21

Povlauj taug kev moog Yeluxalee

(Tkh. 9:1-22, 26:9-18)

1Thaus peb ncaim puab lawd peb txawm caij nkoj moog ncaaj nraim rua lub koog povtxwv Khau, hab moog dua ib nub le txug lub koog povtxwv Launte, dhau ntawd peb moog rua lub moos Pathala. 2Thaus peb ntswb ib lub nkoj saamswm yuav hlaa moog rua lub xeev Finikia peb txawm nce lub nkoj hov moog. 3Thaus peb moog pum Xaipla lawm peb txawm zos saab nraag moog rua lub xeev Xilia mas nreg nkoj rua ntawm lub nroog Thailab, tsua qhov yuav thau nraa rua hov ntawd. 4Thaus nrhav tau cov thwjtim lawm peb nrug puab nyob hov ntawd xyaa nub. Puab taav Povlauj lawv le Vaaj Ntsuj Plig qha puab kuas tsw xob moog rua Yeluxalee. 5Thaus puv xyaa nub lawm peb txawm ncaim puab sawv kev moog. Puab hab puab tej quaspuj mivnyuas xaa peb tawm huv lub moos mas peb txhus caug thov Vaajtswv ntawm ntug havtxwv. 6Thaus peb sws xob taag peb nce nkoj, tes puab txawm rov moog tsev.
7Thaus peb caij nkoj ntawm lub nroog Thailab moog txug lub moos Tauleme‑i, peb txawm moog saib cov kwvtij hab nrug puab nyob ib nub. 8Nub tom qaab peb tawm hov ntawd moog txug lub moos Xixaleya. Peb nkaag moog rua huv Fili kws ua tug qha txuj xuv zoo lub tsev, nwg yog ib tug huv xyaa leej hov, mas peb su huv nwg. 9Fili muaj plaub tug ntxhais kws tsw tau yuav quasyawg, puavleej txawj cev Vaajtswv lug. 10Thaus peb nyob ntawd ntau nub lawm muaj ib tug yawm xwbfwb cev Vaajtswv lug npe hu ua Akanpa tuaj lub xeev Yutia tuaj. 11Nwg tuaj txug peb hab muab Povlauj txuj hlaab tawv lug khi nwg txhais teg hab nwg txhais kwtaw tes nwg has tas, “Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv has le nuav tas, ‘Cov Yutai huv Yeluxalee yuav muab txuj hlaab tawv nuav tug tswv khi hab muab nwg cob rua huv lwm haiv tuabneeg txhais teg,’ ” 12Thaus peb tau nov le ntawd peb hab cov kws nyob ua ke txawm cheem Povlauj kuas tsw xob moog rua huv Yeluxalee. 13Povlauj teb tas, “Ua le caag mej yuav quaj hab ua rua kuv ntxhuv sab? Kuv tsw yog npaaj txhwj rua puab khi xwb, tassws tseed npaaj txhwj yuav tuag rua huv Yeluxalee vem saib rua tug Tswv Yexu lub npe.” 14Thaus nwg tsw yeem noog peb cheem, peb txawm tso tseg hab has tas, “Thov ca ua lawv le tug Tswv lub sab.” 15Dhau ntawd peb fwbxwm txhwj hab moog rua huv Yeluxalee. 16Cov thwjtim kws nyob huv Xixaleya qee leej nrug peb moog hab. Puab coj peb moog rua huv Manaxoo tsev mas peb su huv nwg. Nwg yog ib tug ntseeg ntxuv hab yog tuabneeg Xaipla.

Povlauj moog tshaam Yakaunpau

17Thaus peb tuaj txug Yeluxalee lawm cov kwvtij kuj zoo sab txais tog peb. 18Nub tom qaab Povlauj nrug peb moog tshaam Yakaunpau, hab cov kws saib pawg ntseeg txhua tug kuj nyob hov ntawd. 19Thaus Povlauj fem puab taag lawm, nwg pav txhua yaam kws Vaajtswv swv Povlauj ua huv plawv lwm haiv tuabneeg hov ib yaam zuj zug rua puab noog. 20Thaus puab tau nov puab kuj qhuas Vaajtswv. Puab has rua nwg tas, “Kwvtij, koj kuj pum tas cov Yutai kws lug ntseeg muaj quas txheeb leej hab puab kub sab quas lug coj Mauxe txuj kevcai. 21Puab tau nov txug koj tas koj qhuab qha cov Yutai kws nyob huv lwm haiv tuabneeg kuas tso Mauxe tej lug tseg hab has kuas puab tsw xob muab puab cov mivnyuas ua kevcai txav lossws coj lawv le qub kevcai. 22Yuav ua le caag? Puab yeej yuav nov tas koj tuaj txug nuav. 23Vem le nuav koj ca le ua lawv le peb has rua koj. Peb muaj plaub leej txwvneej kws tub cog lug cais lawm. 24Koj ca le coj cov txwvneej hov nrug koj moog ua kevcai ntxuav ua ke hab them puab le feem sub puab txhad chais tau plaubhau. Yog ua le nuav suavdawg txhad paub tas tej kws puab tau nov txug koj tsw muaj tseeb tassws koj yeej tuav rawv ua lawv le txuj kevcai. 25Lwm haiv tuabneeg kws ntseeg hov, peb tub sau ntawv qha tej kws peb txav sab lawm has tas kuas puab tsw xob noj tej kws xyeem rua daab hab tsw xob noj ntshaav hab tsw xob noj tej tsaj kws zawm cej daab tuag hab tsw xob ua nkauj ua nraug.” 26Povlauj txawm coj cov txwvneej hov moog mas nub tom qaab nwg nrug puab ua kevcai ntxuav le nkaag moog rua huv lub tuam tsev hab nwg qha tas lub swjhawm kws ua kevcai ntxuav yuav tav rua nub twg hab yuav muab hov txhua chaw xyeem ua txhua tug le feem rua nub ntawd.

