18

Baulo Yiem Ko^lin^to Zingh Zunh Doz

1Nqa'haav Baulo cuotv Aaten Zingh aengx mingh Ko^lin^to Zingh. 2Yiem wuov ninh buangh zuqc dauh Yiutai Mienh, mbuox heuc Aa^kuin^laa, yiem Borntatv Deic-Bung cuotv seix nyei mienh. Ninh caux ninh nyei auv, Bitc^sinx^laa, yiem I^daa^li Guoqv koqv hoqc biaux daaih yiem Ko^lin^to Zingh, weic zuqc Kaa^laau^ndi^atc Hungh hatc yietc zungv Yiutai Mienh cuotv Lomaa Zingh. Baulo mingh lorz ninh mbuo 3aengx caux ninh mbuo yiem juangc gong zoux weic zuqc Baulo hnangv wuov deix i hmuangv nor, zoux ndopv-liuh nyei zaangc. 4Norm-norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Baulo mingh wuov wuic dorngh caux Yiutai Mienh caux Janx-Gikc luonx leiz kuinx ninh mbuo sienx.
5Silaa caux Ti^mo^tai yiem Maa^si^ndo^nie Deic-Bung daaih taux, Baulo guv jienv longc ninh nyei ziangh hoc zunh doz hnangv, gorngv mengh mbuox Yiutai Mienh Yesu se dongh Giduc. 6Yiutai Mienh caux ninh doix-dekc, gorngv doqc ninh wuov zanc, Baulo ziouc sou ninh nyei lui-houx nyei nie-mbung yaac gorngv, “Meih mbuo zuqc daic nyei zuiz meih mbuo ganh oix zuqc ndaam-dorng. Zuiz maiv ndortv zuqc yie aqv. Yangh naaiv jiex yie mingh lorz Janx.”
7Baulo cuotv wuov norm wuic dorngh mingh, yiem dauh zaangc Tin-Hungh nyei Janx nyei biauv. Naaiv dauh Janx nyei mbuox heuc Ti^ti^atc Yu^saa^tatv. Ninh yiem wuic dorngh nyei ga'hlen. 8Goux wuic dorngh nyei mienh gox wuov dauh Kaa^litv^batc caux ninh nyei biauv zong mienh sienx Ziouv nzengc. Aengx maaih Ko^lin^to Zingh nyei mienh camv nyei haiz liuz doz ziouc sienx aengx jiex wuom nyei leiz.
9Maaih muonz nor, Baulo buatc hinc yaangh nyei sic. Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih maiv dungx gamh nziex oc. Gunv gorngv jienv mingh, maiv dungx dingh, 10weic zuqc yie caux meih yiem. Zungv maiv maaih haaix dauh zoux haaix nyungc hoic meih, weic zuqc yiem naaiv norm zingh maaih yie nyei mienh camv nyei.” 11Baulo ziouc yiem hnyangx-bienx wuov, zorqv Tin-Hungh nyei doz njaaux ninh mbuo.
12Gan^li^o zoux Aa^kaa^yaa Saengv nyei zungx wuov zanc, Yiutai Mienh dongh hnyouv mingh zorqv Baulo dorh mingh wuov sic dorngh. 13Ninh mbuo gox ninh gorngv, “Naaiv laanh mienh njaaux mienh zaangc Tin-Hungh mv baac njaaux ninh mbuo zaangc dorngc leiz.”
14Baulo oix gorngv waac wuov zanc, Gan^li^o ziouc gorngv ndaangc mbuox Yiutai Mienh, “Se gorngv ninh zoux waaic fai zoux haaix nyungc orqv nyei sic, yie horpc zuqc longc noic muangx. 15Mv baac meih mbuo nzaeng nyinh daux nyouz, nzaeng mbuox, nzaeng meih mbuo ganh nyei leiz. Sueih meih mbuo ganh mbenc aqv. Yie maiv oix tengx meih mbuo paaiv naaiv deix sic.” 16Gorngv liuz, Gan^li^o ziouc zunc ninh mbuo cuotv sic dorngh mi'aqv. 17Cuotv mingh ninh mbuo ziouc nyau jienv goux wuic dorngh nyei mienh gox, So^saa^te^netv, yiem wuov sic dorngh nyei gaengh ndaangc mborqv. Mv baac Gan^li^o maiv gunv ninh mbuo aqv.

Baulo Nzuonx An^ti^okc Zingh

18Baulo aengx yiem Ko^lin^to Zingh camv-hnoi deix nyei. Nqa'haav ninh caux sienx Yesu nyei gorx-muoc gorngv liuz leih hiaang waac, Baulo caux jienv Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa bieqc nzangv mingh Silie Deic-Bung. Yiem Ken^ke^lie wuov zanc, Baulo teix nzengc mba'biei weic zuqc ninh caux Tin-Hungh laengz ngaengc waac.
19Taux E^fe^so Zingh, Baulo caux Bitc^sinx^laa, Aa^kuin^laa mbuo i hmuangv bun nqoi doic. Baulo bieqc wuic dorngh mingh caux Yiutai Mienh luonx leiz. 20Zuangx mienh liouh ninh yiem wuov gauh lauh deix mv baac ninh maiv laengz. 21Ninh mingh wuov zanc, ninh gorngv, “Se gorngv ei Tin-Hungh nyei za'eix yie aengx daaih nzunc meih mbuo naaiv.” Ninh ziouc bieqc nzangv cuotv E^fe^so Zingh aqv. 22Taux Si^saa^li^yaa Zingh, ninh cuotv nzangv mingh Ye^lu^saa^lem. Buangh liuz jiu-baang doic ninh aengx mingh An^ti^okc Zingh. 23Yiem caamx wuov, ninh aengx mingh youh Gaa^laa^tie caux Faa^li^jie Deic-Bung tengx sienx Yesu nyei mienh sienx henv jienv faaux.

Aa^bor^lo Yiem E^fe^so Caux Ko^lin^to Zunh Kuv Fienx

24Maaih dauh Yiutai Mienh, mbuox heuc Aa^bor^lo, daaih taux E^fe^so Zingh. Ninh se yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh cuotv seix nyei mienh. Ninh zunh doz gorngv waac mbiaangc yaac hiuv duqv Ging-Sou toux. 25Ninh duqv hoqc jiex Ziouv nyei jauv ziouc jorm hnyouv njaaux bun mienh hiuv duqv Yesu, yaac njaaux duqv zien nyei. Mv baac ninh kungx hiuv duqv maaih Yo^han tengx mienh jiex wuov nyungc leiz hnangv. 26Aa^bor^lo yiem wuic dorngh bungx laangc nyei zunh doz njaaux mienh. Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa haiz ninh gorngv ziouc zipv ninh mingh ninh mbuo nyei biauv aengx gorngv Tin-Hungh nyei jauv bun ninh gauh hiuv duqv nzoih.
27Aa^bor^lo oix jiex taux Aa^kaa^yaa Saengv, E^fe^so nyei jiu-baang mienh tengx jienv yaac fiev fienx mbuox Aa^kaa^yaa Saengv nyei sienx Yesu nyei mienh zipv ninh. Aa^bor^lo mingh taux wuov, ninh tengx kaux Tin-Hungh nyei en sienx liuz wuov deix mienh camv, 28weic zuqc ninh dorng zuangx nzaeng hingh Yiutai Mienh. Ninh longc Ging-Sou bun cing Yesu se dongh Giduc.