18

Paulus Nyob Hauv Kauleethaus

1Tom qab ntawd Paulus txawm tawm hauv lub nroog Athees mus rau tim lub nroog Kauleethaus. 2Thaum nws nyob hauv lub nroog ntawd, nws ntsib ib tug neeg Yudais hu ua Akilas uas yug hauv tebchaws Pootus. Akilas tus pojniam hu ua Paxilas. Nkawd nyuam qhuav tuaj tim tebchaws Italis tuaj, rau qhov Vajntxwv Kalaudi-us ntiab cov Yudais txhua tus kom khiav tawm hauv lub nroog Loos mus. Paulus txawm mus saib Akilas nkawd; 3Paulus nrog nkawd nyob thiab nrog nkawd ua haujlwm ua ke. Paulus xaws tsev ntaub ib yam li Akilas nkawd. 4Txhua Hnub Xanpataus Paulus mus rau hauv tsev sablaj; nws yaum cov Yudais thiab cov Kilis kom los ntseeg Yexus Khetos.
5Thaum Xilas thiab Timautes nkawd tuaj pem lub xeev Makedaunias tuaj txog hauv lub nroog Kauleethaus, Paulus txawm qhia Vajtswv Txojlus lawm xwb, nws tsis ua lwm yam haujlwm li. Nws ua timkhawv rau cov Yudais hais tias Yexus yog tus Mexiyas. 6Thaum lawv tawmtsam thiab thuam Paulus, Paulus txawm muab Paulus lub tsho nchos thiab hais rau lawv hais tias, “Yog nej lub txim poob los raug nej, nej tsis txhob liam hais tias kuv tsis qhia nej. Txij no mus, kuv yuav mus qhia lwm Haivneeg.” 7Paulus txawm ncaim lawv mus, nws mus nrog ib tug txivneej uas yog lwm Haivneeg uas hu ua Titi-us Yuxatus nyob. Nws yog ib tug uas hwm Vajtswv, nws lub tsev nyob ze lub tsev sablaj. 8Kixapus uas yog tus thawj saib lub tsev sablaj thiab nws tsev neeg txawm los ntseeg Yexus Khetos; thiab muaj ntau leej uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus hnov Paulus qhia, lawv txawm los ntseeg thiab ua kevcai raus dej.
9Muaj ib hmos Paulus ua yogtoog pom tus Tswv los hais rau Paulus hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, koj cia li qhia mus tsis txhob tso tseg, 10rau qhov kuv nrog koj nyob. Tsis muaj leejtwg yuav ua tau phem rau koj, rau qhov kuv cov thwjtim muaj ntau leej nyob hauv lub nroog no.” 11Yog li ntawd, Paulus thiaj nyob hauv lub nroog Kauleethaus qhia Vajtswv Txojlus rau sawvdaws tau ib xyoos thiab rau hli.
12Lub sijhawm uas Nkali-aus ua nom kav lub xeev Akhayas, cov Yudais tuavhauv ua ib lub siab ntes Paulus coj mus rau tom tsev hais plaub. 13Lawv hais tias, “Tus txivneej no yaum sawvdaws kom pehawm Vajtswv tsis raws li peb txoj kevcai.”
14Thaum Paulus tabtom yuav teb lawv, Nkali-aus hais rau cov Yudais hais tias, “Yog nws tau ua txhaum qhov twg lossis tau ua phem li cas rau nej cov Yudais, ces kuv yeej yuav ua siab ntev mloog nej tej lus. 15Tiamsis nej ho sib cav txog tej nyuag lus; tej nyuag npe thiab nej tej kevcai uas nej hais tsis sib haum xwb, ces cia nej sib hais nej, tej uas nej hais no kuv tsis kam txiav txim.” 16Nkali-aus txawm ntiab lawv tawm hauv lub tsev hais plaub mus. 17Ces lawv cov ntawd txawm mus ntes Xauthenes uas yog tus thawj saib lub tsev sablaj coj mus nplawm ntawm lub tsev hais plaub sab nraum qab tsib taug. Tiamsis Nkali-aus tsis quavntsej li.

Paulus Rov Mus rau Tim Lub Nroog Ati-aukias

18Paulus nrog cov ntseeg nyob hauv lub nroog Kauleethaus tau ob peb hnub ntxiv, nws mam li nrog Paxilas thiab Akilas caij nkoj mus rau tim tebchaws Xilias. Thaum lawv mus txog hauv lub nroog Keekhale-as, ces Paulus txawm muab nws cov plaubhau chais, rau qhov nws twb coglus hais tias nws yuav chais nws cov plaubhau. 19Thaum Paulus mus txog tim lub nroog Efexus, Paulus txawm ncaim Paxilas thiab Akilas nkawd. Thaum lawv sib ncaim lawm, Paulus mus rau hauv tsev sablaj thiab nrog cov Yudais sib cav. 20Lawv cov ntawd thov kom Paulus nrog lawv nyob ib ntus, tiamsis Paulus tsis kam nyob. 21Thaum nws yuav ncaim lawv mus, nws hais rau lawv hais tias, “Yog Vajtswv pom zoo kuv tuaj, kuv mam li rov qab tuaj qhia nej dua.” Ces Paulus txawm caij nkoj tawm hauv lub nroog Efexus mus lawm.
22Thaum Paulus mus txog nram lub nroog Xixaleyas, Paulus mus nram lub nroog Yeluxalees thiab mus saib cov ntseeg uas nyob nram. Tom qab ntawd nws rov los rau pem lub nroog Ati-aukias. 23Nws nyob hauv lub nroog Ati-aukias ib ntus, nws mam li mus txhua nrho qhov txhia chaw hauv cheebtsam Kalatias thiab Felinkias; nws mus qhia cov ntseeg kom muab siab rau ntseeg.

Apaulaus Qhia Hauv Efexus thiab Hauv Kauleethaus

24Thaum ntawd muaj ib tug txivneej Yudais hu ua Apaulaus uas nyob hauv lub nroog Alexadias tuaj txog hauv lub nroog Efexus. Nws yog ib tug uas txawj qhia thiab paub Vajtswv Txojlus. 25Nws kawm tus Tswv txoj Kevcai. Nws kub siab lug qhia txog Yexus zaj, tej uas nws qhia ntawd puavleej muaj tseeb. Tiamsis nws tsuas paub txoj kevcai raus dej uas Yauhas qhia xwb. 26Apaulaus mus qhia hauv lub tsev sablaj tsis ntshai leejtwg li. Thaum Paxilas thiab Akilas hnov nws qhia, nkawd txawm coj nws mus rau tom nkawd tsev, thiab nkawd qhia Vajtswv zaj rau Apaulaus paub tseeb dua yav tas los. 27Thaum cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Efexus paub hais tias Apaulaus yuav hla mus rau tim tebchaws Kilis, lawv sau ib tsab ntawv xa mus rau cov ntseeg uas nyob tid kom lawv hlub Apaulaus. Thaum Apaulaus mus txog tid, nws pab lawv kawg li; lawv los ntseeg rau qhov Vajtswv foom koob hmoov rau lawv. 28Nws cav yeej cov Yudais tabmeeg sawvdaws, rau qhov nws tej lus tseemceeb, thiab nws muab Vajtswv Txojlus qhia rau lawv paub hais tias Yexus yog tus Mexiyas.

Paulus Nyob Hauv Lub Nroog Efexus