14

Povlauj thiab Npananpa nyob hauv Ikhauniyu

1Hauv lub moos Ikhauniyu Povlauj thiab Npananpa mus rau hauv cov Yudai lub tsev sablaj ib yam li txeev mus thiab qhia ntxim siab mas cov Yudai thiab cov Kili thiaj los ntseeg coob. 2Tiamsis cov Yudai uas tsis ntseeg tshum kom lwm haiv neeg xav phem rau cov kwvtij uas ntseeg. 3Vim li no ob tug thiaj nyob qhov chaw ntawd ntev, muaj lub siab tuab piav txog tus Tswv, thiab tus Tswv pub kom ob tug ua tau txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj thiaj qhwv tau tej lus uas hais txog Vajtswv txojkev hlub. 4Ces cov neeg hauv lub moos ntawd txawm tawg ua ob pab, ib pab nrog cov Yudai ib pab nrog cov tubtxib. 5Thaum lwm haiv neeg thiab cov Yudai thiab lawv cov thawj ntaus tswvyim yuav ua phem xuas pob zeb ntaus ob tug, 6ob tug kuj paub lawm, txawm khiav mus rau lub xeev Likhaunia mus rau lub moos Lixatha thiab lub moos Dawnpi thiab tej zej zog ib ncig, 7thiab piav txoj xov zoo rau qhov ntawd.

Povlauj thiab Npananpa nyob hauv Lixatha thiab Dawnpi

8Hauv lub moos Lixatha muaj ib tug yawg zaum ob txhais kotaw mus tsis tau kev. Nws tuag taw txij thaum yug los tsis tau txeev mus kev li. 9Nws mloog Povlauj hais, mas Povlauj ntsia ntsoov nws pom tias nws muaj kev ntseeg txaus kho nws tus mob zoo, 10Povlauj txawm qw nrov hais tias, “Cia li sawv tsees sawv ntsug.” Tus yawg ntawd txawm sawv tsees caws qia dhia mus kev. 11Thaum cov neeg pom tej uas Povlauj ua, lawv txawm tsa suab qw hais lus Likhaunia tias, “Tej timtswv txia ua neeg nqes los txog peb lawm.” 12Lawv txawm tis npe rau Npananpa hu ua Xu thiab tis npe rau Povlauj hu ua Hawme vim Povlauj yog tus txiv lus. 13Tus povthawj uas teev tus dab mlom Xu uas nyob sab nraum lub moos txawm coj txiv nyuj thiab paj ntoo tuaj rau ntawm rooj loog yuav nrog cov pejxeem ua kevcai xyeem rau ob tug. 14Thaum Npananpa thiab Povlauj hnov li ntawd ob tug txawm dua pes rhe ob tug tej ris tsho thiab dhia mus rau hauv cov neeg ntawd thiab qw hais tias, 15“Nej sawvdaws, nej ua dabtsi li no? Wb kuj yog neeg thooj ib yam li nej xwb, thiab wb coj txoj xov zoo tuaj rau nej kom nej tig kiag ntawm tej kev uas tsis muaj qabhau no los cuag Vajtswv tus uas muaj txojsia nyob, yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv thiab txhua yam uas muaj nyob rau hauv. 16Yav tag los Vajtswv cia ib tsoom neeg sawvdaws nyias mus raws li nyias txojkev. 17Tiamsis nws pheej qhia nws rau nej paub tsis tu ncua, rau qhov nws ua zoo rau nej thiab pub nag los saum ntuj los thiab pub muaj qoob loo raws caij raws nyoog rau nej, thiab pub nej muaj noj tsau npo thiab muaj kev zoo siab.” 18Txawm yog hais li ntawd lawm, los ob tug ceeblaj txwv lawv kom tsis txhob xyeem tej ntawd rau ob tug.
19Muaj cov Yudai qee leej tuaj tim lub moos Athi‑au thiab lub moos Ikhauniyu tuaj. Lawv tshum cov pejxeem mas lawv xuas pob zeb ntaus Povlauj thiab muab nws hai tawm hauv lub moos mus, lawv xav tias nws tuag lawm. 20Tiamsis thaum cov thwjtim tuaj vij nkaus nws, nws txawm sawv tsees mus rau hauv lub moos. Hnub tom qab nws nrog Npananpa mus rau hauv lub moos Dawnpi.

Rov mus rau lub moos Athi‑au hauv Xilia

21Thaum ob tug piav txoj xov zoo hauv lub moos ntawd thiab coj neeg los ua thwjtim coob coob, ob tug txawm rov mus rau lub moos Lixatha thiab lub moos Ikhauniyu thiab lub moos Athi‑au. 22Ob tug txhawb cov thwjtim muaj zog tuaj thiab txhawb kom lawv nyob ruaj hauv txojkev ntseeg thiab hais tias, “Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub tebchaws.” 23Thaum ob tug tsa cov uas saib xyuas cov ntseeg rau txhua qhov lawm, ob tug kuj yoo mov thov Vajtswv thiab muab lawv cob rau tus Tswv uas lawv ntseeg.
24Ob tug hla lub xeev Pixidia los txog lub xeev Pafilia 25Thaum ob tug qhia Vajtswv txojlus rau hauv lub moos Pawka tag lawm, ob tug txawm nqes mus rau lub moos Athala, 26thiab caij nkoj qhov ntawd mus rau lub moos Athi‑au, yog lub moos uas muab ob tug cob rau hauv Vajtswv txojkev hlub kom mus ua tej haujlwm uas ob tug twb ua tiav lawm. 27Thaum los txog, ob tug hu pawg ntseeg tuaj txoos ua ke thiab piav txhua yam uas Vajtswv siv ob tug ua thiab piav txog qhov uas Vajtswv qheb qhov rooj rau lwm haiv neeg los ntseeg li cas. 28Mas ob tug nrog cov thwjtim nyob qhov ntawd ntev loo.