21

Phau-lô Chu Loah Pỡ Vil Yaru-salem

1Tữ hếq ratáh tễ yớu tâng vil Ê-phê-sô, hếq chỗn tâng tuoc pỡq tanoang chu cruang Côt. Tangái ntun ễn hếq toâq pỡ cruang Rô-dơ. Tễ cruang ki hếq pỡq chu vil Ba-tara. 2Tễ vil ki hếq ramóh tuoc canŏ́h pỡq chu cruang Phê-nasi. 3Hếq pỡq viaq cỗn Sip-rơ coah angia pưn. Cớp hếq toâq pỡ vil Ti-rơ tâng cruang Si-ri. Tâng vil ki cũai ndỡm tuoc ruoh crơng tễ tuoc ki. 4Tâng vil Ti-rơ hếq ramóh tỗp sa‑âm Yê-su, cớp hếq ỡt cớp alới tapul sadâu. Raviei Yiang Sursĩ yỗn tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil ki atỡng Phau-lô chỗi pỡq chu vil Yaru-salem. 5Ma catâm tangái tacual hếq chỗn tuoc sĩa; chơ loŏh tễ alới. Nheq dũ náq tỗp sa‑âm ki, mansễm samiang, carnễn carsai, alới pỡq satoâl hếq vớt ramŏ́h vil. Toâq tor dỡq mưt hếq sacốh racớl cớp câu. 6Moâm câu, hếq cubán cusũan tỗp alới. Chơ hếq chỗn tâng tuoc, ma alới chu loah pỡ dống alới.
7Hếq loŏh tễ vil Ti-rơ, chơ pỡq chu vil Patô-lamai. Tâng vil ki hếq mut sa‑óh tỗp sa‑âm Yê-su, cớp hếq ỡt cớp alới muoi tangái muoi sadâu. 8Máh tangái parnỡ hếq loŏh tễ vil Patô-lamai pỡq chu vil Sê-sarê ễn. Tâng vil ki hếq ỡt tâng dống Phi-lip. Án la tễ tỗp alới tapul náq ca noau rưoh yỗn tampễq crơng tâc sana cha tâng vil Yaru-salem. Cớp Phi-lip pỡq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn cũai canŏ́h sâng tê. 9Án bữn pỗn lám con cumũr la cũai atỡng tang parnai Yiang Sursĩ. 10Hếq ỡt pỡ ki pái pỗn tangái; chơ toâq manoaq samiang ramứh A-cabut tễ cruang Yudê. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 11Án toâq pỡ hếq, cớp án ĩt parnoân tễ ngkĩng Phau-lô; chơ án chŏ́q ayững atĩ án bữm. Án pai neq: “Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq pai neq: Án ca ndỡm parnoân nâi, nỡ‑ra tỗp I-sarel tâng vil Yaru-salem chŏ́q án machớng cứq chŏ́q ayững atĩ cứq sanua. Cớp tỗp I-sarel ễ dững án pỡ atĩ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel.”
12Toâq hếq sâng santoiq nâi, hếq cớp nheq tỗp sa‑âm Yê-su catoaih Phau-lô chỗi pỡq noâng pỡ vil Yaru-salem. 13Ma Phau-lô ta‑ỡi hếq neq: “Anhia nhiam táq ntrớu? Sễq anhia chỗi catoâng cứq. Cứq tỡ bữn ngcŏh ntrớu noau chŏ́q ayững atĩ cứq, tỡ la noau cachĩt cứq. Cứq tỡ bữn ngcŏh ntrớu noau táq cứq cỗ cứq clễu ramứh Yê-su, Ncháu hái.”
14Ngkíq Phau-lô tỡ bữn trĩh parnai hếq catoaih án. Chơ hếq tỡ bữn pai ntrớu noâng. Hếq pai bĩq neq sâng: “Tam Yiang Sursĩ. Ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yoc ễ táq, lứq án táq.”
15Vớt ki hếq thrũan chỗn chu vil Yaru-salem. 16Bữn cũai tễ tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil Sê-sarê pỡq cớp hếq tê. Tâng vil Yaru-salem alới dững asuoi hếq pỡ dống Ma-nasôn. Ma-nasôn la cũai tễ cỗn Sip-rơ, cớp án sa‑âm Yê-su khoiq dũn chơ.

