21

Povlauj taug kev mus Yeluxalees

(Ttx. 9:1-22, 26:9-18)

1Thaum peb ncaim lawv lawd peb txawm caij nkoj mus ncaj nraim rau lub koog povtxwv Khau, thiab mus dua ib hnub li txog lub koog povtxwv Laude, dhau ntawd peb mus rau lub moos Pathala. 2Thaum peb ntsib ib lub nkoj tabtom yuav hla mus rau lub xeev Finikia peb txawm nce lub nkoj ntawd mus. 3Thaum peb mus pom Xaipla lawm peb txawm lug sab nrad mus rau lub xeev Xilia mas nres nkoj rau ntawm lub nroog Thailab, rau qhov yuav thau nra rau qhov ntawd. 4Thaum nrhiav tau cov thwjtim lawm peb nrog lawv nyob qhov ntawd xya hnub. Lawv tav Povlauj raws li Vaj Ntsuj Plig qhia lawv kom tsis txhob mus rau Yeluxalees. 5Thaum puv xya hnub lawm peb txawm ncaim lawv sawv kev mus. Lawv thiab lawv tej pojniam menyuam xa peb tawm hauv lub moos mas peb txhos caug thov Vajtswv ntawm ntug hiavtxwv. 6Thaum peb sib fim ncaim tag peb nce nkoj, ces lawv txawm rov mus tsev.
7Thaum peb caij nkoj ntawm lub nroog Thailab mus txog lub moos Tauleme‑i, peb txawm mus saib cov kwvtij thiab nrog lawv nyob ib hnub. 8Hnub tom qab peb tawm qhov ntawd mus txog lub moos Xixaleya. Peb nkag mus rau hauv Fili uas ua tus qhia txoj xov zoo lub tsev, nws yog ib tug hauv xya leej ntawd, mas peb so hauv nws. 9Fili muaj plaub tug ntxhais uas tsis tau yuav txiv, puavleej txawj cev Vajtswv lus. 10Thaum peb nyob ntawd ntau hnub lawm muaj ib tug yawg xibhwb cev Vajtswv lus npe hu ua Akanpa tuaj lub xeev Yudia tuaj. 11Nws tuaj txog peb thiab muab Povlauj txoj siv tawv los khi nws txhais tes thiab nws txhais kotaw ces nws hais tias, “Vaj Ntsuj Plig dawb huv hais li no tias, ‘Cov Yudai hauv Yeluxalees yuav muab txoj siv tawv no tus tswv khi thiab muab nws cob rau hauv lwm haiv neeg txhais tes,’ ” 12Thaum peb tau hnov li ntawd peb thiab cov uas nyob ua ke txawm cheem Povlauj kom tsis txhob mus rau hauv Yeluxalees. 13Povlauj teb tias, “Ua li cas nej yuav quaj thiab ua rau kuv ntxhov siab? Kuv tsis yog npaj txhij rau lawv khi xwb, tiamsis tseem npaj txhij yuav tuag rau hauv Yeluxalees vim saib rau tus Tswv Yexus lub npe.” 14Thaum nws tsis yeem mloog peb cheem, peb txawm tso tseg thiab hais tias, “Thov cia ua raws li tus Tswv lub siab.” 15Dhau ntawd peb hwbxwm txhij thiab mus rau hauv Yeluxalees. 16Cov thwjtim uas nyob hauv Xixaleya qee leej nrog peb mus thiab. Lawv coj peb mus rau hauv Manaxoo tsev mas peb so hauv nws. Nws yog ib tug ntseeg ntxov thiab yog neeg Xaipla.

