11

Phê-rơ phúc trình cho Hội thánh

1Các sứ đồ và anh em tín hữu xứ Giu-đê nghe tin người nước ngoài cũng đã tiếp nhận Phúc âm. 2Phê-rơ trở về Giê-ru-sa-lem, bị các tín hữu Do-thái chỉ trích: 3“Ông dám đến thăm và ăn chung với người nước ngoài!” 4Nhưng Phê-rơ đem mọi việc tường trình theo thứ tự: 5“Tại thành Gia-pha, tôi đang cầu nguyện thì chợt xuất thần, thấy khải tượng: có vật gì giống như tấm vải lớn buộc bốn góc từ trời sa xuống trước mặt tôi. 6Tôi chăm chú nhìn, thấy bên trong có các loài súc vật, dã thú, loài bò sát và loài chim trời. 7Tôi nghe có tiếng gọi: ‘Phê-rơ! Con dậy làm thịt ăn!’
8“Nhưng tôi thưa: ‘Lạy Chúa, con không dám, vì con không hề ăn vật gì phàm tục, ô uế.’ 9Tiếng từ trời lại bảo: ‘Vật gì Thượng Đế đã tẩy sạch thì không nên xem là ô uế nữa!’ 10Tiếngđó lặp lại ba lần rồi mọi vật được thu lên trời. 11‘Ngay lúc ấy, có ba người từ Sê-sa-rê đến, dừng chân trước nhà tôi đang trọ. 12Thánh Linh bảo tôi đừng e ngại, cứ đi với họ. Ngoài ra có sáu anh em đây cùng đến nhà Cọt-nây với tôi. 13Chúng tôi nghe Cọt-nây kể lại chuyện thiên sứ hiện đến bảo ông: ‘Hãy sai người đến Gia-pha mời Phê-rơ. 14Người ấy sẽ truyền lời Chúa cho ông, nhờ đó ông và mọi người trong nhà sẽ được cứu.’ 15Khi tôi bắt đầu giảng, Thánh Linh liền giáng trên họ như Ngài đã giáng trên chúng ta lúc đầu. 16Tôi nhớ lại lời Chúa dạy: ‘Giăng làm báp-tem bằng nước, nhưng các con sẽ nhận báp-tem bằng Thánh Linh.’ 17Vậy nếu Thượng Đế ban Thánh Linh cho họ như Ngài đã ban cho chúng ta là người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thượng Đế?” 18Họ nghe xong liền thôi chỉ trích ông, và tôn vinh Thượng Đế: “Thề là Chúa cũng cho các dân tộc nước ngoài cơ hội hối cải để được sống!”

Hội thánh tại An-ti-ốt (Sy-ri)

19Lúc các tín hữu tản mác khắp nơi vì vụ khủng bố khi Ê-tiên qua đời, một số đến tận Phê-ni-xi, Síp và An-ti-ốt truyền giáo cho người Do-thái. 20Cũng có mấy tín hữu quê ở Síp và Ly-bi, đến An-ti-ốt giảng về Chúa Giê-xu cho người Hy-lạp. 21Chúa cùng làm việc với họ, nên có đông người ăn năn tin Chúa. 22Tin tức đưa về Giê-ru-sa-lem, Hội thánh cử Đa-na-ba đến An-ti-ốt. 23Khi đến nơi, thấy công việc của Thượng Đế, ông rất vui mừng, khích lệ anh em hết lòng trung tín với Chúa. 24Ba-na-ba là người đạo đức, đầy Thánh Linh và đức tin. Ông dìu dắt nhiều người đến với Chúa.
25,26Sau đó, Ba-na-ba lên Tạt-sơ tìm Sau-lơ, đưa về An-ti-ốt. Suốt một năm, hai ông nhóm họp với Hội thánh và huấn luyện rất nhiều người. Tại An-ti-ốt, lần đầu tiên tín đồ được gọi là ‘người của Chúa Cứu Thế.

Hội thánh cứu đói

27Trong khi đó, có mấy tiên tri từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt. 28Tiên tri A-ga-bút được Thánh Linh hướng dẫn, đứng lên tiên đoán thế giới sẽ bị nạn đói lớn. Quả nhiên, nạn đói xảy ra vào thời Hoàng đế Cơ-lốt. 29Các tín hữu nước ngoài quyết định mỗi người tùy theo khả năng gửi quà cứu trợ anh em tín hữu xứ Giu-đê. 30Họ nhờ Ba-na-ba và Sau-lơ đem tặng phẩm về trao cho các trưởng lão.