23

1Y-Pôl ktan ală kơ phung khua phat kđi, lač, “Ơ phung ayŏng adei, kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă ti anăp Aê Diê hŏng jih ai tiê kpă truh ti hruê anei.” 2Khua ngă yang prŏng Y-Ananias mtă kơ phung dôk giăm Y-Pôl pah ti ƀăng êgei gơ̆. 3 Y-Pôl lač kơ ñu, “Aê Diê srăng čăm ih, Ơ mtih mia kô̆ ơi. Ih dôk gŭ čiăng phat kđi kâo tui si klei bhiăn, ƀiădah ih gao klei bhiăn brei arăng čăm kâo!” 4Phung dôk dơ̆ng giăm ñu lač, “Ih dlao wač kơ khua ngă yang prŏng Aê Diê hĕ?” 5 Y-Pôl lač, “Ơ phung ayŏng adei, kâo amâo thâo ôh kơ ñu jing khua ngă yang prŏng; kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei: ‘Đăm blŭ jhat ôh kơ sa čô khua phung ƀuôn sang ih.’ ”
6 Ƀiădah tơdah Y-Pôl thâo sa phung diñu jing phung Sadusi leh anăn sa phung mkăn jing phung Pharisi, ñu ur kraih ti anăp phung phat kđi, “Ơ phung ayŏng adei, kâo jing sa čô Pharisi, anak êkei phung Pharisi; arăng dôk phat kđi kâo kyua klei čang hmăng kơ klei phung djiê kbiă lŏ hdĭp.” 7Leh ñu lač klei anăn, phung Pharisi bi tăng hŏng phung Sadusi, leh anăn phung bi kƀĭn bi kah mbha. 8 Kyuadah phung Sadusi lač amâo mâo klei kbiă lŏ hdĭp ôh, kăn mâo dĭng buăl jăk amâodah yang rei. Ƀiădah phung Pharisi đăo kơ jih klei anăn. 9Snăn mâo klei hao hao prŏng; leh anăn mâo đa đa phung khua čih hră hlăm phung Pharisi kgŭ leh anăn bi mgăl, “Hmei amâo ƀuh ôh sa mta klei soh hlăm mnuih anei. Năng ai yang amâodah dĭng buăl jăk blŭ leh kơ ñu he?” 10Tơdah klei rŭng anăn jing ktang hĭn, khua kahan prŏng huĭ arăng srăng hiêk asei mlei Y-Pôl, mtă kơ phung kahan trŭn mmiă mă Y-Pôl mơ̆ng diñu ba kơ kđông.
11Mlam êdei Khua Yang dôk dơ̆ng giăm Y-Pôl leh anăn lač, “Đăm êdu ai ôh, kyuadah msĕ si ih hưn bi sĭt kơ kâo ti ƀuôn Yêrusalem, snăn ih srăng hưn bi sĭt ti ƀuôn Rôm msĕ mơh.”

