4

1Ơ ƀing khua, ngă bĕ kơ ƀing hlŭn gih hăng tơlơi tơpă laih anŭn tơlơi djơ̆, yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing gih ăt hơmâo sa čô Khua amăng adai adih.

Tơlơi Pơtô Pơhrăm Pơkŏn Dơ̆ng

2Iâu laĭ kơ Ơi Adai nanao bĕ, dŏ kơčăng hăng bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai. 3Ăt iâu laĭ bĕ brơi kơ kâo kơ tơlơi Ơi Adai či pơdưi kâo kiăng kơ pơtô pơblang boh hiăp Ñu, kiăng kơ tơlơi kâo dưi pơhaih hơget tơlơi Ñu hơmâo pơrơđah laih ră anai kơ tơlơi Krist. Yuakơ tơlơi pơtô pơhrăm kơ tơlơi boh hiăp anŭn yơh, kâo ră anai dŏ amăng sang mơnă. 4Kâo rơkâo kơ ƀing gih kiăng iâu laĭ kơ tơlơi kâo dưi pơhaih boh hiăp Ơi Adai rơđah rơđo̱ng, tui hăng tơlơi kâo khŏm ngă yơh. 5Brơi kơ ƀing gih jing rơgơi bĕ amăng hơdră jơlan ƀing gih hơdip hơdơ̆ng hăng ƀing mơnuih aka ƀu đaŏ. Brơi kơ ƀing gih yua hiam bĕ rĭm mông mơyŭn kiăng kơ pơruai tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing gơñu. 6Pơhiăp bĕ hiam klă hăng mơak mơai hăng ƀing gơñu, kiăng kơ ƀing gih dưi thâo hiư̆m kiăng kơ laĭ glaĭ kơ rĭm mơnuih yơh.

Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

7Tukhikos či ruai kơ ƀing gih abih bang tơlơi pơthâo phrâo kơ tơlơi kâo. Ñu jing ayŏng gơmơi khăp biă mă, jing pô djru kâo tŏng ten laih anŭn mă bruă kơ Khua Yang hrŏm hơbĭt hăng kâo yơh. 8Kâo hlak pơkiaŏ nao ñu pơ ƀing gih kiăng pơrơđah tơlơi kơñăm kiăng kơ ƀing gih dưi thâo kơ hơdôm anih hơdip gơmơi laih anŭn kơ tơlơi ñu dưi pơtrŭt pơkơjăp pran jua gih yơh. 9Ñu či nao hrŏm hăng Onêsimos, jing ayŏng adơi tŏng ten gơmơi khăp biă mă, laih anŭn jing mơnuih mơ̆ng ƀing gih. Ƀing gơñu či ruai abih bang tơlơi hlak truh ƀơi anih anai yơh.
10Aristarkhos, pô dŏ amăng sang mơnă mă bruă hrŏm hơbĭt hăng kâo, pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih. Markôs, jing adơi ai Barnabas, pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih. Kâo hơmâo pơtă laih kơ ƀing gih kơ tơlơi Markôs, tui anŭn, tơdah ñu nao pơ ƀing gih, rơkâo kơ ƀing gih ju̱m čơkă bĕ ñu. 11Yêsu, jing pô arăng pơanăn Iustos, ăt pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih mơ̆n. Kơnơ̆ng ƀing klâo anŭn yơh jing ƀing Yehudah, jing amăng ƀing đaŏ, jing ƀing mă bruă hrŏm hăng kâo kiăng kơ ƀing arăng či brơi Ơi Adai git gai ƀing gơñu, laih anŭn abih bang ƀing gơñu hơmâo pơjuh pơalum laih kâo. 12Epaphras, jing mơnuih mơ̆ng plei gih laih anŭn ăt mă bruă kơ Krist Yêsu mơ̆n, pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih. Ñu nanao pioh mông iâu laĭ hur har kơ ƀing gih, kiăng kơ ƀing gih dưi prŏng tui gah bơngăt laih anŭn kơjăp hơđơ̆ng bă blai kơ abih bang tơlơi Ơi Adai kiăng yơh. 13Kâo pô dưi ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ñu mă bruă triăng biă mă kơ ƀing gih laih anŭn kơ ƀing dŏ amăng plei Laodikeia hăng plei Hierapolis. 14Gơyut khăp gơmơi Luk, jing nai pơjrao, laih anŭn Dêmas ăt pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih mơ̆n. 15Kơ kâo pơhiăp kơkuh bĕ kơ ƀing ayŏng adơi amăng plei Laodikeia laih anŭn pơhiăp kơkuh bĕ kơ HʼNumpha wơ̆t hăng ƀing đaŏ amăng sang ñu mơ̆n.
16Tơdơi kơ arăng đŏk laih hră anai kơ ƀing gih, ăt brơi kơ arăng đŏk bĕ hră anai kơ grup ƀing đaŏ amăng plei pơnăng Laodikeia laih anŭn ƀing gih ăt đŏk bĕ hră kâo mơit laih kơ ƀing đaŏ amăng plei Laodikeia.
17Pơtă bĕ kơ Arkhippos tui anai, “Brơi kơ ih pơgiŏng hĭ bĕ bruă Ơi Adai jao laih kơ ih kiăng kơ ngă, yuakơ ih tŭ pơgop sa laih amăng Khua Yang.”
18Kâo, jing Paul, čih hơdôm tơlơi pơhiăp kơkuh hơnăl tuč anai hăng tơngan kâo pô yơh. Hơdơr iâu laĭ brơi kơ kâo bĕ tơdang kâo dŏ amăng sang mơnă. Kâo rơkâo kơ Ơi Adai khăp pap kơ ƀing gih.