz, se meih mbuo ganh nyei mienh, O^ne^si^matv, caux jienv ninh mingh. Ninh mbuo i laanh oix zorqv yie mbuo yiem naaiv nyei sic gorngv nzengc mbuox meih mbuo.
10Caux yie zuqc wuonx jienv loh wuov dauh Aa^litv^taa^katv jangx taux meih mbuo. Mbaa^naa^mbatc nyei baeqv-muoz dorn, Maako, yaac jangx taux meih mbuo. Yie yaac mbuox jiex meih mbuo, se gorngv Maako taux meih mbuo naaic, oix zuqc zipv longx ninh oc. 11Yesu, aengx maaih norm mbuox heuc Yu^saa^tatv wuov dauh, yaac jangx taux meih mbuo. Kungx maaih naaiv deix buo laanh sienx Yesu nyei Yiutai Mienh caux yie juangc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ nyei gong zoux. Ninh mbuo yaac orn yie nyei hnyouv camv haic.
12E^baa^faa zoux meih mbuo ganh nyei mienh yaac zoux Giduc Yesu nyei bou. Ninh yaac jangx taux meih mbuo. E^baa^faa zanc-zanc weic meih mbuo njiec qaqv daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo sienx duqv wuonv, ei sienx nyei jauv benx domh mienh, haih gan nzengc Tin-Hungh dunh yunh nyei za'eix. 13Yie tengx E^baa^faa zoux zorng-zengx ninh weic meih mbuo yaac weic Lau^ndi^sie caux Hi^e^laa^mbu^li Zingh nyei mienh zoux gong kouv. 14Mbuo hnamv haic nyei ndie-sai, Lugaa, caux Ndemaatv yaac jangx taux meih mbuo.
15Tov mbuox Lau^ndi^sie Zingh nyei gorx-youz caux Nimfaa aengx caux yiem ninh nyei biauv nyei jiu-baang, yie jangx taux ninh mbuo. 16Mienh doqc naaiv zeiv fienx bun meih mbuo muangx liuz, oix zuqc juix mingh bun Lau^ndi^sie Zingh nyei jiu-baang mienh doqc. Meih mbuo yaac oix zuqc doqc Lau^ndi^sie jiu-baang juix daaih nyei fienx.
17Yaac oix zuqc mbuox Aan^kipv^batc, “Oix zuqc jienv jienv zoux taux ziangx Ziouv paaiv meih zoux nyei gong.”
18Yie ganh nanv batv fiev naaiv deix waac, “Yie, Baulo, jangx taux meih mbuo. Tov meih mbuo jangx jienv yie zuqc wuonx jienv naaiv loh.
 “Tov Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo.”