11

Y-Pêtrôs Yăl Dliê kơ Phung Sang Aê Diê Ti Ƀuôn Yêrusalem

1Phung khua ƀĭng kna leh anăn phung ayŏng adei dôk hlăm čar Yuđa hmư̆ kơ phung tue msĕ mơh mă tŭ klei Aê Diê blŭ. 2Snăn tơdah Y-Pêtrôs đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem, phung đăo hlăm phung khăt klĭt ƀuah kơ ñu, 3lač, “Ih nao leh kơ phung mnuih amâo khăt klĭt leh anăn huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng diñu.” 4Ƀiădah Y-Pêtrôs dơ̆ng mblang kơ diñu djŏ pruê̆ tui si jih klei truh: 5“Êjai kâo dôk wah lač hlăm ƀuôn Jôpa, kâo djiê hwăt leh anăn mâo klei bi ƀuh. Mâo mnơ̆ng msĕ si sa blah čhiăm prŏng kă leh ti pă bĭt kiêng mtrŭn mơ̆ng adiê leh anăn truh ti kâo. 6Êjai kâo ksiêm dlăng, kâo ƀuh mâo lu hlô mnơ̆ng rông leh anăn hlô dliê, mnơ̆ng êbat ban, leh anăn čĭm hlăm adiê. 7Kâo hmư̆ asăp blŭ lač kơ kâo, ‘Ơ Y-Pêtrôs, kgŭ koh ƀơ̆ng bĕ.’ 8Ƀiădah kâo lač, ‘Hơăi, Ơ Khua Yang; kyuadah amâo mâo mnơ̆ng čhŏ tui si klei bhiăn amâodah mnơ̆ng amâo doh tuôm mŭt hlăm ƀăng êgei kâo ôh.’ 9Ƀiădah asăp mơ̆ng adiê anăn lŏ blŭ kơ kâo tal dua, ‘Ya mnơ̆ng Aê Diê bi doh leh, đăm ih yap amâo doh ôh.’ 10Klei anăn truh tlâo bliư̆, leh anăn jih jang mnơ̆ng anăn lŏ hrui wĭt phă adiê. 11Êjai anăn mtam tlâo čô êkei arăng tiŏ hriê kơ kâo mơ̆ng ƀuôn Sêsarê truh ti ƀăng bhă sang kâo dôk. 12Yang Mngăt Jăk hưn kơ kâo brei kâo nao mbĭt hŏng diñu đăm ngă kĭ kơ̆ ôh. Phung năm čô ayŏng adei anei nao mbĭt hŏng kâo mơh, leh anăn hmei mŭt hlăm sang Y-Kornei. 13Ñu yăl dliê kơ hmei klei ñu ƀuh leh sa čô dĭng buăl jăk dôk dơ̆ng hlăm sang ñu leh anăn lač, ‘Tiŏ nao mnuih kơ ƀuôn Jôpa, iêu Y-Simôn lŏ bi anăn Y-Pêtrôs. 14Ñu srăng mtô kơ ih sa klei srăng bi mtlaih ih leh anăn jih jang mnuih hlăm sang ih.’ 15Tơdah kâo dơ̆ng blŭ, Yang Mngăt Jăk trŭn ti diñu msĕ si ti phung drei tal êlâo. 16 Leh anăn kâo hdơr klei Khua Yang lač leh, ‘Y-Yôhan ngă ƀaptem leh hŏng êa, ƀiădah diih srăng tŭ klei ƀaptem hŏng Yang Mngăt Jăk.’ 17Snăn tơdah Aê Diê brei kơ digơ̆ sa klei brei msĕ si ñu brei leh kơ drei hlăk drei đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist, hlei kâo jing tơl kâo dưi bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê?” 18Tơdah phung ƀuah kơ Y-Pêtrôs hmư̆ leh klei anăn, diñu dôk ñăt, leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê, lač, “Snăn Aê Diê brei leh mơh kơ phung tue klei kmhal kơ klei soh čiăng mâo klei hdĭp.”

Phung Sang Aê Diê Ti Ƀuôn Antiôs

19 Mâo phung đăo bra đuĕ leh kyua klei arăng ngă jhat dơ̆ng hŏng Y-Êtiên, leh anăn diñu hiu truh ti čar Phênisi, ti plao êa Čiprơ, leh anăn ti ƀuôn Antiôs, mtô klei Aê Diê blŭ knŏng kơ phung Yuđa. 20Ƀiădah mâo đa đa hlăm phung anăn mơ̆ng plao êa Čiprơ leh anăn Čar Siren, tơdah truh ti ƀuôn Antiôs, mtô kơ phung Grĕk mơh klei mrâo mrang jăk Khua Yang Yêsu. 21Kngan Khua Yang dôk mbĭt hŏng diñu, leh anăn mâo lu mnuih đăo kơ Khua Yang. 22Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem hmư̆ hing kơ klei anăn, leh anăn tiŏ nao Y-Barnabas kơ ƀuôn Antiôs. 23Tơdah ñu truh leh anăn ƀuh klei Aê Diê pap, ñu mơak; leh anăn ñu mđĭ ai jih jang digơ̆ brei dôk kjăp sĭt suôr hŏng Khua Yang. 24Y-Barnabas jing mnuih jăk, bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk leh anăn klei đăo. Mâo lu mnuih đăo kơ Khua Yang. 25Leh tinăn Y-Barnabas nao kơ ƀuôn Tars čiăng duah Y-Sôl. 26Leh ñu ƀuh Y-Sôl, ñu atăt ba gơ̆ kơ ƀuôn Antiôs. Liăp sa thŭn diñu bi kƀĭn mbĭt hŏng Phung Sang Aê Diê, leh anăn bi hriăm lu mnuih. Hlăm ƀuôn Antiôs tal êlâo hĭn arăng pia phung Krist kơ phung ƀĭng kna.
27Hlăm ênuk anăn mâo phung khua pô hưn êlâo trŭn mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem kơ ƀuôn Antiôs. 28 Sa čô hlăm phung diñu, anăn gơ̆ Y-Agabus, kgŭ leh anăn hưn êlâo hŏng Yang Mngăt Jăk srăng mâo klei ư̆ êpa prŏng tar ƀar lăn ala. Klei ư̆ êpa anăn truh sĭt hlăm ênuk mtao Klôd kiă kriê. 29Phung ƀĭng kna mĭn čiăng mơĭt mnơ̆ng đru kơ phung ayŏng adei dôk hlăm čar Yuđa, tui si grăp čô dưi. 30Diñu ngă snăn, mơĭt mnơ̆ng đru kơ phung khua mduôn hŏng kngan Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl.