23

1Paul lăng tơpă ƀơi ƀing amăng grup Sanhedrin laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih bruă jao kâo hăng Ơi Adai amăng abih bang pran jua tơpă hiam klă hlŏng truh kơ hrơi anai.” 2Ƀơi mông anŭn, pô khua ngă yang prŏng hloh, anăn ñu Ananias, pơđar kơ mơnuih dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi Paul păh ƀơi amăng bah Paul. 3Giŏng anŭn, Paul laĭ kơ pô khua ngă yang anŭn tui anai, “Ơ pô pơƀlŏr ăh, Ơi Adai či taih ih yơh! Ih dŏ be̱r pơ anŭn kiăng kơ phat kơđi kâo tui hluai hăng Tơlơi Juăt, samơ̆ ih pô pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng tơlơi juăt tơdang ih pơđar laih kơ ƀing arăng taih kâo!”
4Ƀing mơnuih dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi Paul anŭn laĭ tui anai, “Ih ƀu dưi khĭn djik djak kơ khua ngă yang prŏng hloh Ơi Adai ôh!”
5Paul laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, kâo ƀu thâo krăn ôh ñu jing khua ngă yang prŏng hloh, yuakơ arăng hơmâo čih laih tui anai: Ih anăm pơhiăp sat kơ pô khua wai lăng ană plei ih ôh.”
6Tơdang Paul thâo krăn amăng ƀing gơñu hơmâo đơđa ƀing Saddukai laih anŭn đơđa ƀing Pharisai, ñu pơhiăp kraih hăng ƀing amăng grup Sanhedrin anŭn tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi kâo hơi, kâo jing sa čô mơnuih Pharisai, ană đah rơkơi sa čô Pharisai. Kâo tŭ phat kơđi anai yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai či ngă kơ ƀing mơnuih djai laih hơdip glaĭ dơ̆ng.” 7Tơdang Paul pơhiăp kơ tơlơi anŭn, hơmâo tơlơi pơrơjăh tŏng krah ƀing Pharisai hăng ƀing Saddukai, laih anŭn ƀing pơjơnum pơčơlah hĭ dua tơpul yơh. 8Tơlơi anŭn truh tui anŭn yuakơ ƀing Saddukai laĭ ƀu hơmâo tơlơi hơdip glaĭ ôh, kŏn hơmâo ling jang hiam ƀôdah ƀing yang hơget lơi, samơ̆ ƀing Pharisai đaŏ kơ abih bang tơlơi anŭn yơh.
9Pơ anŭn hơmâo tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng prŏng laih anŭn hơmâo đơđa ƀing nai pơtô tơlơi juăt, jing ƀing Pharisai, tơgŭ pơrơjăh kơtang biă mă tui anai, “Ƀing gơmơi hơduah ƀu ƀuh tơlơi soh hơget ôh amăng mơnuih anai. Hlơi dưi thâo krăn lĕ, tơdah yang ƀôdah ling jang hiam hơmâo pơhiăp laih hăng ñu?” 10Tơlơi pơrơjăh jai kơtang tui tơl pô khua tơhan anŭn huĭ kơ arăng či mă hak hĭ Paul jing lu črăn. Tui anŭn, ñu pơđar kơ ƀing tơhan nao sua mă pơđuaĭ hĭ Paul mơ̆ng ƀing mơnuih lu anŭn hăng ba glaĭ pơ kơđông yơh.
11Amăng mlam tŏ tui anŭn, Khua Yang rai dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi Paul hăng laĭ tui anai, “Dŏ kơjăp pran jua bĕ! Ăt kar hăng ih hơmâo ngă gơ̆ng jơlan laih kơ Kâo amăng plei Yerusalaim, tui anŭn mơ̆n ih khŏm ngă gơ̆ng jơlan kơ Kâo amăng plei Rôm.”

