11

Petus Tshab Xo rau Pawg Ntseeg Hauv Yeluxalees

1Cov timthawj thiab cov ntseeg uas nyob txhua qhov hauv lub xeev Yudas hnov hais tias lwm Haivneeg los ntseeg Vajtswv Txojlus lawm thiab. 2Thaum Petus rov qab mus txog nram lub nroog Yeluxalees, cov Yudais uas hais tias yuav tsum muab lwm Haivneeg xub ua kevcai txiav tso, mam li pub lawv los koom cov Yudais txawm thuam Petus hais tias, 3“Ua li cas koj mus saib lwm Haivneeg uas tsis ua kevcai txiav thiab tseem nrog lawv noj mov ua ke thiab?” 4Petus pib piav txhua yam uas nws pom thaum hauvpaus los rau lawv mloog hais tias,
5“Thaum kuv nyob hauv lub nroog Yaupas, kuv tabtom thov Vajtswv, ces kuv txawm ua yogtoog pom ib yam zoo li daim ntaub dav dav muaj hlua khi plaub ceg kaum tso dauv saum ntuj los rau ntawm kuv xubntiag. 6Kuv ua tib zoo saib, kuv pom muaj txhua yam tsiaj, tsis hais nab, nabqa, qav thiab tej noog nyob hauv daim ntaub ntawd. 7Ces kuv txawm hnov ib lub suab hais rau kuv hais tias, ‘Petus, koj cia li sawv thiab muab tua noj.’ 8Tiamsis kuv hais tias, ‘Tsis tau, tus Tswv! Kuv yeej ibtxwm tsis noj tej uas kevcai txwv tsis pub noj lossis tej tsiaj uas tsis huv.’ 9Lub suab ntawd rov hais rau kuv tias, ‘Tej uas Vajtswv hais tias huv lawm, koj tsis txhob hais tias tsis huv.’ 10Muaj li ntawd peb zaug, ces daim ntaub txawm rov rau saum ntuj lawm. 11Tamsim ntawd peb tug txivneej uas tuaj pem lub nroog Xixaleyas tuaj, lawv txawm tuaj txog hauv lub tsev uas kuv so. 12Vaj Ntsujplig hais kom kuv cia li nrog lawv mus tsis txhob xav li cas. Ces rau leej kwvtij ntawm no uas yog cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Yaupas, lawv nrog kuv mus pem lub nroog Xixaleyas thiab peb mus rau hauv Kauneli-us tsev. 13Kaneli-us hais rau peb hais tias nws pom ib tug timtswv ceebtsheej los hauv nws tsev thiab hais rau nws tias, ‘Koj cia li txib neeg mus nram lub nroog Yaupas, mus hu ib tug txivneej hu ua Ximoos Petus tuaj. 14Nws yuav qhia tej lus uas cawm koj thiab koj tsev neeg kom nej dim nej lub txim.’ 15Thaum kuv pib qhia, Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm los rau lawv ib yam li los rau peb thaum chivthawj. 16Thaum ntawd kuv txawm nco dheev txog tej lus uas tus Tswv qhia hais tias, ‘Yauhas muab nej ua kevcai raus rau hauv dej, tiamsis nej yuav tau ua kevcai raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv.’ 17Vajtswv twb pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau lwm Haivneeg ib yam li nws pub rau peb cov uas ntseeg tus Tswv lawm thiab. Vajtswv twb pub rau lawv lawm, kuv yuav txwv Vajtswv los yeej tsis tau li.”
18Thaum lawv hnov li ntawd, lawv tsis thuam Petus lawm; lawv ua Vajtswv tsaug hais tias, “Nimno Vajtswv qhib kev rau lwm Haivneeg los ntseeg kom lawv thiaj tso lawv tej kev txhaum tseg thiab tau txojsia.”

Pawg Ntseeg uas Nyob Hauv Ati-aukias

19Thaum luag muab Xatefanaus tua lawm, cov ntseeg raug kev tsimtxom heev, ces cov ntseeg ibtxhia txawm tsiv mus nyob rau pem lub xeev Faunikias; ibtxhia tsiv mus nyob rau tim koog Povtxwv Xaipas thiab ibtxhia tsiv mus nyob rau pem lub nroog Ati-aukias, thiab lawv tsuas qhia txojmoo zoo rau cov Yudais nkaus xwb. 20Tiamsis cov ntseeg uas khiav mus ntawd, muaj cov neeg uas nyob hauv lub koog Povtxwv Xaipas thiab lub koog Povtxwv Kulenes, qee leej mus txog rau hauv lub nroog Ati-aukias, ces lawv qhia txojmoo zoo uas hais txog tus Tswv Yexus rau lwm Haivneeg thiab. 21Tus Tswv lub hwjchim nrog lawv thiaj muaj neeg coob coob ntseeg thiab los cuag tus Tswv.
22Thaum cov ntseeg uas nyob nram lub nroog Yeluxalees hnov li no, lawv txawm txib Npananpas mus rau pem lub nroog Ati-aukias. 23Thaum Npananpas mus txog ped, nws pom hais tias Vajtswv foom koob hmoov rau lawv, nws zoo siab kawg thiab nws txhawb lawv lub zog kom lawv muab siab npuab tus Tswv thiab ntseeg tiag tiag. 24Npananpas yog ib tug neeg ncaj ncees; nws puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab muab siab rau ntseeg. Nws coj tau cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd coob leej los ntseeg tus Tswv.
25Tom qab ntawd Npananpas txawm mus nrhiav Xaulus hauv lub nroog Talaxus. 26Thaum nws nrhiav tau Xaulus lawm, nws coj Xaulus los nrog nws nyob hauv lub nroog Ati-aukias. Nkawd nrog cov ntseeg nyob tau ib xyoos, thiab nkawd niaj hnub qhia cov ntseeg uas coob coob ntawd. Pawg ntseeg uas nyob hauv lub nroog Ati-aukias yog thawj pawg uas tis lub npe hu ua Cov Ntseeg Yexus.
27Lub sijhawm ntawd muaj ib co cev Vajtswv lus tuaj nram lub nroog Yeluxalees tuaj txog pem lub nroog Ati-aukias. 28Vaj Ntsujplig kom cov cev Vajtswv lus ntawd tus uas hu ua Ankanpus sawv ntsug qhia txog tej uas yuav tshwm los yav tom ntej. Nws hais tias yuav muaj kev tshaib kev nqhis thoob plaws lub ntiajteb. (Ces lub sijhawm uas Kalaudi-us ua vajntxwv txawm muaj kev tshaib kev nqhis tiag). 29Cov ntseeg sawvdaws pom zoo kom ib leeg muab mentsis nyiaj raws li lawv muaj xa mus rau cov kwvtij ntseeg Yexus uas nyob nram lub xeev Yudas. 30Lawv txawm ua li ntawd, lawv muab cov nyiaj ntawd rau Xaulus thiab Npananpas coj mus rau cov txwjlaug uas saib cov ntseeg nrad.