18

Phau-lô Tâng Vil Côr-ntô

1Vớt ki Phau-lô loŏh tễ vil Athên, chơ pỡq chu vil Côr-ntô ễn. 2Tâng vil ki Phau-lô ramóh manoaq samiang tễ tỗp I-sarel, ramứh Aki-la. Án la cũai tễ cruang Pôn-tu, cớp lacuoi án la ramứh Barit-sin. Bar náq lacuoi cayac nâi mbỡiq toâq pỡ vil Côr-ntô tễ cruang I-tali, yuaq puo Calôt tuih aloŏh nheq máh cũai I-sarel tễ vil Rô-ma, cruang I-tali. Chơ Phau-lô pỡq sa‑óh bar náq ki. 3Án mut ỡt cớp alới, yuaq alới bar náq táq ranáq machớng Phau-lô tê. Alới táq dống toâq aroâiq; chơ chếq dŏq bữn tampâc tâc sana cha. 4Cu Tangái Rlu Phau-lô atỡng níc tâng dống sang tỗp I-sarel, ễq cũai I-sarel cớp cũai Créc sa‑âm Yê-su Crĩt.
5Tữ Si-la cớp Ti-muthê sễng tễ cruang Ma-sadôn, alới hữm Phau-lô cutóng atỡng níc tỗp I-sarel yỗn dáng samoât lứq, Yê-su la án ca alới ỡt ngcuang, la án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong alới. 6Ma tỗp I-sarel vil ki tỡ ễq tamứng, cớp alới acrieiq Phau-lô. Ngkíq Phau-lô tutốh máh brếh tễ tampâc án, táq tếc alới tỡ ễq tamứng santoiq án atỡng. Cớp Phau-lô atỡng alới neq: “Khân anhia tỡ ễq raviei anhia bữn tamoong níc cớp Yiang Sursĩ, ki tam anhia. Cứq khoiq vớt chơ lôih chóq anhia. Sanua cứq ễ pỡq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ễn.”
7Chơ Phau-lô loŏh tễ alới cớp mut tâng dống Ti-tiu Yutu. Yutu la cũai sang Yiang Sursĩ tê, cớp dống án ỡt tĩng dống sang tỗp I-sarel. 8Bữn manoaq ễn ramứh Crit-bu. Án la cũai ndỡm dống sang tỗp I-sarel ki. Án cớp nheq dống sũ án sa‑âm Yê-su Crĩt. Cớp bữn clứng cũai Côr-ntô sâng parnai o tễ Yê-su Crĩt, ki alới sa‑âm cớp roap batễm.
9Bữn muoi sadâu, Yê-su sapáh yỗn Phau-lô cớp atỡng án neq: “Mới chỗi ngcŏh ntrớu. Cóq mới atỡng níc parnai o tễ cứq. Mới chỗi cubĩm bỗq. 10Cứq ỡt níc cớp mới. Cũai aléq la tỡ têq táq ntrớu mới. Tâng vil nâi bữn clứng cũai cỡt khong cứq.”
11Ngkíq Phau-lô ỡt tâng vil ki nheq muoi cumo tadĩ, cớp án atỡng níc parnai Yiang Sursĩ.
12Bo Cali-ô cỡt sốt tâng cruang Achai, bữn máh cũai tễ tỗp I-sarel yoc ễ táq Phau-lô. Ngkíq alới dững Phau-lô chu Cali-ô yỗn parchĩn parnai. 13Alới cauq Phau-lô neq: “Cũai nâi radững máh cũai sang Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn pĩeiq cớp phễp rit Yiang Sursĩ.”
14Toâq Phau-lô ễ ta‑ỡi loah, Cali-ô atỡng tỗp I-sarel ki neq: “Anhia tỗp I-sarel ơi! Khân án nâi tutuoiq, tỡ la cachĩt cũai, tỡ la táq ranáq sâuq canŏ́h, ki têq cứq parchĩn yỗn anhia. 15Ma khân anhia ũan cỗ án atỡng parnai mpha tễ phễp rit anhia, ki tam anhia. Cứq tỡ ễq parchĩn ŏ́c nneq.”
16Ngkíq cũai Cali-ô tuih aloŏh alới tễ ki. 17Chơ máh cũai clứng ki cỗp Sô-then, la cũai ndỡm dống sang tỗp I-sarel tâng vil ki. Alới toân án yáng moat ntốq noau rasữq. Ma Cali-ô táq riang tỡ bữn hữm.