Arăng Pơkra Mơneč Kiăng Pơdjai Hĭ Paul

12Ƀơi hrơi tŏ tui anŭn, ƀing Yehudah pơƀut glaĭ ngă mơneč laih anŭn akă gơñu pô hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu či ƀơ̆ng ƀôdah mơñum ôh tơl ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih Paul. 13Ƀing gơñu hơmâo rơbeh kơ pă̱pluh čô pơgop hrŏm amăng hơdră anŭn. 14Ƀing gơñu nao pơ ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing kŏng tha laih anŭn laĭ tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih kơ tơlơi ƀing gơmơi ƀu či ƀơ̆ng huă hơget ôh tơl ƀing gơmơi hơmâo pơdjai hĭ laih Paul. 15Tui anŭn yơh, ƀing gih hăng ƀing pơkŏn jing ƀing amăng grup Sanhedrin rơkâo bĕ kơ pô khua tơhan anŭn kiăng kơ ba Paul rai ƀơi anăp gih ngă mă kiăng kơ thâo djơ̆ hloh tơlơi ñu hơmâo ngă laih. Giŏng anŭn yơh, ƀing gơmơi prap pre pơdjai hĭ ñu hlâo kơ ñu truh pơ anih anai yơh.”
16Samơ̆ tơdang ană đah rơkơi amai Paul hơmư̆ kơ tơlơi mơneč anŭn, ñu đuaĭ nao pơ kơđông laih anŭn ruai pơthâo kơ Paul yơh.
17Giŏng anŭn, Paul iâu rai sa čô khua tơhan rơtuh hăng laĭ tui anai, “Ba nao bĕ pô čơđai anai pơ pô khua tơhan anŭn yuakơ ñu hơmâo tơlơi kiăng pơhiăp hăng khua yơh.” 18Tui anŭn, pô khua tơhan rơtuh anŭn ba čơđai anŭn pơ pô khua tơhan anŭn hăng laĭ tui anai, “Paul, pô mơnă anŭn rơkâo kơ kâo kiăng kơ ba čơđai anai pơ ih, yuakơ ñu hơmâo tơlơi kiăng pơhiăp hăng ih.”
19Khua tơhan anŭn mă tơngan pô čơđai anŭn hăng dui ba ñu dŏ sa gah laih anŭn tơña hơgŏm tui anai, “Hơget tơlơi ih kiăng laĭ pơthâo kơ kâo lĕ?”
20Pô čơđai anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing Yehudah hơmâo pơtŭ ư hrŏm hơbĭt laih kiăng kơ rơkâo kơ ih ba Paul ƀơi anăp ƀing grup Sanhedrin hrơi pơgi ngă mă kơ tơlơi ƀing gơñu kiăng kơ hơmư̆ djơ̆ hloh dơ̆ng kơ tơlơi Paul. 21Samơ̆ rơkâo kơ ih anăm đaŏ kơ tơlơi ƀing gơñu rơkâo anŭn ôh, yuakơ hơmâo rơbeh kơ pă̱pluh čô amăng ƀing gơñu hlak dŏ krăp kiăng kơ pơdjai hĭ Paul. Ƀing gơñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu či ƀơ̆ng ƀôdah mơñum hơget ôh tơl ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih Paul. Ră anai ƀing gơñu prap pre laih, dŏ tơguan kơ tơlơi ih laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu rơkâo yơh.”
22Pô khua tơhan anŭn brơi kơ čơđai anŭn glaĭ hăng pơkơđiăng kơ gơ̆ tui anai, “Anăm ruai hăng hlơi pô ôh kơ tơlơi ih hơmâo ruai laih hăng kâo.”

Arăng Ba Paul Nao Pơ Plei Kaisarea

23Giŏng anŭn, pô khua tơhan anŭn iâu rai dua čô khua wai tơhan rơtuh ñu hăng pơđar tui anai, “Prap pre bĕ ƀing tơhan dua-rơtuh čô, anŭn jing tơjuhpluh čô tơhan đĭ aseh laih anŭn dua-rơtuh čô tơhan djă̱ tơbăk, kiăng kơ nao pơ plei Kaisarea ƀơi duapăn mông mơmŏt anai. 24Prap pre bĕ khul aseh kơ Paul kiăng kơ ba nao ñu rơnŭk rơnua truh pơ khua kwar Phêlik.”
25Pô khua tơhan anŭn čih sa pŏk hră mơit tui anai,
26“Klâodios Lusias,
 “Kơ tơlơi pơpŭ pơyom, Khua Kwar Phêlik:
 “Kơkuh bơni.
27“Ƀing Yehudah mă mơnuih anai laih anŭn ƀing gơñu ƀiă či pơdjai hĭ gơ̆ yơh, samơ̆ kâo nao hrŏm hăng ƀing tơhan kâo pơklaih hĭ ñu, yuakơ kâo thâo krăn ñu jing sa čô ană plei Rôm. 28Kâo kiăng kơ thâo krăn yua hơget ƀing gơñu phŏng kơđi kơ gơ̆, tui anŭn kâo ba gơ̆ pơ anih grup phat kơđi Sanhedrin. 29Kâo hơduah ƀuh kơ tơlơi phŏng kơđi anŭn hơmâo tĕk djơ̆ hăng hơdôm tơlơi tơña kơ tơlơi juăt gơñu, samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi klă̱ kơđi hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơ̆ tơl gơ̆ tŭ tơlơi djai ƀôdah tơlơi dŏ amăng sang mơnă. 30Tơdang kâo hơmư̆ arăng laĭ pơthâo kơ kâo hơdră mơneč arăng či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anai, kâo pơkiaŏ ñu nao pơ ih mơtam yơh. Kâo ăt pơđar kơ ƀing phŏng kơđi kơ gơ̆ nao pơhiăp hăng ih tơlơi phŏng kơđi gơñu kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anai mơ̆n.”
31Tui anŭn, ƀing tơhan ngă tui hăng tơlơi pơđar laih kơ ƀing gơñu, ƀing gơñu djă̱ ba Paul hăng ƀing gơñu tơdang mơmŏt laih anŭn ba nao gơ̆ truh pơ plei Antipatris yơh. 32Ƀơi hrơi tŏ tui, ƀing gơñu brơi kơ ƀing tơhan nao dơ̆ng, tơdang anŭn ƀing tơhan pơkŏn wơ̆t glaĭ pơ kơđông yơh. 33Tơdang ƀing tơhan đĭ aseh anŭn nao truh pơ plei Kaisarea, ƀing gơñu brơi hră anŭn kơ pô khua kwar laih anŭn jao Paul kơ ñu yơh. 34Khua kwar anŭn đŏk hră anŭn laih anŭn tơña kơ Paul mơ̆ng kwar pă Paul rai. Tơdang ñu thâo laih Paul rai mơ̆ng kwar Kilikia, ñu laĭ tui anai, 35“Kâo či hơmư̆ tơlơi kơđi ih yơh tơdang ƀing phŏng kơđi kơ ih truh pơ anai.” Giŏng anŭn, ñu pơđar kơ ƀing tơhan gak wai Paul amăng sang pơtao Hêrôd yơh.