Povlauj raug nteg huv lub tuam tsev

27Thaus tub yuav puv xyaa nub hov, cov Yutai kws tuaj huv lub xeev Axia tuaj pum Povlauj nyob huv lub tuam tsev, tes puab txawm tshaum ib tsoom pejxeem hab nteg nwg. 28Puab qw has tas, “Cov Yixayee, ca le paab cuam. Tug yawm nuav yog tug kws qha tuabneeg txhua qhov kuas tawm tsaam peb haiv tuabneeg hab txuj kevcai hab lub chaw nuav. Tsw taag le ntawd nwg tseed coj cov Kili lug rua huv lub tuam tsev, hab ua qas puag tsuas lub chaw dawb huv nuav.” 29Vem ua ntej ntawd puab pum Rhaufima kws yog tuabneeg Efexau nrug Povlauj ua ke huv lub nroog hab xaav tas Povlauj coj tug hov nkaag rua huv lub tuam tsev lawm. 30Tes taag nrho lub nroog txawm muaj kev kub ntxhuv, cov pejxeem dha ua ke moog nteg Povlauj nqug nwg tawm huv lub tuam tsev moog, tes luas txawm muab tej rooj loog tuam tsev kaw taamswm. 31Thaus puab saamswm nrhav kev tua Povlauj, txawm muaj xuv has moog txug tug thawj rog kws kaav ib txheeb leej tas lub nroog Yeluxalee saamswm kub ntxhuv heev. 32Nwg txawm coj cov tub rog hab cov kws kaav ib puas leej dha moog rua huv cov tuabneeg taamswm ntawd. Thaus puab pum tug thawj rog kws kaav ib txheeb hab cov tub rog tuaj puab txawm tseg tsw ntaus Povlauj. 33Tug thawj rog txawm txaav moog ze hab nteg Povlauj hab has kuas muab ob txuj saw hlau khi nwg, mas nug tas nwg yog leejtwg hab nwg tau ua daabtsw. 34Cov tuabneeg hov ib txha qw le nuav ib txha qw le u. Thaus tug thawj rog kws kaav ib txheeb nrhav tsw tau qhov tseeb vem ntxhuv heev, nwg has kuas coj Povlauj moog rua huv cov tub rog lub yeej. 35Thaus lug txug ntawm tug ntaiv lawm, cov tub rog txawm nqaa Povlauj vem cov tuabneeg ua nruj ua tswv heev. 36Cov tuabneeg coob coob kws lawv qaab kuj qw has tas, “Coj nwg moog tua.”

Povlauj has daws nwg zaaj

37Thaus coj Povlauj moog yuav dhau rua huv cov tub rog lub yeej, Povlauj txawm has rua tug thawj rog kws kaav ib txheeb has tas, “Kuv thov has ib lus rua koj puas tau?” Tug thawj rog has tas, “Koj paub lug Kili hab lov? 38Koj yog tug Iyi kws tsw ntev ntawd tswm kev kub ntxhuv hab coj plaub txheeb leej tuav ntaaj rag tswv moog rua huv tebchaws moj saab qhua los tsw yog?” 39Povlauj teb tas, “Kuv yog tuabneeg Yutai, nyob huv lub moos Thaxa huv lub xeev Khilikia, kuv yog ib tug pejxeem huv lub moos tseem ceeb. Kuv thov koj ca kuv has rua cov tuabneeg nuav.” 40Thaus tug thawj rog tso cai lawm, Povlauj txawm sawv sau tug ntaiv cu teg rua cov tuabneeg. Thaus suavdawg nyob tuabywv lawm, nwg txawm ua lug Henplais has rua puab tas,