Phau-lô Chu Loah Pỡ Vil Anti-ôt Tâng Cruang Si-ri

18Phau-lô ỡt tâng vil Côr-ntô dũn tangái. Ntun ki án cubán cusũan tỗp puai Yê-su pỡ ki, chơ án pỡq na tuoc chu vil Sen-crơ ễn. Aki-la cớp Barit-sin pỡq parnơi cớp án tê. Tâng vil Sen-crơ, Phau-lô cũah plỡ án táq alống nheq, táq tếc án khoiq par‑ữq muoi ramứh cớp Yiang Sursĩ. Vớt ki, alới pái náq chỗn tâng tuoc pỡq chu cruang Si-ri. 19Tữ alới toâq pỡ vil Ê-phê-sô, Phau-lô miar pỡq tễ Aki-la cớp Barit-sin. Chơ án mut tâng dống sang tỗp I-sarel, cớp án atỡng tỗp I-sarel tâng dống sang ki. 20Cũai ki sễq án ỡt dũn cớp alới, ma án miaq coâp ễ pỡq chu canŏ́h ễn. 21Toâq án ễ loŏh tễ alới, án pai neq: “Khân Yiang Sursĩ yỗn, chumát cứq toâq loah pỡ anhia.”
 Moâm án pai ngkíq, án chỗn tâng tuoc pỡq tễ vil Ê-phê-sô.
22Tữ án toâq pỡ vil Sê-sarê, án chỗn sa‑óh tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil ki. Vớt ki án pỡq chu vil Anti-ôt ễn. 23Án ỡt tâng vil Anti-ôt sa‑ữi tangái, chơ án pỡq pha cruang Ca-lati cớp Phu-rayia. Án atỡng tỗp puai Yê-su tâng bar cruang ki yỗn alới sa‑âm pacái lứq ễn.

Ablô Tâng Vil Ê-phê-sô Cớp Vil Côr-ntô

24Tâng máh tangái ki, bữn manoaq ramứh Ablô toâq pỡ vil Ê-phê-sô. Án la cũai I-sarel tễ vil Alec-santri. Santoiq án atỡng la rangoaiq lứq, cớp án dáng samoât lứq tễ tâm saráq Yiang Sursĩ. 25Bữn cũai khoiq atỡng án chơ tễ ngê Yê-su Crĩt. Án bữn mứt pahỡm yoc atỡng pĩeiq lứq tễ Yê-su. Ma án dáng ống tễ ranáq batễm Yang táq sâng. 26Ablô atỡng clŏ́q lứq tâng dống sang tỗp I-sarel. Chơ toâq Aki-la cớp Barit-sin, sâng án atỡng ngkíq, alới dững án pỡq chu dống alới; chơ alới atỡng Ablô, yỗn án dáng raloaih hỡn ễn tễ ngê Yiang Sursĩ. 27Vớt ki Ablô yoc ễ pỡq chu cruang Achai ễn. Ngkíq tỗp puai Yê-su tâng vil Ê-phê-sô táq choâiq thỡ yỗn án dững pỡ tỗp puai Yê-su tâng cruang Achai, yỗn alới tabỡp o án. Tữ Ablô toâq pỡ cruang Achai, án chuai sa‑ữi lứq máh tỗp puai Yê-su ca khoiq sa‑âm cỗ Yiang Sursĩ chuai miat alới. 28Toâq án atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn máh cũai I-sarel, alới tỡ têq suon án. Ngkíq Ablô atỡng tễ tâm saráq Yiang Sursĩ yỗn alới dáng samoât lứq, Yê-su la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai.