1

Klei Kma Blŭ

1Ơ Y-Thêôphil, hlăm hdruôm hră tal êlâo kâo čih leh djŏ kơ jih jang klei Yêsu dơ̆ng ngă leh anăn mtô mơ̆ng mphŭn, 2truh ti hruê Aê Diê pŭ ba Ñu kơ dlông, leh Ñu brei klei mtă hŏng Yang Mngăt Jăk kơ phung khua ƀĭng kna Ñu ruah leh. 3Leh Ñu tŭ klei knap mñai, Ñu bi êdah Ñu pô hdĭp kơ digơ̆ hŏng lu klei bi knăl bi sĭt. Êjai pă pluh hruê Ñu bi êdah Ñu pô kơ digơ̆, leh anăn Ñu blŭ kơ digơ̆ djŏ kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê. 4 Êjai Ñu dôk mbĭt hŏng digơ̆, Ñu mtă kơ digơ̆ đăm kbiă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem ôh, ƀiădah dôk guôn tơl truh klei Ama ƀuăn leh. Ñu lač, “Klei anăn kâo hưn leh kơ diih mơh, 5 kyuadah Y-Yôhan ngă leh ƀaptem hŏng êa, ƀiădah ăt dôk ƀiă hruê diih srăng tŭ klei ƀaptem hŏng Yang Mngăt Jăk.”

Yêsu Đĭ Wĭt kơ Adiê

6Snăn tơdah phung khua ƀĭng kna bi kƀĭn mbĭt hŏng Yêsu, digơ̆ êmuh kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, djŏ mơ̆ ară anei ih srăng lŏ mdơ̆ng ƀuôn ala mtao Israel?” 7Yêsu lač kơ digơ̆, “Kơ ênuk amâodah yan Ama bi kčah leh tui si klei dưi Ñu pô amâo djŏ klei diih dưi thâo ôh. 8 Ƀiădah tơdah Yang Mngăt Jăk truh kơ diih; diih srăng mă tŭ klei myang leh anăn diih srăng jing phung hưn bi sĭt kơ kâo hlăm ƀuôn Yêrusalem, hlăm tar čar Yuđa, čar Samari, leh anăn tơl truh ti knhal lăn ala.” 9 Leh Ñu blŭ klei anăn, Aê Diê pŭ ba Ñu kơ dlông êjai phung khua ƀĭng kna Ñu dôk dlăng, leh anăn mâo knam guôm Ñu, leh anăn digơ̆ amâo lŏ ƀuh Ñu ôh. 10Êjai digơ̆ dôk dlăng amâo kƀreh ală kơ Yêsu đĭ phă adiê, bhiâo riâo rit mâo dua čô êkei hơô ao jhung kô̆ dôk dơ̆ng giăm digơ̆, 11leh anăn lač, “Ơ phung mnuih čar Galilê, si ngă diih dôk dơ̆ng dlăng kơ adiê lĕ? Yêsu anei, Pô Aê Diê pŭ ba leh kơ adiê mơ̆ng diih, srăng lŏ hriê msĕ si diih ƀuh Ñu đĭ kơ adiê mơh.”

Pô Hrô Bruă Y-Yuđas

12Êdei tinăn diñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem mơ̆ng čư̆ arăng pia čư̆ Ôliwơ. Čư̆ anăn giăm ƀuôn Yêrusalem, sa wang bhiăn kơ arăng êbat hlăm hruê sabat. 13 Tơdah diñu mŭt leh hlăm ƀuôn, diñu đĭ kơ adŭ tal dlông ti anôk Y-Pêtrôs, Y-Yôhan, Y-Yakơ, Y-Andrê, Y-Philip, Y-Thômas, Y-Bartêlômi, Y-Mathiơ, Y-Yakơ anak êkei Y-Alphê, Y-Simôn Sêlôt, leh anăn Y-Yut anak êkei Y-Yakơ khăng dôk. 14Jih jang phung anăn sa ai dôk wah lač, mbĭt hŏng phung mniê, mbĭt hŏng H'Mari amĭ Yêsu, leh anăn hŏng phung ayŏng adei Yêsu.
15Đa hruê êdei kơ anăn Y-Pêtrôs kgŭ dơ̆ng ti krah phung ayŏng adei (mâo hlăm brô sa êtuh dua pluh čô), leh anăn lač, 16“Ơ phung ayŏng adei, bi sĭt leh Klei Aê Diê Blŭ čih, klei anăn Yang Mngăt Jăk hưn êlâo leh hŏng ƀăng êgei Y-Đawit, djŏ kơ Y-Yuđas pô atăt êlan kơ phung mă čăp Yêsu. 17Kyuadah ñu jing sa čô hlăm phung drei, leh anăn arăng jao kơ ñu mă bruă mbĭt hŏng drei. 18 (Êkei anăn blei leh sa bĭt hma hŏng prăk mưn klei soh ñu. Leh anăn ñu lĕ mkŭp, tian ñu kblač, leh anăn jih jang prôč tiê ñu kbiă kơ tač. 19Klei anăn jih jang mnuih ƀuôn Yêrusalem thâo leh, tơl arăng pia hma anăn hlăm klei diñu Hakêldama, čiăng lač Hma Êrah.) 20Kyuadah čih leh hlăm hdruôm hră Klei Mmuñ Hđăp,
  ‘Brei sang ñu dôk jing ênguôl,
   leh anăn đăm brei mnuih dôk tinăn ôh;’
leh anăn,
  ‘Brei sa čô mkăn hrô bruă ñu.’
21Snăn brei sa čô êkei hlăm phung tui hlue drei êjai jih hruê Khua Yang Yêsu hiu mbĭt hŏng drei, 22 dơ̆ng mơ̆ng hruê Y-Yôhan ngă ƀaptem truh ti hruê Aê Diê pŭ ba Ñu kơ dlông mơ̆ng phung drei, brei sa čô hlăm phung anei jing pô hưn bi sĭt mbĭt hŏng drei kơ klei Yêsu kbiă lŏ hdĭp.” 23Diñu mdah dua čô, Y-Yôsep arăng pia Y-Barsabas, lŏ bi anăn Y-Yustus, leh anăn Y-Mathias. 24Leh anăn diñu wah lač, “Ơ Khua Yang, Pô thâo leh ai tiê jih jang mnuih, bi êdah kơ hmei hlei pô hlăm dua čô anei ih ruah, 25čiăng kơ ñu djă bruă anăn jing khua ƀĭng kna hrô anôk Y-Yuđas lui hĕ leh, čiăng nao kơ anôk gơ̆ pô.” 26Êdei tinăn diñu bi mđăo kơ dua čô anăn, leh anăn klei mđăo djŏ kơ Y-Mathias; snăn arăng yap ñu mbĭt hŏng phung pluh sa čô khua ƀĭng kna.