24

Ƀing Yehudah Phŏng Kơđi Kơ Paul

1Rơma hrơi tơdơi kơ anŭn, pô khua ngă yang prŏng hloh Ananias hrŏm hăng đơđa ƀing kŏng tha wơ̆t hăng pô pơgăl pơgang anăn ñu Tertullos nao pơrơđah tơlơi phŏng kơđi gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Paul ƀơi anăp pô khua kwar. 2Tơdang arăng iâu Paul mŭt, Tertullos pơrơđah tơlơi phŏng ñu ƀơi anăp khua Phêlik tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo tŭ mơak sui laih tơlơi rơnŭk rơno̱m gah yŭ tơlơi ih wai lăng laih anŭn tơlơi rơgơi ih hơmâo pơplih hĭ laih lŏn čar anai. 3Amăng djŏp djang anih laih anŭn amăng abih bang hơdră jơlan, Ơ khua pơpŭ Phêlik ăh, ƀing gơmơi yap kơnăl kơ tơlơi anŭn hăng hơdơr tơngia bơni kơ ih lu biă mă yơh. 4Samơ̆ kiăng kơ ƀu pơtơpăk kơ ih lu hloh ôh, kâo rơkâo kơ ih pap pơđi̱ng hơmư̆ brơi bĕ kơ tơlơi ƀing gơmơi anai ƀiă.
5“Ƀing gơmơi hơmâo hơduah ƀuh pô anai jing pô juăt pơrŭng. Ñu pơtơgŭ đĭ tơlơi pơkơdơ̆ng amăng ƀing Yehudah amăng lu anih biă mă. Ñu jing pô khua djă̱ akŏ kơ grup Nazaret, 6laih anŭn ñu ăt gir kiăng kơ pơgrĭ hĭ sang yang mơ̆n, tui anŭn ƀing gơmơi mă hĭ ñu. 7Samơ̆ pô khua tơhan prŏng Lusias yua ƀing tơhan ñu hăng hơñăk mă pơđuaĭ hĭ pô anai mơ̆ng ƀing gơmơi laih anŭn pơđar kơ ƀing gơmơi rai ƀơi anăp ih. 8Tơdah ih pô tơña kơsem pô anai, ih či dưi thâo rơđah kơ tơlơi sĭt kơ abih bang tơlơi phŏng kơđi anai ƀing gơmơi ba rai kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh.”
9Ƀing Yehudah pơgop hrŏm kiăng kơ phŏng kơđi kơ Paul laih anŭn pơkơjăp kơ hơdôm tơlơi anŭn jing djơ̆.

