18

Paul Amăng Plei Korinthos

1Tơdơi kơ anŭn, Paul đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Athênai anŭn hăng nao pơ plei Korinthos. 2Pơ plei anŭn ñu bưp sa čô mơnuih Yehudah anăn gơ̆ Akulas, rai mơ̆ng kwar Pontos, ñu phrâo rai mơ̆ng kwar Italia hrŏm hăng bơnai ñu HʼPriskilla, yuakơ pơtao Klâodios hơmâo pơđar laih brơi kơ abih bang ƀing Yehudah khŏm đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Rôm. Tui anŭn, Paul nao kiăng kơ bưp ƀing gơ̆ yơh. 3Laih anŭn yuakơ Paul ăt jing pô pơkra sang khăn kar hăng ƀing gơñu mă bruă mơ̆n, tui anŭn Paul dŏ glaĭ hăng mă bruă hăng ƀing gơ̆ yơh. 4Rĭm hrơi Saƀat, Paul pơrơklah amăng sang jơnum, gir kiăng pơtrŭt pơthưr hĭ pran jua ƀing Yehudah wơ̆t hăng ƀing Tuai mơ̆n kiăng kơ đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu.
5Tơdang Silas hăng Timothe rai mơ̆ng kwar Makedonia, Paul yua abih hrơi mông ñu kiăng kơ pơtô pơblang hăng ngă gơ̆ng jơlan kơ ƀing Yehudah kơ tơlơi Yang Yêsu jing Pô Krist. 6Samơ̆ tơdang ƀing Yehudah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơhiăp kơtư̆ juă kơ ñu, Paul rơyŭh hĭ ao ñu kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Tơdah Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ ƀing gih, ƀing gih či tŭ yơh, ƀu djơ̆ kâo ôh! Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai, kâo či nao pơtô pơblang ƀing mơnuih Tuai yơh.”
7Giŏng anŭn, Paul đuaĭ hĭ mơ̆ng sang jơnum anŭn hăng mŭt nao pơ sa boh sang sa čô anăn Titios-Iustos dŏ jĕ pơ anŭn. Ñu kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai kar hăng ƀing Yehudah yơh. 8Krispos jing pô khua wai sang jơnum wơ̆t hăng abih bang sang anŏ ñu đaŏ kơnang kơ Khua Yang. Hơmâo lu ƀing mơnuih plei Korinthos hơmư̆ tơlơi Paul pơtô laih anŭn ƀing gơñu đaŏ hăng tŭ baptem.
9Hơmâo sa mlam, Khua Yang pơhiăp hăng Paul amăng tơlơi pơƀuh tui anai, “Anăm ih huĭ ôh, samơ̆ pơhiăp nanao bĕ, anăm dŏ rơiăt ôh, 10yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ih laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh kơsung nao ngă sat kơ ih, yuakơ Kâo hơmâo lu mơnuih dŏ amăng plei anŭn, jing ƀing či đaŏ kơnang kơ Kâo.” 11Tui anŭn, Paul dŏ glaĭ pơ anŭn sa thŭn năm blan kiăng kơ pơtô boh hiăp Ơi Adai kơ ƀing gơñu.
12Tơdang Galliôn ngă khua prŏng amăng kwar Akhaia, ƀing Yehudah pơgop hrŏm hơbĭt kơsung nao mă Paul hăng ba gơ̆ nao pơ sang phat kơđi. 13Ƀing gơñu phŏng kơđi kơ Paul tui anai, “Mơnuih anai plư ƀing ană plei kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai amăng hơdră jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Tơlơi Juăt Môseh.”
14Tơdang Paul kiăng kơ pơhiăp, Galliôn pơhiăp hăng ƀing Yehudah tui anai, “Ơ ƀing Yehudah, tơdah ƀing gih brŏk ƀuăh kơ tơlơi soh ƀôdah tơlơi sat ƀai, anŭn jing tơhơnal tơlơi djơ̆ kơ kâo kiăng kơ hơmư̆ ƀing gih yơh. 15Samơ̆ yuakơ tơlơi bruă anai tĕk djơ̆ kơ boh hiăp, kơ anăn laih anŭn kơ tơlơi juăt gih, gih pô pơsir hĭ bĕ kơđi anŭn. Kâo ƀu či phat kơđi kơ tơlơi anŭn ôh.” 16Tui anŭn, ñu brơi arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng sang phat kơđi anŭn yơh. 17Giŏng anŭn, abih bang ƀing Yehudah anŭn wơ̆t glaĭ mă Sôsthenês, jing pô khua wai sang jơnum, laih anŭn taih ama̱ng hĭ gơ̆ ƀơi anăp anih phat kơđi, samơ̆ Galliôn ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng hơget ôh.