Povlauj mus tsham Yakaunpau

17Thaum peb tuaj txog Yeluxalees lawm cov kwvtij kuj zoo siab txais tos peb. 18Hnub tom qab Povlauj nrog peb mus tsham Yakaunpau, thiab cov uas saib xyuas pawg ntseeg txhua tus kuj nyob qhov ntawd. 19Thaum Povlauj fim lawv tag lawm, nws piav txhua yam uas Vajtswv siv Povlauj ua hauv nruab nrab lwm haiv neeg ntawd ib yam zuj zus rau lawv mloog. 20Thaum lawv tau hnov lawv kuj qhuas Vajtswv. Lawv hais rau nws tias, “Kwvtij, koj kuj pom tias cov Yudai uas los ntseeg muaj ntau txhiab leej thiab lawv kub siab lug coj Mauxe txoj kevcai. 21Lawv tau hnov txog koj tias koj qhuab qhia cov Yudai uas nyob hauv lwm haiv neeg kom tso Mauxe tej lus tseg thiab hais kom lawv tsis txhob muab lawv cov menyuam ua kevcai txiav lossis coj raws li qub kevcai. 22Yuav ua li cas? Lawv yeej yuav hnov tias koj tuaj txog no. 23Vim li no koj cia li ua raws li peb hais rau koj. Peb muaj plaub leej txivneej uas twb cog lus cais lawm. 24Koj cia li coj cov txivneej ntawd nrog koj mus ua kevcai ntxuav ua ke thiab them lawv li feem kom lawv thiaj chais tau plaubhau. Yog ua li no sawvdaws thiaj paub tias tej uas lawv tau hnov txog koj tsis muaj tseeb tiamsis koj yeej tuav rawv ua raws li txoj kevcai. 25Lwm haiv neeg uas ntseeg ntawd, peb twb sau ntawv qhia tej uas peb txiav txim siab lawm hais tias kom lawv tsis txhob noj tej uas xyeem rau dab thiab tsis txhob noj ntshav thiab tsis txhob noj tej tsiaj uas zawm caj dab tuag thiab tsis txhob ua nkauj ua nraug.” 26Povlauj txawm coj cov txivneej ntawd mus mas hnub tom qab nws nrog lawv ua kevcai ntxuav li nkag mus rau hauv lub tuam tsev thiab nws qhia tias lub sijhawm uas ua kevcai ntxuav yuav tiav rau hnub twg thiab yuav muab qhov txhia chaw xyeem ua txhua tus li feem rau hnub ntawd.

Povlauj raug ntes hauv lub tuam tsev

27Thaum twb yuav puv xya hnub ntawd, cov Yudai uas tuaj hauv lub xeev Axia tuaj pom Povlauj nyob hauv lub tuam tsev, ces lawv txawm tshum ib tsoom pejxeem thiab ntes nws. 28Lawv qw hais tias, “Cov Yixayee, cia li pab cuam. Tus yawg no yog tus uas qhia neeg txhua qhov kom tawm tsam peb haiv neeg thiab txoj kevcai thiab lub chaw no. Tsis tag li ntawd nws tseem coj cov Kili los rau hauv lub tuam tsev, thiab ua qias puas tsuas lub chaw dawb huv no.” 29Vim ua ntej ntawd lawv pom Rhaufima uas yog neeg Efexau nrog Povlauj ua ke hauv lub nroog thiab xav tias Povlauj coj tus ntawd nkag rau hauv lub tuam tsev lawm. 30Ces tag nrho lub nroog txawm muaj kev kub ntxhov, cov pejxeem dhia ua ke mus ntes Povlauj rub nws tawm hauv lub tuam tsev mus, ces luag txawm muab tej rooj loog tuam tsev kaw tamsid. 31Thaum lawv tabtom nrhiav kev tua Povlauj, txawm muaj xov hais mus txog tus thawj rog uas kav ib txhiab leej tias lub nroog Yeluxalees tabtom kub ntxhov heev. 32Nws txawm coj cov tub rog thiab cov uas kav ib puas leej dhia mus rau hauv cov neeg tamsim ntawd. Thaum lawv pom tus thawj rog uas kav ib txhiab thiab cov tub rog tuaj lawv txawm tseg tsis ntaus Povlauj. 33Tus thawj rog txawm txav mus ze thiab ntes Povlauj thiab hais kom muab ob txoj saw hlau khi nws, mas nug tias nws yog leejtwg thiab nws tau ua dabtsi. 34Cov neeg ntawd ib txhia qw li no ib txhia qw li ub. Thaum tus thawj rog uas kav ib txhiab nrhiav tsis tau qhov tseeb vim ntxhov heev, nws hais kom coj Povlauj mus rau hauv cov tub rog lub yeej. 35Thaum los txog ntawm tus ntaiv lawm, cov tub rog txawm nqa Povlauj vim cov neeg ua nruj ua tsiv heev. 36Cov neeg coob coob uas raws qab kuj qw hais tias, “Coj nws mus tua.”

Povlauj hais daws nws zaj

37Thaum coj Povlauj mus yuav dhau rau hauv cov tub rog lub yeej, Povlauj txawm hais rau tus thawj rog uas kav ib txhiab hais tias, “Kuv thov hais ib los rau koj puas tau?” Tus thawj rog hais tias, “Koj paub lus Kili thiab lov? 38Koj yog tus Iyi uas tsis ntev ntawd tsim kev kub ntxhov thiab coj plaub txhiab leej tuav ntaj riam khiav mus rau hauv tebchaws moj sab qhua los tsis yog?” 39Povlauj teb tias, “Kuv yog neeg Yudai, nyob hauv lub moos Thaxa hauv lub xeev Khilikia, kuv yog ib tug pejxeem hauv lub moos tseem ceeb. Kuv thov koj cia kuv hais rau cov neeg no.” 40Thaum tus thawj rog tso cai lawm, Povlauj txawm sawv saum tus ntaiv co tes rau cov neeg. Thaum sawvdaws nyob twjywm lawm, nws txawm ua lus Henplais hais rau lawv tias,