11

Pêtrôs Pŏk Pơblang Kơ Tơlơi Bruă Ñu

1Ƀing ding kơna pơjao hăng ƀing đaŏ pơkŏn amăng kwar Yudea hơmư̆ ƀing arăng pơruai glaĭ kơ tơlơi đơđa ƀing mơnuih Tuai ăt hơmâo đaŏ kơnang laih kơ boh hiăp mơ̆ng Ơi Adai kơ tơlơi Yang Yêsu mơ̆n. 2Tui anŭn, tơdang Pêtrôs wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim, hơmâo ƀing đaŏ mơnuih Yehudah jing ƀing phŏng ƀuăh kơ Pêtrôs tui anai, 3“Ih mŭt laih pơ sang ƀing mơnuih Tuai laih anŭn ƀơ̆ng huă laih hrŏm hăng ƀing gơñu.”
4Pêtrôs čơdơ̆ng pŏk pơblang abih bang tơlơi kơ ƀing gơñu tui hăng tơlơi bruă hơmâo truh laih tui anai, 5“Kâo dŏ iâu laĭ amăng plei Yapô laih anŭn kâo pơƀuh sa tơlơi pơƀuh hli̱ng hla̱ng. Kâo ƀuh kar hăng sa blah khăn prŏng arăng akă pă̱ bơnăh akiăng hăng pơañreng trŭn mơ̆ng adai truh ƀơi anih kâo dŏ yơh. 6Kâo kơsem ep amăng anŭn laih anŭn ƀuh khul hlô mơnơ̆ng pă̱ ƀĕ tơkai ƀơi rŏng lŏn tơnah anai, kar hăng khul hlô glai, khul hlô rui laih anŭn khul čim brĭm glai. 7Giŏng anŭn kâo hơmư̆ sa čô pơhiăp pơtă kơ kâo tui anai, ‘Ơ Pêtrôs, tơgŭ, pơdjai hăng ƀơ̆ng bĕ!’
8“Kâo laĭ glaĭ, ‘Ơ Khua ăh, sĭt ƀu dưi ôh! Ƀu hơmâo mơnơ̆ng hơget ƀu agaih ƀôdah ƀu rơgoh ôh hơmâo mŭt laih pơ amăng bah kâo.’
9“Pô anŭn mơ̆ng adai laĭ kơ kâo tal dua dơ̆ng tui anai, ‘Anăm yap ôh abih bang mơnơ̆ng jing ƀu rơgoh, jing hơdôm mơnơ̆ng Ơi Adai hơmâo pơrơgoh laih.’ 10Pô anŭn laĭ tui anŭn klâo wơ̆t, laih anŭn abih gơnam anŭn arăng dui đĭ pơ adai adih yơh.
11“Ăt ƀơi mông anŭn mơ̆n, hơmâo klâo čô mơnuih, jing ƀing mơnuih arăng pơkiaŏ rai mơ̆ng plei Kaisarea kiăng kơ jak iâu kâo, hlak dŏ dơ̆ng ƀơi sang kâo hlak dŏ anŭn. 12Yang Bơngăt pơtă kơ kâo kơ tơlơi anăm kĭ kơ̆ ôh kiăng kơ nao hrŏm hăng ƀing gơñu. Ƀing năm čô ayŏng adơi anai ăt nao hăng kâo mơ̆n laih anŭn ƀing gơmơi mŭt pơ sang Kornêlios anŭn yơh. 13Kornêlios ruai glaĭ kơ ƀing gơmơi hiư̆m ñu hơmâo ƀuh laih sa čô ling jang hiam pơƀuh rai kơ ñu amăng sang ñu hăng pơtă tui anai, ‘Pơkiaŏ bĕ mơnuih nao pơ plei Yapô laih anŭn iâu Simôn ăt jing Pêtrôs mơ̆n kiăng kơ rai pơ anai. 14Ñu či pơruai kơ ih hiư̆m Ơi Adai či pơklaih hĭ ih laih anŭn abih bang sang anŏ ih yơh.’
15“Tơdang kâo čơdơ̆ng pơhiăp, Yang Bơngăt Hiam trŭn ƀơi ƀing gơñu kar hăng Ñu hơmâo trŭn laih blung hlâo ƀơi ƀing gơmơi. 16Giŏng anŭn, kâo hơdơr glaĭ tơlơi Khua Yang hơmâo pơtô laih tui anai, ‘Yôhan ngă laih baptem kơ ƀing gih hăng ia, samơ̆ Ơi Adai či ngă baptem kơ ƀing gih hăng Yang Bơngăt Hiam yơh.’ 17Tui anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng Ơi Adai pha brơi laih kơ ƀing gơñu Yang Bơngăt Hiam kar hăng Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơmơi, jing ƀing đaŏ kơnang kơ Khua Yang Yêsu Krist, sĭt yơh kâo ƀu dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai ôh!”
18Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ tơlơi anŭn, ƀing gơñu ƀu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pêtrôs dơ̆ng tah laih anŭn ƀing gơñu bơni hơơč kơ Ơi Adai tui anai, “Tui anŭn, Ơi Adai ăt pơdưi kơ ƀing mơnuih Tuai kiăng kơhma̱l kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơdip hlŏng lar.”

