11

Petus qhia nws tes haujlwm rau cov ntseeg hauv Yeluxalees

1Cov tubtxib thiab cov kwvtij uas nyob hauv Yudia hnov xov tias lwm haiv neeg twb txais yuav Vajtswv txojlus thiab. 2Thaum Petus mus txog hauv lub nroog Yeluxalees cov ntseeg uas ua kevcai txiav txawm yws nws tias, 3“Ua cas koj mus rau hauv cov neeg uas tsis tau ua kevcai txiav thiab nrog lawv noj mov ua ke?” 4Petus thiaj pib piav ua ib qeb zuj zus rau lawv mloog tias, 5“Thaum kuv nyob hauv lub moos Yaupa thiab tabtom thov Vajtswv, kuv ua yog toog pom ib yam zoo li ib daim ntaub dav dav khi plaub lub kaum tso nqes saum ntuj los ze ntawm kuv. 6Kuv saib mas pom muaj tej tsiaj nruab nqhuab plaub txhais tes taw, tsiaj qus tsiaj nkag thiab tej noog saum nruab ntug. 7Thiab kuv hnov ib lub suab hais rau kuv tias, ‘Petus, cia li sawv tsees muab tua noj.’ 8Kuv hais tias, ‘Tsis tau, tus Tswv, vim tias yam uas qias lossis tsis dawb huv tsis txeev nkag rau hauv kuv lub qhov ncauj kiag li.’ 9Tiamsis lub suab rov hais saum ntuj tuaj zaum ob hais tias, ‘Yam uas Vajtswv muab ntxuav lawm koj tsis txhob hais tias qias.’ 10Tej ntawd los tshwm peb zaug ces txhua yam ntawd txawm raug muab nqa rov mus saum ntuj lawm. 11Mas tamsim ntawd txawm muaj peb tus yawg tuaj sawv ntawm lub tsev uas peb nyob, lawv raug txib hauv lub moos Xixaleya tuaj cuag kuv. 12Vaj Ntsuj Plig txawm hais kom kuv nrog lawv mus tsis txhob ua xyem xyav. Thiab rau tus kwvtij no kuj nrog kuv mus, mas peb nkag mus rau hauv tus yawg ntawd lub tsev. 13Nws thiaj piav rau peb mloog tias nws tau pom ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los rau hauv nws tsev li cas thiab hais rau nws tias, ‘Cia li txib neeg mus rau lub moos Yaupa thiab coj Ximoos uas hu tias Petus tuaj, 14mas nws yuav qhia txoj xov zoo uas yuav cawm koj thiab koj tsev neeg dim.’ 15Thaum kuv pib qhia, Vaj Ntsuj Plig dawb huv txawm nqes los rau saum lawv ib yam li thaum chiv thawj los rau saum peb. 16Mas kuv thiaj nco txog tus Tswv tej lus uas nws hais tias, ‘Yauhas coj neeg ua kevcai raus hauv dej tiamsis nej yuav ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv.’ 17Yog Vajtswv twb pub rau lawv cov ib yam li thaum peb ntseeg tus Tswv Yexus Khetos es pub rau peb, kuv yog leejtwg es kuv yuav tav Vajtswv?” 18Thaum lawv hnov tej lus ntawd lawd lawv txawm tsis muaj lus hais. Lawv qhuas Vajtswv hais tias, “Vajtswv twb pub lwm haiv neeg ntxeev dua siab tshiab thiaj tau txojsia thiab.”

Pawg ntseeg hauv lub moos Athi‑au

19Thaum Xatefanau raug muab tua thiab cov ntseeg raug kev tsim txom, ces txawm khiav ua sab ua sua mus, ib txhia mus txog lub xeev Finikia thiab Xaipla thiab lub moos Athi‑au. Lawv tsuas yog piav txoj xov zoo rau cov Yudai mloog xwb. 20Lawv cov ntawd muaj qee leej uas yog neeg Xaipla thiab neeg Khulene mus txog hauv lub moos Athi‑au kuj piav txoj xov zoo hais txog tus Tswv Yexus rau cov neeg Kili mloog. 21Thiab Vajtswv txhais tes nrog nraim lawv, thiaj muaj neeg coob coob ntseeg thiab tig los cuag tus Tswv.
22Tej xov no nrov los txog pawg ntseeg hauv Yeluxalees, lawv thiaj txib Npananpa mus rau lub moos Athi‑au. 23Thaum Npananpa mus txog thiab pom qhov uas Vajtswv hlub lawv nws zoo siab xyiv fab. Nws txhawb lawv lub zog kom lawv sawvdaws muab lub siab xib hlo rau tus Tswv. 24Npananpa yog ib tug neeg zoo thiab muaj Vaj Ntsuj Plig thiab kev ntseeg puv npo. Muaj neeg coob los ntseeg tus Tswv tsav ntxiv.
25Npananpa thiaj mus nrhiav Xolau ntawm lub moos Thaxa. 26Thaum nrhiav tau lawd, nws thiaj coj Xolau los rau hauv lub moos Athi‑au. Ob tug koom ua ke rau hauv pawg ntseeg tau ib xyoos thiab qhuab qhia cov ntseeg coob heev. Hauv lub moos Athi‑au no yog thawj zaug uas cov ntseeg raug hu ua Khixatia.
27Lub sijhawm ntawd muaj cov xibhwb cev Vajtswv lus tuaj hauv Yeluxalees tuaj rau hauv lub moos Athi‑au. 28Lawv cov muaj ib tug hu ua Akanpa sawv tsees los hais pom tom hauv ntej raws li Vaj Ntsuj Plig kom nws hais, hais tias yuav muaj kev tshaib plab loj heev thoob plaws lub ntiajteb. Tej xwm txheej no muaj tshwm los rau ntu uas huabtais Khaunti‑au kav. 29Cov thwjtim txhua tus hais hum tias yuav pub nyiaj raws li txhua tus muab tau xa mus pab cov kwvtij uas txom nyem hauv lub xeev Yudia. 30Lawv kuj ua li ntawd mas muab rau Npananpa thiab Xolau xa mus rau cov uas saib xyuas cov ntseeg.