18

Y-Pôl ta ƀon Kôrintô

1Jêh nau nây Y-Pôl luh tă bơh ƀon Athen, hăn ta ƀon Kôrintô. 2Ta nây păng tâm mâp đah du huê Yuđa amoh păng Y-Akilas tă bơh n'gor Pônt, mhe văch tă bơh n'gor Italy ndrel ma H'Phrisil, ur păng, yorlah hđăch Klôt ntăm, ăn lĕ rngôch phung Yuđa luh du lĕ tă bơh ƀon Rôm. Y-Pôl hăn ta khân păng. 3Yorlah păng geh kan tâm ban, păng gŭ ndrel ma phung nây jêh ri pah kan ndrel. Kan khân păng tanh bok ƀư ngih. 4Ăp nar Saƀat Y-Pôl ngơi tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa jêh ri nsônh đă phung Yuđa jêh ri phung Grek.
5Tơlah Y-Silas jêh ri Y-Timôthê văch tă bơh n'gor Masêđôn, Y-Pôl rđuh nti lah, păng mbơh ma phung Yuđa ma nau Brah Yêsu jêng Brah Krist. 6Yorlah phung Yuđa tâm rdâng jêh ri suai rak ma păng, păng rtuh bok ao păng jêh ri lah pô aơ: "Ăn mham khân may tŭp ta bôk khân may nơm. Bi gâp be, gâp jêng kloh, ntơm bơh aƀaơ aơ gâp mra hăn ta phung bu năch." 7Luh tă bơh nây păng lăp tâm ngih Y-Yustus, du huê mbah yơk ma Brah Ndu, jêh ri ngih păng dăch ta ngih tâm rƀŭn Yuđa. 8Jêh ri Y-Krispus kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa, ndrel ma lĕ rngôch ngih păng, chroh ma Kôranh Brah Yêsu. Jêh ri âk phung Kôrintô, jêh iăt nau Y-Pôl nti, chroh jêh ri dơn nau ƀaptem. 9Kôranh Brah lah ma Y-Pôl dôl măng tâm nau tâm mpơl pô aơ: "Lơi klach ôh, ƀiălah ngơi jêh ri lơi gŭ rklăk ôh. 10Yorlah gâp gŭ ndrel ma may, jêh ri mâu geh du huê dơi ƀư djơh ma may ôh; yorlah gâp geh âk bunuyh tâm ban aơ." 11Y-Pôl gŭ ta nây du năm n'gul, nti lah Nau Brah Ndu Ngơi ma bu.

Y-Pôl Ta Năp Kôranh N'gor Galiôn

12Rnôk Y-Galiôn jêng kôranh n'gor Akai, phung Yuđa du ai nau tâm rdâng đah Y-Pôl, njŭn leo păng ta ntŭk phat dôih. 13Khân păng lah: "Bunuyh aơ nchâp phung ƀon lan mbơh Brah Ndu ma nau tih đah nau vay." 14Dôl Y-Pôl hă ngơi gay ma plơ̆ lah, Y-Galiôn lah ma phung Yuđa pô aơ: "Hơi phung Yuđa, tơlah geh nau kue mâu lah nau tih mhĭk, nanê̆ gâp mra iăt nau khân may. 15Ƀiălah, tơlah geh nau tâm nkăl ma nau nti, ma amoh bunuyh, jêh ri ma nau vay khân may nơm, gâp mâu ŭch phat nau nây ôh." 16Jêh ri Y-Galiôn mprơh lơi khân păng bơh ntŭk phat dôih. 17Jêh ri lĕ rngôch bunuyh nhŭp Y-Sôsthen, kôranh ngih tâm rƀŭn phung Yuđa jêh ri khân păng dong ôbăl ta năp ntŭk phat dôih, ƀiălah Y-Galiôn mâu chrê ma nau nây ôh.

Y-Pôl Hăn Ta Ƀon Yêrusalem

18Y-Pôl gŭ jŏ nar ta ƀon Kôrintô. Jêh ri păng lơi phung oh nâu, ncho kŭmpăn, hăn ta n'gor Siri ndrel ma H'Phrisil jêh ri Y-Akilas. Păng poih lĕ sŏk păng ta ƀon Sankrê, yorlah păng geh nau ton jêh. 19Khân păng tât ta ƀon Êphêsô. Y-Pôl lơi băl păng ta nây. Bi păng lăp tâm ngih rƀŭn Yuđa jêh ri nkoch bri đah phung Yuđa. 20Phung nây dăn ma păng gŭ jŏ lơn, ƀiălah păng mâu ŭch ôh. 21Păng lơi phung nây jêh ri lah: "Khlay ngăn gâp hăn ma nau tâm rƀŭn toyh ta ƀon Yêrusalem. Gâp mra plơ̆ văch tơlah Brah Ndu ŭch." Păng luh tă bơh ƀon Êphêsô. 22Jêh jŭr tă bơh kŭmpăn ta ƀon Sêsarê, păng hăn leo hao ta ƀon Yêrusalem. Jêh khâl đah phung ngih Brah Ndu ta nây, păng hăn jŭr ta ƀon Antiôs. 23Tơlah păng gŭ jŏ jêh ta nây, păng hăn nsong lam lĕ n'gor Galati jêh ri n'gor Phriji ƀư ăn nâp lĕ rngôch phung oh mon.

Y-Apôlôs Nti Ta Ƀon Êphêsô Jêh Ri N'gor Akai

24Geh du huê Yuđa, amoh păng Y-Apôlôs tă bơh ƀon Aleksandri, blau nau ngơi ngăn, gĭt rbăng Nau Brah Ndu Ngơi văch tât ta ƀon Êphêsô. 25Păng nti jru jêh trong Kôranh Brah. Păng mbơh ma lĕ nuih n'hâm jêh ri nti ăn rah vah ma nau Brah Yêsu, nđâp tơlah păng gĭt knŏng nau ƀaptem Y-Yôhan. 26Păng ntơm ngơi ma nau janh ktang tâm ngih rƀŭn Yuđa. Jêh iăt nau păng nti H'Phrisil jêh ri Y-Akilas kuăl păng gŭ ndrel, jêh ri sâm nti păng nanê̆ lơn tâm trong Brah Ndu. 27Tơlah Y-Apôlôs ŭch hăn ta n'gor Akai phung oh nâu n'hao nuih păng, jêh ri nchih samƀŭt ma phung oh mon n'gor nây, ăn rom păng ma nau ueh. Tơlah păng tât jêh, ma nau yô̆ păng kơl âk ngăn phung chroh ta nây. 28Yorlah păng tâm rlăch ktang ngăn đah phung Yuđa ta năp phung âk, jêh ri sŏk Nau Brah Ndu Ngơi nchih, păng tâm mpơl Brah Yêsu jêng Brah Krist.