Phau-lô Pỡq Sa‑óh Yacỡ

17Tữ hếq toâq pỡ vil Yaru-salem, tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil ki tabỡp tabéh hếq o lứq. 18Ma tangái parnỡ Phau-lô cớp hếq pỡq sa‑óh Yacỡ cớp nheq máh cũai sốt tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil Yaru-salem. 19Phau-lô tabỡp alới, cớp atỡng alới nheq máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq chuai cũai tỡ cỡn cũai I-sarel, cỗ nhơ án khoiq atỡng alới. 20Tữ alới sâng Phau-lô atỡng ngkíq, alới khễn Yiang Sursĩ. Chơ alới pai chóq Phau-lô neq: “Ai ơi! Mới khoiq dáng chơ bữn sa‑ữi vian náq tễ tỗp I-sarel khoiq sa‑âm Yê-su Crĩt. Alới pai nheq tữh cũai I-sarel ca puai ngê Yê-su cóq trĩh phễp rit Môi-se hỡ. 21Bữn cũai cauq mới pỡ cũai I-sarel, pai mới atỡng tỗp I-sarel tâng cruang canŏ́h chỗi puai noâng phễp rit Môi-se, cớp chỗi táq noâng rit cứt yỗn con samiang alới. Cớp alới cauq neq hỡ: Pai mới atỡng tỡ bữn puai noâng máh rit achúc achiac hái, la tỡ bữn pân ntrớu. 22Tỡ bữn dũn noâng alới ca cauq mới dáng mới toâq pỡ vil nâi. Ngkíq nŏ́q hái ễ táq sanua? 23Hếq chanchớm o lứq la mới tamứng hếq atỡng. Bữn pỗn náq tễ tỗp hếq khoiq par‑ữq muoi ramứh cớp Yiang Sursĩ, ma táq tỡ yũah moâm. 24Cóq mới dững pỗn náq nâi, cớp táq machớng alới tê puai phễp rit I-sarel, yỗn anhia cỡt bráh puai rit. Práq ntrớu pỗn náq ki cóq yỗn, ki mới chuai yỗn alới bữn práq. Chơ anhia têq cũah plỡ anhia alống nheq, ngkíq tỗp I-sarel lứq dáng samoât tỡ bữn pĩeiq noau cauq mới. Chơ alới dáng mới noâng puai phễp rit Môi-se tê. 25Ma máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ca khoiq sa‑âm Yê-su Crĩt, hếq khoiq táq choâiq yỗn alới dáng, ntrớu hếq yoc alới táq. Alới cóq táq neq: chỗi cha crơng sana noau tutoŏng; chỗi cha aham; chỗi cha charán noau éc; cớp mansễm samiang tỡ bữn lacuoi cayac chỗi bếq parnơi.”
26Chơ tangái ntun, Phau-lô pỡq cớp pỗn náq ki táq ariang alới khoiq par‑ữq cớp Yiang Sursĩ. Moâm ki án mut tâng Dống Sang Toâr yỗn noau dáng raloaih noâng sếq tangái ễn án táq moâm ranáq án par‑ữq cớp Yiang Sursĩ. Catâm tapul tangái ễn alới ễ chiau sang crơng dŏq puai phễp rit I-sarel.

