24

Cov Yudai kom Povlauj

1Dhau tsib hnub tus tuam pov thawj hlob Anania thiab cov kev txwj laus qee leej thiab ib tug txiv lus hais plaub npe hu ua Thawthula tuaj txog. Lawv txawm mus kom Povlauj rau tus tswv xeev. 2Thaum hu Povlauj los txog, Thawthula pib kom hais tias, “Feli uas saib hlob, peb tau nyob kaj siab lug ntev vim yog muaj koj, thiab peb haiv neeg tau kev vam meej vim yog qhov uas koj xam pom deb, 3mas peb ua koj tsaug thiab nco koj tshav ntuj rau txhua fab txhua qhov. 4Tiamsis tsis xav nkim koj lub sijhawm, kuv thov koj tsa muag zaj saib peb es mloog peb hais ib nyuag pliag. 5Peb pom tias tus neeg no yog ib tug xeeb plaub thiab pheej tsim kev kub ntxhov rau cov Yudai thoob plaws ntiajteb thiab yog ib tug thawj coj hauv cov Naxale. 6Thiab nws yooj xeeb ua qias puas tsuas lub tuam tsev, peb thiaj ntes nws. 8Yog koj tshuaj nws koj yuav paub txhua yam uas peb kom nws.” 9Cov Yudai ua ib tsaug lus hais tias muaj tseeb li ntawd.

Povlauj daws nws zaj rau Feli

10Thaum tus tswv xeev ncaws hau kom Povlauj hais, Povlauj txawm hais tias, “Vim kuv paub tias koj ua tus tu plaub rau lub tebchaws no ntau xyoo los lawm kuv thiaj zoo siab hlo hais daws kuv zaj. 11Koj yeej tshuaj tau hais tias, txij thaum kuv mus pe hawm Vajtswv hauv lub nroog Yeluxalees ntawd los tsis tau dhau kaum ob hnub. 12Lawv yeej tsis pom kuv nrog leejtwg sib cam rau hauv lub tuam tsev lossis tshum cov neeg kom ntxhov rau hauv tej tsev sablaj lossis hauv lub nroog li. 13Tej uas lawv tabtom kom kuv no lawv nrhiav tsis tau ib qho keeb puam uas tseeb kiag li. 14Tiamsis kuv yeem lees li no rau koj tias, kuv ua koom tu peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv raws li Txojkev tshiab no uas lawv hais tias yog kev ntseeg cuav. Kuv ntseeg txhua lo lus raws txoj kevcai thiab tej lus uas sau hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus phau ntawv. 15Kuv muaj siab vam rau hauv Vajtswv uas lawv vam ib yam nkaus, uas hais tias cov ncaj ncees thiab cov tsis ncaj puavleej yuav sawv hauv qhov tuag rov los. 16Vim li no kuv thiaj siv zog ua lub siab ncaj xyaum txhua lub sijhawm kom hum Vajtswv thiab neeg lub siab. 17Dhau los ntau xyoo kuv coj nyiaj tuaj pab kuv haiv neeg thiab tuaj xyeem qhov txhia chaw rau Vajtswv. 18Lub sijhawm ntawd lawv kuj pom kuv nyob hauv lub tuam tsev, yog thaum kuv twb ua kevcai ntxuav lawm thiab tsis muaj neeg nrog kuv ua ke thiab yeej tsis muaj kev kub ntxhov kiag li. 19Tiamsis cov Yudai qee leej tuaj hauv lub xeev Axia tuaj, mas tsim nyog lawv cov ntawd tuaj rau ntawm koj xubntiag no thiab yog lawv muaj dabtsi, lawv cia li kom kuv. 20Lossis cia cov neeg uas nyob ntawm no hais tej uas lawv pom tias kuv ua txhaum rau thaum kuv nyob tab meeg rau ntawm cov thawj lub rooj sablaj, 21tsuas yog tib qhov uas thaum kuv sawv hauv lawv nruab nrab kuv qw hais tias, ‘Qhov uas kuv raug txiav txim tab meeg nej hnub no vim yog qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los.’ ”
22Tiamsis Feli paub txog Txojkev ntawd zoo, txawm sej rooj plaub ntawd ntxiv mus, nws hais tias, “Thaum Lixia uas yog tus thawj rog kav ib txhiab tuaj txog, kuv li tu koj rooj plaub.” 23Nws txawm hais kom tus thawj rog uas kav ib puas leej zov Povlauj ntxiv mus tiamsis tsis ua nruj thiab tsis txwv nws cov kwvluag tuaj tu nws.
24Dhau ob peb hnub Feli thiab nws tus pojniam Ruxila uas yog neeg Yudai tuaj. Nws txawm hais kom hu Povlauj los thiab mloog Povlauj hais txog qhov uas ntseeg Yexus Khetos. 25Thaum Povlauj hais txog txojkev ncaj ncees thiab qhov uas tswj yus lub siab thiab qhov uas yuav raug txiav txim yav tom hauv ntej, Feli kuj ntshai thiab hais tias, “Nimno koj cia li mus, yog muaj sijhawm kuv yuav hu koj rov tuaj.” 26Tamsim ntawd Feli kuj xav tias Povlauj yuav muab nyiaj xiab nws. Vim li no nws thiaj pheej hu Povlauj los nrog nws tham. 27Dhau ob xyoos lawm Paukia Fexata los nyob Feli chaw. Feli xav ua zoo rau cov Yudai nws txawm cia Povlauj raug kaw hauv tsev lojfaj ntxiv mus.