Klei Arăng Čiăng Bi Mdjiê Y-Pôl

12Tơdah adiê mngač leh, phung Yuđa bi trông čhai leh anăn kat asei kăm ƀơ̆ng huă mnăm tơl diñu mâo bi mdjiê leh Y-Pôl. 13Phung ngă klei anăn mâo êbeh kơ pă pluh čô. 14Diñu nao kơ phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua mduôn leh anăn lač, “Hmei kat asei leh amâo srăng ƀơ̆ng huă ôh tơl hmei bi mdjiê leh Y-Pôl. 15Snăn brei diih mbĭt hŏng phung khua phat kđi mơĭt hră ară anei akâo kơ khua kahan prŏng atăt ba Y-Pôl ti anăp diih, mgưt msĕ si diih čiăng ksiêm bi nik klei gơ̆. Leh anăn hmei srăng dôk kăp bi mdjiê gơ̆ êlâo gơ̆ truh.”
16Anak êkei amai Y-Pôl hmư̆ klei arăng dôk kăp. Snăn ñu nao mŭt hlăm kđông, hưn kơ Y-Pôl. 17Y-Pôl iêu sa čô khua kahan leh anăn lač, “Atăt ba êkei hlăk ai anei kơ khua kahan prŏng, kyuadah gơ̆ mâo klei čiăng hưn kơ ñu.” 18Snăn khua kahan atăt gơ̆ kơ khua kahan prŏng leh anăn lač, “Y-Pôl, pô jing mnă, iêu kâo leh anăn akâo kơ kâo atăt êkei hlăk ai anei kơ ih, kyuadah gơ̆ mâo klei čiăng blŭ kơ ih.” 19Khua kahan prŏng djă gơ̆ ti kngan, atăt ba gơ̆ kơ anôk hjăn, leh anăn êmuh kơ gơ̆, “Ya klei ih čiăng hưn kơ kâo?” 20Gơ̆ lač, “Phung Yuđa sa ai čiăng akâo kơ ih atăt Y-Pôl ti anăp phung khua phat kđi mgi, mgưt msĕ si diñu čiăng ksiêm bi nik klei Y-Pôl. 21Ƀiădah đăm gưt kơ phung anăn ôh, kyuadah mâo êbeh kơ pă pluh čô hlăm phung diñu dôk kăp čiăng ngă kơ Y-Pôl. Diñu kat asei kăm ƀơ̆ng huă mnăm tơl diñu bi mdjiê leh Y-Pôl. Ară anei diñu dôk kăp, knŏng guôn klei ih tŭ.” 22Snăn khua kahan prŏng brei êkei anăn wĭt, leh anăn ghă gơ̆ snei, “Đăm hưn ôh kơ arăng klei ih hriê bi mthâo kơ kâo klei anei.”

Arăng Atăt Y-Pôl kơ Khua Prŏng Phêlik

23Leh anăn khua kahan prŏng iêu dua čô khua kahan kơ sa êtuh čô leh anăn lač, “Ti dua păn mông mlam anei, brei diih mkra bi mâo dua êtuh čô kahan mbĭt hŏng kjuh pluh čô kahan đĭ aseh, leh anăn dua êtuh čô kahan djă kju srăng nao truh kơ ƀuôn Sêsarê. 24Mkra bi mâo msĕ mơh aseh kơ Y-Pôl đĭ, leh anăn atăt gơ̆ bi jăk kơ khua čar Aê Phêlik.” 25Leh anăn ñu čih hră msĕ snei:
26“Klôd Lisias čih mơĭt kơ Khua Čar Aê Phêlik, kkuh kơ ih. 27Phung Yuđa mă leh êkei anei, leh anăn giăm čiăng bi mdjiê gơ̆. Tơdah kâo truh kơ diñu mbĭt hŏng phung kahan, kâo dŏng gơ̆, kyuadah kâo hmư̆ gơ̆ jing sa čô Rôm. 28Kâo brei arăng atăt ba gơ̆ ti anăp phung khua phat kđi phung Yuđa, čiăng thâo ya klei arăng kčŭt kơ gơ̆. 29Kâo ƀuh arăng kčŭt kơ gơ̆ klei djŏ hŏng klei bhiăn diñu, ƀiădah amâo mâo klei năng bi mdjiê amâodah krư̆ ôh. 30Tơdah arăng hưn brei kâo thâo klei arăng kăp ngă jhat kơ gơ̆, kâo tiŏ nao gơ̆ kơ ih mtam, leh anăn mtă kơ phung kčŭt kơ gơ̆ msĕ mơh brei nao hưn ti anăp ih klei diñu mâo hŏng gơ̆.”
31Snăn tui si klei mtă, phung kahan mă Y-Pôl êjai mlam leh anăn atăt ba gơ̆ truh ti ƀuôn Antipatris. 32Hruê mgi diñu lŏ wĭt kơ kđông, brei knŏng phung kahan đĭ aseh nao mbĭt hŏng Y-Pôl. 33Tơdah diñu truh ti ƀuôn Sêsarê, diñu jao hră kơ khua čar, leh anăn bi êdah Y-Pôl ti anăp ñu msĕ mơh. 34Leh dlăng hră, khua čar êmuh kơ čar Y-Pôl dôk. Leh thâo kơ Y-Pôl jing mnuih mơ̆ng čar Silisi, 35khua čar lač kơ gơ̆, “Kâo srăng hmư̆ klei ih tơdah phung kčŭt kơ ih truh.” Leh anăn ñu yua arăng kiă Y-Pôl hlăm sang mtao Hêrôt.