Noau Cỗp Phau-lô Tâng Dống Sang Toâr

27Tữ cheq ễ nheq tapul tangái ki, bữn muoi tỗp cũai I-sarel tễ cruang Asia, alới hữm Phau-lô tâng Dống Sang Toâr. Chơ alới sasrúc máh cũai clứng ễq alới ũan chóq Phau-lô. Chơ cũai clứng ki cỗp Phau-lô. 28Cớp alới pai casang lứq neq: “Nheq tữh cũai I-sarel ơi! Anhia chuai hếq nứng! Cũai nâi ơiq ca pỡq chu dũ cruang atỡng tỡ pĩeiq tễ cũai I-sarel. Án atỡng tỡ pĩeiq tễ phễp rit Môi-se, cớp án atỡng tỡ pĩeiq tễ Dống Sang Toâr hái. Án dững cũai tỡ cỡn cũai I-sarel mut tâng Dống Sang Toâr hái hỡ. Án táq ngkíq yỗn dống sang hái tỡ bữn bráh o noâng puai rit.”
29Alới pai ngkíq, yuaq alới khoiq hữm Phau-lô pỡq cớp Trô-phim tâng rana. Trô-phim la cũai tễ vil Ê-phê-sô. Ngkíq alới chanchớm Phau-lô dững Trô-phim mut tâng Dống Sang Toâr. Ma lứq Trô-phim tỡ bữn mut tâng dống sang. 30Nheq máh cũai tâng vil ki parlŏ́ng ễ táq Phau-lô, cớp alới âc sadŏ́h Phau-lô aloŏh tễ Dống Sang Toâr. Vớt alới táq ngkíq, alới catáih chíq ngoah toong Dống Sang Toâr. 31Nheq alới ki táq Phau-lô ễq yỗn án cuchĩt. Ma bữn cũai pỡq atỡng sốt tahan Rô-ma tâng vil Yaru-salem, pai máh cũai tâng vil táq thúc-parthác ễ cachĩt cũai. 32Cũai sốt tahan dững cũai sốt pưn án cớp máh tahan pỡq chái lứq chu ntốq bữn sưong ra‑ỗq ramễq ki. Tữ máh cũai clứng hữm tahan toâq, alới tỡ bữn toân noâng Phau-lô. 33Cũai sốt tahan pỡq cheq Phau-lô, cớp án ớn tahan cỗp Phau-lô, cớp chŏ́q án toâq bar ntreh sái-sô. Moâm ki án blớh: “Án nâi la noau? Ntrớu án táq?”
34Máh cũai clứng cu‑ỗi pai casang lứq. Án ca pai neq, án ca pai ngkíq. Ma cũai sốt tỡ têq sâng ŏ́c ntrớu. Ngkíq án ớn tahan dững Phau-lô chu dỗn. 35Tữ alới toâq pỡ ntruang mut dỗn, máh tahan acŏ́q Phau-lô achỗn, ngcŏh cũai clứng cachĩt án. 36Yuaq cũai clứng ki puai cheq lứq cớp pai casang lứq: “Cachĩt chíq án!”

Phau-lô Atỡng Loah Tễ Máh Ranáq Án Khoiq Táq

37Tữ alới cheq mut tâng dỗn, Phau-lô atỡng cũai sốt tahan toâq parnai Créc neq: “Cứq sễq táq ntỡng mahỗi cớp mới.”
 Cũai sốt tahan dớt lứq, cớp án blớh Phau-lô neq: “Nŏ́q mới ma dáng parnai Créc?
38Lứq tỡ, mới la cũai tễ cruang Ê-yip-tô ca ễ cheng sốt cruang nâi? Cớp mới dững pỗn ngin náq chu ntốq aiq, chơ loŏh rachíl?”
39Ma Phau-lô ta‑ỡi án neq: “Tỡ cỡn. Cứq la cũai I-sarel tễ vil Tarsơ, la vil toâr tâng cruang Si-lasi. Cứq sễq mới yỗn cứq táq ntỡng cớp cũai clứng nâi.”
40Toâq cũai sốt ki yỗn Phau-lô táq ntỡng cớp cũai clứng ki, chơ Phau-lô tayứng tâng ntruang, cớp avứt atĩ yỗn alới chỗi tabỗq. Toâq alới ỡt rangiac, Phau-lô atỡng alới toâq parnai Hê-brơ, la parnai cũai I-sarel.