24

Cov Yutai kom Povlauj

1Dhau tswb nub tug tuam pov thawj hlub Anania hab cov kev txwj quas laug qee leej hab ib tug txwv lug has plaub npe hu ua Thawthula tuaj txug. Puab txawm moog kom Povlauj rua tug tswv xeev. 2Thaus hu Povlauj lug txug, Thawthula chiv kom has tas, “Feli kws saib hlub, peb tau nyob kaaj sab lug ntev vem yog muaj koj, hab peb haiv tuabneeg tau kev vaam meej vem yog qhov kws koj xaam pum deb, 3mas peb ua koj tsaug hab ncu koj tshaav ntuj rua txhua faab txhua qhov. 4Tassws tsw xaav nkim koj lub swjhawm, kuv thov koj tsaa laaj muag saib peb es noog peb has ib nyuas plag. 5Peb pum tas tug tuabneeg nuav yog ib tug xeeb plaub hab pheej tswm kev kub ntxhuv rua cov Yutai thoob plawg nplajteb hab yog ib tug thawj coj huv cov Naxale. 6Hab nwg yooj xeeb ua qas puag tsuas lub tuam tsev, peb txhad nteg nwg. 8Yog koj tshuaj nwg koj yuav paub txhua yaam kws peb kom nwg.” 9Cov Yutai ua ib tsoog lug has tas muaj tseeb le ntawd.

Povlauj daws nwg zaaj rua Feli

10Thaus tug tswv xeev ncaws hau kuas Povlauj has, Povlauj txawm has tas, “Vem kuv paub tas koj ua tug tu plaub rua lub tebchaws nuav ntau xyoo lug lawm kuv txhad zoo sab hlo has daws kuv zaaj. 11Koj yeej tshuaj tau has tas, txwj thaus kuv moog pe hawm Vaajtswv huv lub nroog Yeluxalee hov lug tsw tau dhau kaum ob nub. 12Puab yeej tsw pum kuv nrug leejtwg sws caam rua huv lub tuam tsev lossws tshaum cov tuabneeg kuas ntxhuv rua huv tej tsev sablaaj lossws huv lub nroog le. 13Tej kws puab saamswm kom kuv nuav puab nrhav tsw tau ib qho keeb puam kws tseeb hlo le. 14Tassws kuv yeem leeg le nuav rua koj tas, kuv ua koom rua peb tej laug tug Vaajtswv lawv le Txujkev tshab nuav kws puab has tas yog kev ntseeg cuav. Kuv ntseeg txhua lu lug lawv txuj kevcai hab tej lug kws sau huv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug phoo ntawv. 15Kuv muaj sab vaam rua huv Vaajtswv kws puab vaam ib yaam nkaus, kws has tas cov ncaaj nceeg hab cov tsw ncaaj puavleej yuav sawv huv qhov tuag rov lug. 16Vem le nuav kuv txhad swv zug ua lub sab ncaaj xyum txhua lub swjhawm kuas hum Vaajtswv hab tuabneeg lub sab. 17Dhau lug ntau xyoo kuv coj nyaj tuaj paab kuv haiv tuabneeg hab tuaj xyeem hov txhua chaw rua Vaajtswv. 18Lub swjhawm hov puab kuj pum kuv nyob huv lub tuam tsev, yog thaus kuv tub ua kevcai ntxuav lawm hab tsw muaj tuabneeg nrug kuv ua ke hab yeej tsw muaj kev kub ntxhuv hlo le. 19Tassws cov Yutai qee leej tuaj huv lub xeev Axia tuaj, mas tswm nyog puab cov hov tuaj rua ntawm koj xubndag nuav hab yog puab muaj daabtsw, puab ca le kom kuv. 20Lossws ca cov tuabneeg kws nyob ntawm nuav has tej kws puab pum tas kuv ua txhum rua thaus kuv nyob taab meeg rua ntawm cov thawj lub rooj sablaaj, 21tsuas yog tuab qhov kws thaus kuv sawv huv plawv puab kuv qw has tas, ‘Qhov kws kuv raug txav txem taab meeg mej nub nua vem yog qhov kws caj sawv huv qhov tuag rov lug.’ ”
22Tassws Feli paub txug Txujkev hov zoo, txawm sej rooj plaub hov ntxwv moog, nwg has tas, “Thaus Lixia kws yog tug thawj rog kaav ib txheeb tuaj txug, kuv le tu koj tshaaj plaub.” 23Nwg txawm has kuas tug thawj rog kws kaav ib puas leej zuv Povlauj ntxwv moog tassws tsw ua nruj hab tsw txwv nwg cov kwvluag tuaj tu nwg.
24Dhau ob peb nub Feli hab nwg tug quaspuj Ruxila kws yog tuabneeg Yutai tuaj. Nwg txawm has kuas hu Povlauj lug hab noog Povlauj has txug qhov kws ntseeg Yexu Kheto. 25Thaus Povlauj has txug txujkev ncaaj nceeg hab qhov kws tswj yug lub sab hab qhov kws yuav raug txav txem yaav tom hauv ntej, Feli kuj ntshai hab has tas, “Nwgnuav koj ca le moog, yog muaj swjhawm kuv yuav hu koj rov tuaj.” 26Taamswm ntawd Feli kuj xaav tas Povlauj yuav muab nyaj xab nwg. Vem le nuav nwg txhad pheej hu Povlauj lug nrug nwg thaam. 27Dhau ob xyoos lawm Paukia Fexata lug nyob Feli chaw. Feli xaav ua zoo rua cov Yutai nwg txawm ca Povlauj raug kaw huv tsev lojfaaj ntxwv moog.