Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Luk, jing sa čô nai pơjrao mơnuih Tuai laih anŭn gơyut nao hyu pơlar hăng Paul mơ̆n
Ƀing mă tŭ: Ră ruai hăng Theophilos, samơ̆ kơñăm kơ abih bang ƀing đaŏ yơh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 63 Tơdơi Kơ Krist ƀôdah tơdơi kơ anŭn
Atŭt akŏ: Luk pơrơđah hiư̆m tơlơi pơthâo hiam pơlar tañ mơ̆ng plei Yerusalaim truh pơ abih dêh čar Rôm, laih anŭn mơ̆ng Yehudah truh pơ abih anih lŏn mơnuih Tuai.

Sŏp hră Bruă Mơnuă Ƀing Ding Kơna jing sa sŏp hră tŏ tui sŏp hră Tơlơi Pơthâo Hiam Tui Hăng Luk Čih. Tơlơi kơñăm phŭn jing tơlơi ră ruai kơ tơlơi hiư̆m ƀing đuaĭ tui Yang Yêsu hlâo adih, hăng Yang Bơngăt Hiam dui ba, pơlar hyu Tơlơi Pơthâo Hiam kơ Yang Yêsu “amăng plei Yerusalaim, amăng djŏp kwar Yudea hăng kwar Samaria, laih anŭn truh pơ djŏp djang lŏn tơnah” (1:8). Tơlơi ră ruai kơ tơpul ƀing đaŏ kơ Yang Yêsu čơdơ̆ng phŭn amăng ƀing Yehudah laih anŭn tŏ tui anŭn jing hĭ tơlơi đaŏ kơ mơnuih mơnam abih bang lŏn tơnah. Pô čih hră anai ăt pơsĭt kơ ƀing đŏk hră anai kơ tơlơi ƀing đaŏ kơ Krist ƀu djơ̆ jing ƀing ngă hơkrŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna Dêh Čar Rôm ôh, samơ̆ tơlơi đaŏ kơ Krist jing tơlơi pơkrĕp truh hĭ kơ tơlơi đaŏ ƀing Yehudah yơh.
Sŏp hră Bruă Mơnuă năng ai dưi tŭ pơkăh pơpha amăng klâo črăn phŭn kiăng kơ pơrơđah hơdôm anih tring Tơlơi Pơthâo Hiam kơ Yang Yêsu hơmâo pơlar hyu laih anŭn ƀing sang Ơi Adai hơmâo pơkô̆ pơjing tui anai: (1) tơlơi blung hlâo kơ tơpul ƀing đaŏ kơ Yang Krist amăng plei Yerusalaim tơdơi kơ Yêsu đĭ glaĭ laih pơ adai adih; (2) tơlơi pơlar tơbiă pơ anih tring pơkŏn dơ̆ng amăng kwar čar Palestin; laih anŭn (3) tơlơi pơlar tơbiă hloh dơ̆ng truh pơ lu lŏn čar jĕ pơ rơsĭ Meditera ataih truh pơ čar Rôm.
 Tơlơi bruă yom pơphan amăng sŏp hră Bruă Mơnuă jing tơlơi bruă Yang Bơngăt Hiam, jing Pô rai dưi mơyang ƀơi ƀing đaŏ amăng plei Yerusalaim ƀơi hrơi Pentêkostê laih anŭn ăt tŏ tui dui ba pơkơtang nanao ƀing sang Ơi Adai wơ̆t hăng ƀing ba akŏ amăng abih bang tơlơi truh hơmâo ruai laih amăng sŏp hră anai. Tơlơi pơtô kơ boh hiăp ƀing đaŏ hơmâo tŭ pơtŭm glaĭ laih amăng lu tơlơi pơtô pơblang, laih anŭn hơdôm tơlơi truh hơmâo čih laih amăng sŏp hră Bruă Mơnuă pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m dưi mơyang tơlơi pơtô anŭn pơtiam (pơtưp hiam) laih tơlơi ƀing đaŏ ngă laih anŭn ƀing gơñu pơgop pơlir hăng tơdruă yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi prap pre kơ tơlơi gơ̆ng jơlan (1:1-26)
  a. Tơlơi Yêsu pơđar hơnăl tuč laih anŭn tơlơi Ñu ƀuăn (1:1-14)
  b. Pô tŏ tui pơala kơ Yudas (1:15-26)
Ngă gơ̆ng jơlan amăng plei prŏng Yerusalaim (2:1–8:3)
Ngă gơ̆ng jơlan amăng kwar Yudea laih anŭn amăng kwar Samaria (8:4–12:25)
Tơlơi bruă Paul (13:1–28:31)
  1. Jơlan rơbat pơlar hyu blung hlâo (13:1–14:28)
  2. Tơlơi pơjơnum prŏng amăng plei prŏng Yerusalaim (15:1-35)
  3. Jơlan rơbat pơlar hyu tal dua (15:36–18:22)
  4. Jơlan rơbat pơlar hyu tal klâo (18:23–21:16)
  5. Paul, jing mơnă amăng plei prŏng Yerusalaim, amăng plei Kaisarea laih anŭn amăng čar Rôm (21:17–28:31)