20

Povlauj mus rau lub xeev Makhedaunia thiab Kili tebchaws

1Thaum dhau tej kev ntxhov ntawd lawm Povlauj txawm kom cov thwjtim tuaj cuag nws thiab hais txhawb lawv lub siab thiab fim ncaim lawv ces nws txawm mus rau lub xeev Makhedaunia lawm. 2Thaum taug kev hla qhov ntawd mus thiab hais lus txhawb lawv siab ntau lawm nws txawm tuaj txog Kili tebchaws. 3Nws nyob qhov ntawd tau peb lub hli. Thaum nws tabtom yuav nce nkoj mus rau lub xeev Xilia cov Yudai txawm tuav tswvyim ua phem rau nws. Nws thiaj txiav txim siab taug txojkev hla lub xeev Makhedaunia rov mus. 4Cov uas nrog nws mus yog Xaupathaw uas yog neeg hauv lub moos Npele‑a yog Pila tus tub, thiab Alithakha thiab Xekhuda uas yog neeg hauv lub moos Thexalaunika, thiab Kai‑a uas yog neeg hauv lub moos Dawnpi, thiab Thikhika thiab Rhaufima uas yog neeg Axia, thiab Timaute. 5Lawv cov ntawd ua ntej mus nyob ntawm lub moos Rhau‑a tos peb. 6Dhau lub sijhawm uas ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb lawm peb li nce nkoj tawm hauv lub moos Filipi mus. Peb mus tau tsib hnub li los cuag lawv ntawm lub moos Rhau‑a thiab so qhov ntawd xya hnub.

Povlauj qhia cov ntseeg hauv Rhau‑a

7Hnub ib thaum peb tuaj txoos ua ke noj mov Povlauj qhuab qhia lawv. Vim nws npaj siab tias tagkis tom qab nws yuav ncaim mus nws thiaj qhia ntev loo txog ib tag hmo. 8Txheej saud uas peb sablaj ntawd taws ntau lub teeb. 9Muaj ib tug hluas npe hu ua Yuthikha zaum ntawm qhov rais. Nws pheej ncaws dab ntub heev rau thaum Povlauj qhia ntev zuj zus, nws txawm tsaug zog looj hlias poob saum txheej peb los. Thaum muab tsa kiag mas pom tias tuag lawm. 10Tiamsis Povlauj nqes mus khwb nkaus puag kiag tus ntawd thiab hais tias, “Nej tsis txhob ntshai, nws tseem muaj txojsia.” 11Thaum Povlauj nce rov mus rau txheej saud nws ntais ncuav noj thiab nrog lawv tham ntev ntev txog kaj ntug ces nws txawm ncaim mus lawm. 12Lawv coj tus hluas uas tseem ciaj ntawd mus thiab lawv tau txais kev txhawb siab ntau heev.

Caij nkoj ntawm Rhau‑a mus txog Miletha

13Peb nce nkoj ua ntej mus rau lub moos Axau npaj siab yuav tos Povlauj nce nkoj qhov ntawd, rau qhov nws hais cia li ntawd vim nws npaj siab taug kev nruab nqhuab mus. 14Thaum nws ntsib peb ntawm lub moos Axau lawm peb kuj txais nws nce nkoj thiab mus rau lub moos Mithileni. 15Peb caij nkoj ntawm mus tau ib hnub mas mus txog ze lub koog povtxwv Khi‑au. Mas hnub uas ob mus txog lub koog povtxwv Xamau, mus dua ib hnub mus txog lub moos Miletha. 16Rau qhov Povlauj txiav txim siab tias yuav hla kiag lub moos Efexau xwv thiaj tsis nkim sijhawm rau hauv lub xeev Axia. Nws maj mus kom txog Yeluxalees, yog mus tau nws xav mus kav kom cuag hnub Pheethekhoxate.