Paul Wơ̆t Glaĭ Pơ Plei Antiok

18Paul dŏ glaĭ pơ plei Korinthos sui ƀiă. Giŏng anŭn, ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing ayŏng adơi pơ anŭn hăng đĭ sŏng nao pơ kwar Siria hrŏm hăng HʼPriskilla laih anŭn Akulas. Hlâo kơ ñu đĭ sŏng nao anŭn, ñu kuăh hĭ akŏ ñu ƀơi plei Kegkhreai yuakơ ñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng Ơi Adai kơ đơđa mơta tơlơi. 19Ƀing gơñu nao truh pơ plei Ephesos, pơ anŭn Paul čơlah lui hĭ HʼPriskilla hăng Akulas. Ñu pô mŭt nao pơ sang jơnum laih anŭn pơrơklah hăng ƀing Yehudah yơh. 20Tơdang ƀing Yehudah anŭn rơkâo kơ ñu dŏ jưh glaĭ sui ƀiă hăng ƀing gơñu, ñu hơngah hĭ. 21Samơ̆ tơdang Paul đuaĭ hĭ, ñu ƀuăn tui anai, “Tơdah Ơi Adai kiăng, kâo či glaĭ pơ ƀing gih dơ̆ng.” Giŏng anŭn, ñu đĭ sŏng nao mơ̆ng plei Ephesos anŭn yơh. 22Tơdang ñu truh pơ plei Kaisarea, ñu nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ čuă ngui Sang Ơi Adai pơ anŭn laih anŭn ñu nao pơ plei Antiok yơh.
23Tơdơi kơ Paul dŏ sui ƀiă pơ anŭn, ñu nao hyu mơ̆ng anŭn dơ̆ng hăng nao čơdơ̆ng mơ̆ng anih anai truh pơ anih pơkŏn amăng kwar Galatia hăng tring Phrugia kiăng kơ pơkơjăp abih bang ƀing đaŏ.
24Tơdang anŭn hơmâo sa čô mơnuih Yehudah, anăn ñu Apollos mơ̆ng plei Aleksandria. Ñu rai pơ plei Ephesos. Ñu jing sa čô mơnuih hrăm lu laih anŭn thâo hluh Hră Ơi Adai Pơhiăp. 25Ñu hơmâo tŭ hrăm kơ tơlơi hiư̆m Khua Yang pơklaih mơnuih laih anŭn ñu pơtô pơblang hur har abih pran jua laih anŭn pơtô pơblang kơ tơlơi Yang Yêsu hăng tơlơi djơ̆, wơ̆t tơdah ñu kơnơ̆ng thâo hơget tơlơi Yôhan hơmâo pơtô laih kơ ƀing arăng jing ƀing ñu ngă brơi laih baptem đôč. 26Ñu čơdơ̆ng pơtô pơblang hăng tơlơi khĭn amăng sang jơnum. Tơdang HʼPriskilla hăng Akulas hơmư̆ kơ tơlơi ñu pơtô, ƀing gơñu jak iâu ba ñu nao pơ sang gơñu hăng pŏk pơblang kơ ñu rơđah rơđo̱ng hloh hiư̆m Ơi Adai pơklaih mơnuih.
27Tơdang Apollos kiăng nao pơ kwar Akhaia, ƀing ayŏng adơi đaŏ pơđu̱r kơ ñu laih anŭn čih hră kơ ƀing ayŏng adơi đaŏ pơ anih anŭn kiăng kơ ju̱m mơak kơ ñu. Tơdang ñu truh pơ anŭn laih, ñu jing pô djru prŏng biă mă kơ ƀing mơnuih jing ƀing Ơi Adai hơmâo khăp pap pơdưi hĭ laih kiăng kơ đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu. 28Ñu pơgăl kơtang kơtĭt hăng ƀing Yehudah tŏng krah ƀing ană plei laih anŭn pơrơklah mơ̆ng Hră Ơi Adai Pơhiăp kơ tơlơi Yang Yêsu jing Pô Krist.