Paul Pơgang Ñu Pô Ƀơi Anăp Phêlik

10Tơdang pô khua kwar anŭn yơr tơngan ngă gru brơi kơ Paul pơhiăp, Paul laĭ glaĭ tui anai, “Kâo thâo amăng sui thŭn laih ih jing khua phat kơđi brơi kơ lŏn čar anai, tui anŭn kâo mơak yơh kiăng kơ pơhiăp pơgang kơ kâo pô. 11Ih dưi kơsem lăng amuñ yơh kơ tơlơi ƀu rơgao kơ pluh-dua hrơi hlâo ôh, kâo đĭ nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ kơkuh pơpŭ. 12Ƀing phŏng kơđi kơ kâo ƀu ƀuh ôh kơ tơlơi kâo hlak pơrơjăh hăng hlơi pô amăng sang yang ƀôdah pơčŭt pơsur ƀing mơnuih lu amăng sang jơnum ƀôdah amăng anih pơkŏn amăng plei anŭn. 13Laih anŭn ƀing gơñu ăt kŏn pơrơklă lơi pơ ih hơdôm tơlơi phŏng ƀing gơñu hlak phŏng ră anai kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo. 14Samơ̆ kâo pơhaih yơh kơ tơlơi kâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai jing Pô ơi adon gơmơi kơkuh pơpŭ laih hăng đuaĭ tui Jơlan kơ tơlơi Yang Yêsu pơto laih, jing tơlơi ƀing khua moa ƀing Yehudah laĭ anŭn jing soh. Kâo đaŏ kơnang kơ abih bang tơlơi Môseh čih laih amăng Tơlơi Juăt laih anŭn ƀing pô pơala pơkŏn čih laih amăng khul hră gơñu. 15Kâo ăt đaŏ kơnang kơ Ơi Adai kar hăng ƀing gơñu mơ̆n, kơ tơlơi Ñu či pơhơdip glaĭ abih dua ƀing tơpă hơnơ̆ng hăng ƀing sat ƀai. 16Tui anŭn yơh, kâo gir biă mă kiăng hơmâo pran jua tơpă jơngeh ƀơi anăp Ơi Adai hăng ƀơi anăp mơnuih.
17“Tơdơi kơ kâo rơkŭt mơ̆ng plei anŭn sui thŭn ƀiă, kâo wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim kiăng kơ djă̱ ba kơ ƀing ană plei kâo gơnam brơi pơyơr kơ ƀing ƀun rin laih anŭn pơyơr hơdôm gơnam pơyơr kơ Ơi Adai. 18Kâo hlak dŏ ngă tơlơi phiăn pơrơgoh tơdang ƀing gơñu ƀuh kâo dŏ amăng anih wăl tơdron sang yang. Ƀu hơmâo mơnuih lu hrŏm hăng kâo ôh, kŏn pơgop hrŏm hăng tơlơi pơrŭng pă lơi. 19Samơ̆ hơmâo ƀing Yehudah rai mơ̆ng kwar Asia yơh ƀuh kâo, ƀing gơñu khŏm truh pơ anih anai ƀơi anăp ih yơh kiăng kơ phŏng kơđi tơdah ƀing gơñu hơmâo hơdôm tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo. 20Ƀôdah brơi bĕ kơ ƀing dŏ pơ anai khŏm pơhaih pơthâo bĕ hơget tơlơi soh ƀing gơñu hơduah ƀuh amăng kâo tơdang kâo dŏ dơ̆ng laih ƀơi anăp grup phat kơđi Sanhedrin. 21Kơnơ̆ng sa tơlơi kâo pơhiăp kraih tơdang kâo dŏ dơ̆ng ƀơi anăp gơñu tui anai, ‘Yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai či ngă kơ ƀing mơnuih hơmâo djai hĭ laih kiăng kơ hơdip glaĭ dơ̆ng, kâo ră anai tŭ phat kơđi ƀơi anăp gih hrơi anai.’ ”
22Giŏng anŭn, Phêlik, jing pô thâo lu kơ tơlơi hơget arăng pơanăn kơ Jơlan Yêsu anŭn, pơjưh hĭ kơ tơlơi pơbưp anŭn hăng laĭ tui anai, “Tơdang pô khua tơhan Lusias rai, kâo či phat brơi kơ mơta tơlơi anai.” 23Giŏng anŭn, ñu pơđar kơ khua wai tơhan rơtuh brơi kơ arăng gak wai Paul, samơ̆ ăt pha brơi kơ Paul đơđa tơlơi rơngai laih anŭn dưi hơmâo ƀing gơyut gơyâo gơ̆ rai čuă ngui djru kơ gơ̆.

Paul Ƀơi Anăp Phêlik Hăng Bơnai Gơ̆ HʼDrusilla

24Tơdơi kơ anŭn ƀiă hrơi, Phêlik hăng bơnai ñu HʼDrusilla, jing sa čô đah kơmơi Yehudah, rai. Phêlik brơi kơ arăng ba mŭt Paul laih anŭn hơmư̆ kơ tơlơi Paul pơblang tơdang Paul pơhiăp pơruai kơ tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu. 25Tơdang Paul pơhiăp djơ̆ kơ tơlơi hiư̆m mơnuih mơnam dưi jing tơpă hơnơ̆ng, hiư̆m ƀing gơñu dưi pơkhư̆ pô laih anŭn amăng rơnŭk pơanăp Ơi Adai či phat kơđi abih bang mơnuih mơnam, Phêlik rŭng răng laih anŭn laĭ tui anai, “Ră anai, djŏp laih! Ih dưi tơbiă yơh. Tơdang kâo hơmâo wăn dơ̆ng, kâo či brơi arăng iâu ih rai dơ̆ng.” 26Ăt ƀơi mông anŭn mơ̆n, Phêlik čang rơmang kơ Paul brơi prăk pơlŏm kơ ñu, tui anŭn, ñu juăt iâu Paul hăng tŏ tui pơhiăp hăng Paul yơh.
27Tơdang dua thŭn rơgao mơ̆ng anŭn, Porkios Phêtos pơplih pơala kơ Phêlik, samơ̆ yuakơ Phêlik kiăng pơmơak kơ ƀing Yehudah, tui anŭn ñu ăt pơkơ̆ng pioh hĭ Paul amăng sang mơnă mơ̆n.