16

Timaute nrog Povlauj thiab Xila mus

1Povlauj txawm mus rau lub moos Dawnpi thiab lub moos Lixatha. Qhov ntawd muaj ib tug thwjtim npe hu ua Timaute, nws niam yog neeg Yudai uas ntseeg, nws txiv yog neeg Kili. 2Cov kwvtij hauv lub moos Lixatha thiab lub moos Ikhauniyu puavleej pom tias Timaute yog ib tug zoo. 3Povlauj xav coj Timaute nrog nws mus thiaj muab nws ua kevcai txiav vim yog saib rau cov Yudai uas nyob hauv tej moos ntawd rau qhov lawv sawvdaws paub tias nws txiv yog neeg Kili. 4Thaum lawv taug kev mus rau hauv txhua lub moos lawv kuj muab tej lus uas cov tubtxib thiab cov saib xyuas pawg ntseeg hauv lub nroog Yeluxalees hais hum ntawd cob rau lawv xyaum raws li ntawd. 5Yog li ntawd cov pawg ntseeg thiaj muaj zog thiab cov xov dawb niaj hnub tsav ntxiv coob zuj zus tuaj.

Povlauj ua yog toog pom tus yawg Makhedaunia

6Lawv mus thoob plaws lub xeev Fikia thiab lub xeev Kalatia rau qhov Vaj Ntsuj plig txwv tsis kheev lawv hais txoj xov zoo rau hauv lub xeev Axia. 7Thaum lawv tuaj txog ntawm lub xeev Mixia ciam teb, lawv yooj xeeb yuav mus rau hauv lub xeev Npithinia tiamsis Yexus tus Ntsuj Plig tsis kheev lawv mus. 8Yog li ntawd lawv txawm taug kev hla lub xeev Mixia los txog lub moos Rhau‑a. 9Thaum tsaus ntuj Povlauj ua yog toog pom ib tug yawg neeg Makhedaunia sawv ntsug thov nws hais tias, “Cia li tuaj pab peb hauv lub xeev Makhedaunia thiab.” 10Thaum nws pom zaj yog toog ntawd lawm, peb txawm npaj mus rau hauv lub xeev Makhedaunia tamsid, rau qhov peb ruaj siab tias Vajtswv hu peb mus piav txoj xov zoo rau cov neeg hauv lub xeev ntawd.

Lidia los ntseeg

11Peb nce nkoj ntawm Rhau‑a mus ncaj nraim rau lub koog povtxwv Xamorhe, mas hnub tom qab kuj mus txog lub moos Ne‑apoli. 12Peb tawm qhov ntawd mus rau lub moos Filipi uas yog lub moos loj hauv xeev Makhedaunia thiab yog ib lub moos uas cov neeg Loos kav. Peb txawm so hauv lub moos ntawd ntau hnub. 13Txog hnub Xanpatau peb tawm mus rau nraum rooj loog mus rau ntawm ntug dej, rau qhov peb xav tias muaj chaw rau neeg thov Vajtswv qhov ntawd. Peb thiaj zaum nrog cov pojniam uas tuaj ua ke ntawd sib tham. 14Cov uas mloog peb qhia ntawd muaj ib tug pojniam npe hu ua Lidia uas tuaj lub moos Thiathila tuaj. Nws yog ib tug pojniam ua luam muag ntaub tsamxem thiab yog ib tug uas hwm Vajtswv. Tus Tswv qheb nws lub siab kom nws ua tib zoo mloog tej lus uas Povlauj qhia. 15Thaum tus pojniam ntawd thiab nws tsev neeg ua kevcai raus dej lawm, nws txawm thov peb hais tias, “Yog nej pom tias kuv yog ib tug ntseeg tus Tswv tiag, thov nej los so hauv kuv tsev lauj.” Mas nws thiaj hu yeej peb lawm.

