4

1 Ơ phung khua, ngă klei kpă leh anăn klei djŏ kơ phung hlŭn diih, kyuadah diih thâo leh diih msĕ mơh mâo sa čô Khua hlăm adiê.

Klei Mtă Mdê Mdê

2Gĭr bĕ diih hlăm klei wah lač, dôk răng kơ klei anăn leh anăn bi mni kơ Aê Diê. 3Msĕ mơh wah lač brei wăt kơ hmei đa, akâo kơ Aê Diê pŏk ƀăng bhă kơ hmei dưi mtô klei blŭ, čiăng hưn klei yuôm hgăm Krist, kyua klei anăn arăng krư̆ kâo leh. 4Wah lač bĕ čiăng kâo dưi bi êdah klei yuôm hgăm anăn hŏng klei klă tui si klei djŏ kơ kâo blŭ.
5 Brei diih dôk hdĭp hŏng klei thâo mĭn ti anăp phung amâo đăo ôh, yua mông diih bi jăk. 6Brei diih blŭ hŏng klei jăk nanao, bi ƀăt hŏng hra, čiăng kơ diih dưi thâo si klei djŏ lŏ wĭt lač kơ grăp čô.

Klei Čhưn

7 Y-Tisik srăng hưn kơ diih thâo jih klei truh kơ kâo. Ñu jing adei hmei khăp, dĭng buăl sĭt suôr leh anăn găp mă bruă mbĭt hŏng kâo hlăm Khua Yang. 8Kâo tiŏ nao leh ñu kơ diih kyua klei anei yơh, čiăng kơ diih thâo si hmei jing, leh anăn čiăng kơ ñu dưi bi mđĭ ai diih. 9 Kâo tiŏ nao mbĭt hŏng ñu Y-Ônêsim, adei sĭt suôr leh anăn pô hmei khăp. Ñu jing sa čô mơ̆ng phung diih pô. Diñu srăng hưn kơ diih jih jang klei truh leh tinei.
10 Y-Aristark, jing mnă mbĭt hŏng kâo, mơĭt klei čhưn kơ diih, wăt Y-Markôs knai Y-Barnabas (diih mâo leh klei mtă djŏ kơ Y-Markôs; tơdah ñu truh kơ diih, jum bĕ ñu), 11wăt Y-Yêsu arăng lŏ bi anăn Y-Yustus mơĭt klei čhưn kơ diih. Hlăm phung khăt klĭt knŏng diñu mă bruă mbĭt hŏng kâo kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, leh anăn diñu jing phung bi juh kâo. 12 Y-Êpapras, jing sa čô mơ̆ng phung diih pô, sa čô dĭng buăl Krist Yêsu, mơĭt klei čhưn kơ diih. Ñu hur har hdơr wah lač kơ diih nanao, čiăng kơ diih jing khua leh anăn thâo sĭt nik jih jang klei Aê Diê čiăng. 13Kyuadah kâo hưn bi sĭt ñu mă bruă suăi snăk kyua diih leh anăn kyua phung dôk hlăm ƀuôn Laôdisê leh anăn hlăm ƀuôn Hiêrapôlis. 14 Aê êa drao Y-Luk pô drei khăp leh anăn Y-Dêmas mơĭt klei čhưn kơ diih. 15Mơĭt bĕ klei kâo čhưn kơ phung ayŏng adei ti ƀuôn Laôdisê, leh anăn kơ H'Nimpa leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê bi kƀĭn hlăm sang ñu. 16Leh diih dlăng hră anei, brei arăng lŏ dlăng msĕ mơh kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Laôdisê; leh anăn brei diih dlăng msĕ mơh hră mơĭt kơ ƀuôn Laôdisê. 17 Leh anăn lač bĕ kơ Y-Arčip, “Brei ih bi leh bruă ih mă tŭ leh mơ̆ng Khua Yang.”
18Kâo gơ̆ Y-Pôl čih klei čhưn anei hŏng kngan kâo pô. Brei diih hdơr kơ klei săng đai dôk kă kâo. Brei klei pap dôk mbĭt hŏng diih.