Povlauj qhia cov saib xyuas pawg ntseeg Efexau

17Povlauj txib neeg ntawm lub moos Miletha mus hu cov saib xyuas pawg ntseeg hauv lub moos Efexau tuaj. 18Thaum lawv tuaj txog lawm, Povlauj hais tias, “Nej paub lawm tias txij hnub uas kuv xub tuaj nyob hauv lub xeev Axia kuv nrog nej nyob txhua lub sijhawm kuv coj li cas. 19Kuv txo kuv lub hwjchim ua tus Tswv tes haujlwm ntawm lub kua muag thiab kuv raug kev sim siab vim yog cov Yudai tej tswvyim phem. 20Yam twg uas muaj nuj nqes rau nej kuv yeej qhia tsis zais li, kuv qhuab qhia tab meeg sawvdaws thiab qhia hauv tej tsev, 21ua timkhawv rau cov Yudai thiab cov Kili txog qhov uas yuav tsum ntxeev dua siab tshiab rov los cuag Vajtswv thiab qhov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus Khetos. 22Saib maj, nimno Vaj Ntsuj Plig cab kuv mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, tsis paub tias yuav muaj xwm dabtsi tshwm los rau kuv qhov ntawd, 23tsuas yog paub tias Vaj Ntsuj Plig dawb huv ua timkhawv rau kuv hauv txhua lub moos hais tias tej kev raug kaw thiab kev txom nyem tos rawv kuv. 24Tiamsis kuv tsis suav tias kuv txojsia tseem ceeb dabtsi rau kuv, tsuav yog kuv dhia tau mus txog qhov kawg thiab tau ua tes haujlwm uas tus Tswv Yexus muab cob rau kuv lawd kom tiav xwb, uas yog ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.
25“Nimno kuv paub tias nej txhua tus uas kuv tau mus tshaj tawm txog Vajtswv lub tebchaws rau lawm yuav tsis rov pom kuv ntsej muag dua li. 26Vim li no hnub no kuv ua timkhawv rau nej tias kuv tsis txhaum, kuv yuav tsis ris nej sawvdaws tej ntshav lawm, 27rau qhov kuv tsis tseg qhov uas hais txhua yam uas Vajtswv xav tseg lawd rau nej mloog. 28Nej yuav tsum ua tib zoo saib nej thiab saib xyuas pab yaj huvsi uas Vaj Ntsuj Plig dawb huv tsa nej ua tus saib nej thiaj yug tau Vajtswv pawg ntseeg uas Vajtswv muab nws tus Tub cov ntshav yuav los. 29Kuv paub tias thaum kuv ncaim nej lawm yuav muaj hma nyaum tuaj rau hauv nej, thiab yuav tsis tseg pab yaj kiag li. 30Thiab yuav muaj qee leej hauv nej cov sawv los ntxeev txojkev tseeb thiaj rub tau cov thwjtim raws lawv qab. 31Vim li no cia li zov tos, thiab nco tias kuv twb qhuab ntuas nej ntawm lub kua muag nruab hnub hmo ntuj tau peb xyoos tsis tu ncua li. 32Nimno kuv muab nej tso rau hauv Vajtswv thiab hauv txoj xov zoo uas hais txog nws txojkev hlub. Txoj xov zoo ntawd muaj peevxwm tsim nej nyob ruaj thiab pub kom nej nrog txhua tus uas Vajtswv muab cais ua dawb huv tau qub txeeg qub teg. 33Kuv tsis ntshaw leejtwg li nyiaj kub lossis ris tsho. 34Nej yeej paub tias kuv ob txhais tes khwv txhua yam uas kuv thiab cov uas nrog kuv nyob ua ke cheem tsum. 35Kuv twb ua txhua yam qhia rau nej paub tias peb yuav tsum ua haujlwm khwv li no thiaj pab tau cov uas tsis muaj zog, thiab nco tus Tswv Yexus tej lus uas nws hais tias, ‘Qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li los.’ ”
36Thaum Povlauj hais li ntawd tag lawd, nws txawm txhos caug nrog lawv sawvdaws thov Vajtswv. 37Lawv txhua tus quaj heev thiab khawm nws thiab nwj nws. 38Lawv nyuaj siab kawg txog lo lus uas nws hais tias lawv yuav tsis rov pom nws ntsej muag dua li lawm. Ces lawv txawm xa nws mus nce nkoj.