Povlauj thiab Xila raug kaw

16Muaj ib zaug thaum peb tabtom tawm mus rau lub chaw uas thov Vajtswv muaj ib tug nkauj qhev uas raug dab leej nkaub txawm tuaj ntsib peb. Qhov uas nws hais paub tom hauv ntej ua rau nws cov lospav tau nyiaj ntau heev. 17Nws pheej raws Povlauj peb qab mus qw hais tias, “Cov neeg no yog Vajtswv tus Loj Dua Ntais cov tub qhe uas piav txojkev dim rau nej.” 18Nws pheej ua li no tau ntau hnub. Povlauj xeeb txob thiaj tig los hais rau tus dab ntawd tias, “Kuv tuav Yexus Khetos lub npe ntiab koj tawm hauv tus pojniam no mus.” Dab txawm tawm plaws tamsid.
19Thaum tus pojniam ntawd cov lospav pom tias tsis muaj chaw tau nyiaj lawm lawv txawm ntes Povlauj thiab Xila cab mus rau hauv lub tshav puam loj ntawm cov uas kav lub moos ntawd xubntiag. 20Thaum coj ob tug los rau ntawm cov thawj uas kav lub moos lawv txawm hais tias, “Ob tug no yog neeg Yudai thiab tsim kev kub ntxhov rau hauv peb lub moos. 21Ob tug qhia tej kevcai uas tsis tsim nyog peb cov Loos yuav ntseeg thiab coj.” 22Cov pejxeem kuj sawv tawm tsam ob tug, thiab cov thawj txawm muab ob tug lub tsho hle thiab hais kom xuas pas muab ob tug nplawm. 23Thaum nplawm ntau tes lawm lawv txawm muab ob tug kaw hauv tsev lojfaj thiab nkaw lus kom tus uas zov tsev lojfaj saib tib zoo. 24Thaum tus uas zov tsev lojfaj tau tej lus ntawd, nws txawm muab ob tug coj mus kaw rau chav sab hauv thiab muab rab cuab xauv ob tug kotaw.
25Thaum kwvlam ib tag hmo Povlauj thiab Xila tabtom thov Vajtswv thiab hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab cov uas raug txim tabtom mloog, 26ua ciav ntuj txawm qeeg heev ua rau tej taw tsev lojfaj ua zog kais. Tamsim ntawd txhua lub qhov rooj qheb tag huvsi thiab tej saw hlau khi lawv txhua tus kuj hle tag huvsi. 27Thaum tus uas zov tsev lojfaj tsim dheev los nws pom tias tej qhov rooj qheb tag lawm. Nws xav tias cov uas raug kaw khiav tag lawm nws txawm rho kiag ntaj yuav tua nws tus kheej. 28Tiamsis Povlauj qw nrov nrov hais tias, “Tsis txhob ua phem rau koj tus kheej, rau qhov peb txhua tus tseem nyob ntawm no.” 29Tus uas zov tsev lojfaj txawm hais kom taws teeb los thiab dhia mus khwb nkaus pe tshee hnyo rau ntawm Povlauj thiab Xila xubntiag. 30Nws coj ob tug tawm los thiab hais tias, “Yawg hlob, kuv yuav tsum ua li cas thiaj tau txojkev dim?” 31Ob tug hais tias, “Cia li tso siab rau tus Tswv Yexus mas koj thiab koj tsev neeg yuav tau txojkev dim.” 32Thiab ob tug piav tus Tswv txojlus rau nws thiab txhua tus uas nyob hauv nws tsev mloog. 33Hmo ntawd thiab teev ntawd nws txawm coj ob tug mus ntxuav tej qhov txhab mas nws thiab nws tsev neeg sawvdaws ua kevcai raus dej tamsid. 34Nws coj ob tug mus rau hauv nws tsev thiab npaj zaub mov rau ob tug noj. Nws thiab tag nrho tsev neeg zoo siab xyiv fab vim lawv tau ntseeg Vajtswv lawm.
35Thaum kaj ntug cov thawj uas kav lub moos tso cov tub ceev xwm mus hais tias, “Cia li muab ob tug ntawd tso mus.” 36Tus uas zov tsev lojfaj hais tej lus ntawd rau Povlauj hais tias, “Cov thawj tso neeg tuaj tso neb dim. Yog li ntawd neb cia li tawm los thiab mus zoo.” 37Tiamsis Povlauj hais rau lawv tias, “Lawv muab wb uas yog Loos li neeg nplawm tab meeg sawvdaws ua ntej uas tsis tau txiav txim, thiab tseem muab wb kaw rau hauv tsev lojfaj. Nimno lawv yuav cia li tso wb mus twjywm no lov? Tsis tau li. Cia lawv tuaj coj wb tawm mus.” 38Cov tub ceev xwm mus hais tej lus no rau cov thawj kav lub moos. Thaum cov thawj paub tias ob tug yog Loos li neeg, lawv yimhuab ntshai heev. 39Lawv thiaj tuaj sam hwm ob tug. Lawv coj ob tug tawm mus thiab thov kom ob tug tawm hauv lawv lub moos mus. 40Ob tug thiaj tawm hauv tsev lojfaj mus thiab mus xyuas Lidia. Thaum ntsib cov kwvtij lawm, ob tug txawm hais lus txhawb lawv lub siab thiab ncaim lawv mus.