Sang Ơi Adai Pơ Plei Antiok

19Hlak anŭn, hơdôm ƀing mơnuih čơlah hyu bru bra yuakơ tơlơi arăng pơdjai hĭ Stephen anŭn, ƀing gơñu nao truh pơ tring Phoinikê, plao ia Kupros laih anŭn pơ plei prŏng Antiok, kơnơ̆ng pơtô pơblang boh hiăp kơ ƀing Yehudah đôč. 20Samơ̆ amăng ƀing gơñu anŭn, hơmâo đơđa mơnuih mơ̆ng plao ia Kupros hăng plei Kurênê nao pơ plei Antiok ăt čơdơ̆ng pơtô pơblang kơ ƀing mơnuih Tuai mơ̆n, pơruai kơ ƀing gơñu kơ tơlơi pơthâo hiam kơ Khua Yang Yêsu yơh. 21Khua Yang dưi kơtang djru kơ ƀing gơñu laih anŭn hơmâo lu ƀing mơnuih đaŏ kơnang hăng đuaĭ glaĭ kơ Khua Yang.
22Ƀing đaŏ amăng Sang Ơi Adai pơ plei Yerusalaim hơmư̆ ƀing arăng pơruai kơ tơlơi anŭn, tui anŭn ƀing gơñu pơkiaŏ Barnabas nao pơ plei Antiok. 23Tơdang Barnabas nao truh pơ plei Antiok laih anŭn thâo krăn kơ tơlơi Ơi Adai khăp pap djru kơ ƀing đaŏ pơ anŭn, ñu hơ̆k mơak biă mă hăng pơtrŭt pơđu̱r abih bang ƀing gơ̆ tŏ tui đaŏ kơnang hlo̱m ƀo̱m kơ Khua Yang. 24Barnabas jing sa čô mơnuih hiam klă, jing pô Yang Bơngăt Hiam git gai hlo̱m ƀo̱m laih anŭn đaŏ kơnang kơ Ơi Adai hlo̱m ƀo̱m, tui anŭn hơmâo lu mơnuih biă mă mŭt đaŏ kơnang kơ Khua Yang.
25Giŏng anŭn, Barnabas nao pơ plei Tarsos kiăng kơ hơduah sem Saul. 26Tơdang ñu hơduah ƀuh Saul laih, ñu ba gơ̆ nao pơ plei Antiok. Tui anŭn, amăng abih sa thŭn yơh Barnabas hăng Saul pơjơnum hrŏm hăng Sang Ơi Adai plei Antiok laih anŭn pơtô pơhrăm kơ lu mơnuih. Amăng plei Antiok anai yơh arăng čơdơ̆ng iâu blung hlâo kơ ƀing ding kơna jing Ƀing Đaŏ Krist.
27Amăng khul hrơi anŭn, hơmâo ƀing pô pơala rai mơ̆ng plei Yerusalaim truh pơ plei Antiok. 28Sa čô amăng ƀing gơñu anăn Hagabos, tơgŭ laih anŭn Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ñu pơhiăp laĭ lui hlâo kơ tơlơi či hơmâo tơlơi ư̆ rơpa prŏng amăng abih bang dêh čar Rôm. Tơlơi ư̆ rơpa anŭn truh amăng rơnŭk pơtao prŏng Klâodios git gai. 29Ƀing ding kơna, rĭm čô tui hăng tơlơi ñu dưi ngă, khưp kiăng mơit prăk djru kơ ƀing ayŏng adơi đaŏ, jing ƀing dŏ hơdip amăng kwar Yudea. 30Anŭn yơh jing tơlơi bruă ƀing gơñu ngă, mơit hơdôm gơnam brơi pơyơr gơñu kơ ƀing kŏng tha hrŏm hăng Barnabas hăng Saul.