26

Povlauj hais daws nws zaj rau Akipa

1Akipa hais rau Povlauj tias. “Kuv tso cai koj hais daws koj zaj.” Povlauj txawm tsa tes hais daws nws zaj tias, 2“Vajntxwv Akipa, kuv pom tias hnub no muaj zoo sijhawm uas tau nyob ntawm koj xubntiag hais daws tej lus uas cov Yudai kom huvsi, 3mas qhov loj yog qhov uas koj yeej paub cov Yudai tej kevcai thiab tej teeb meem. Yog li no thov koj ua siab ntev mloog kuv hais.
4“Cov Yudai sawvdaws yeej paub kuv lub neej txij thaum yau los thiab paub thaum chiv thawj kuv yeej nrog kuv haiv neeg nyob thiab nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 5Lawv yeej paub kuv ntev los lawm. Yog lawv yeem ua timkhawv lawv yeej ua tau hais tias kuv ua lub neej raws li pab Falixai uas coj kevcai nruj kawg. 6Qhov uas nimno kuv tau los sawv rau koj txiav txim twb yog qhov uas muaj siab vam rau tej lus uas Vajtswv cog tseg rau peb tej poj koob yawm txwv. 7Peb kaum ob xeem ua koom tu Vajtswv kawg dag kawg zog nruab hnub hmo ntuj vim muaj siab vam yuav tau tej lus cog tseg ntawd. Au vajntxwv, vim yog txojkev vam no cov Yudai thiaj kom kuv. 8Ua cas nej xav tias qhov uas Vajtswv tsa neeg tuag ciaj sawv rov los ntawd yog zaj uas ntseeg tsis tau?
9“Kuv txeev xav hauv kuv lub siab tias kuv yuav tsum ua ntau yam tawm tsam Yexus uas yog neeg Naxale lub npe. 10Kuv twb ua tej no rau hauv Yeluxalees. Thaum kuv tau hwjchim ntawm cov pov thawj hlob lawm kuv ntes cov xov dawb coob coob kaw rau hauv tsev lojfaj, thiab thaum lawv raug tua pov tseg kuv kuj pom zoo. 11Kuv pheej rau txim rau lawv tsis tseg hauv txhua lub tsev sablaj thiab quab yuam lawv hais lus tuam mom Vajtswv. Kuv npau taws rau lawv heev kuv thiaj caum mus tsim txom lawv rau hauv lwm tebchaws tej moos.
12“Yog li ntawd thaum kuv tau hwjchim ntawm cov pov thawj hlob thiab lawv txib kuv mus, kuv txawm taug kev mus rau lub nroog Damaxaka. 13Au vajntxwv, thaum tav su kuv tabtom taug kev mus kuv txawm pom ib tug duab ci heev dua lub hnub tsom saum ntuj los vij nkaus kuv thiab cov neeg uas nrog kuv mus. 14Thaum peb sawvdaws ntog tag rau hauv pem teb kuv hnov ib lub suab hais rau kuv ua lus Henplais tias, ‘Xolau, Xolau 'e, ua cas koj tsim txom kuv. Qhov uas koj tuam tus hmuv kuj mob koj tus kheej xwb.’ 15Kuv txawm hais tias, ‘Tus Tswv, koj yog leejtwg?’ Tus Tswv hais tias, ‘Kuv yog Yexus uas koj tabtom tsim txom. 16Cia li sawv tsees sawv ntsug vim tias kuv los tshwm rau koj pom, yuav tsa koj ua tub qhe thiab ua timkhawv txog tej xwm txheej uas koj tau pom kuv ua thiab tej uas kuv yuav ua tshwm rau koj. 17Kuv yuav cawm koj dim hauv koj haiv neeg thiab hauv lwm haiv neeg uas kuv txib koj mus ntawd. 18Koj yuav mus qheb lawv lub qhov muag kom lawv tig ntawm txojkev tsaus ntuj los cuag txojkev kaj, thiab tig ntawm Xatas lub hwjchim los cuag Vajtswv, lawv thiaj tau txais kev zam txim thiab muaj feem nrog cov uas twb raug muab cais ua dawb huv vim yog ntseeg kuv nyob ua ke.’
19“Au vajntxwv Akipa, vim li no kuv thiaj tsis tawv zaj yug toos uas los saum ntuj los, 20tiamsis kuv xub piav rau cov uas nyob Damaxaka paub li piav rau hauv Yeluxalees thiab thoob plaws lub xeev Yudia thiab piav rau lwm haiv neeg kom lawv ntxeev dua siab tshiab thiab tig los cuag Vajtswv thiab ua lub neej phim qhov uas lawv ntxeev dua siab tshiab. 21Vim li no cov Yudai thiaj ntes kuv hauv lub tuam tsev thiab yooj xeeb yuav tua kuv pov tseg. 22Tiamsis vim Vajtswv pab kuv los txog niaj hnub nimno kuv thiaj tau los sawv ntawm no ua timkhawv rau cov hlob cov yau. Kuv tsuas hais txog tej uas cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab Mauxe hais cia tias yuav tshwm los xwb, 23yog qhov uas tus Kheto yuav tsum raug kev tsim txom thiab qhov uas nws yog thawj tug uas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los nws thiaj qhia txojkev kaj rau cov Yudai thiab lwm haiv neeg.”
24Thaum Povlauj tabtom hais daws nws zaj ntawd, Fexata txawm qw nrov hais tias, “Povlauj, koj vwm lawm lauj. Koj kawm paub txujci ntau ua rau koj vwm.” 25Tiamsis Povlauj hais tias, “Fexata uas saib hlob, kuv tsis vwm li, kuv hais tseeb thiab hais lus feeb meej. 26Vajntxwv yeej paub txog tej no, kuv thiaj muaj siab tuab hais rau nws, vim kuv ntseeg tias tej xwm txheej no tsis muaj ib yam twg uas nws tsis pom, rau qhov tej no tsis tau ua nraim nkoos. 27Vajntxwv Akipa, koj puas ntseeg tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais? Kuv yeej paub tias koj ntseeg.” 28Akipa hais rau Povlauj tias, “Koj yuav yaum kuv los ua Khixatia sai sai no lov?” 29Povlauj hais tias, “Tsis hais qeeb los sai kuv thov Vajtswv tias tsis yog koj tib leeg xwb tiamsis txhua tus uas hnub no hnov kuv hais yuav tau ua ib yam li kuv tsuas yog tseg tsis txhob raug saw hlau khi li kuv no xwb.”
30Ces vajntxwv thiab tus tswv xeev thiab Npawnij thiab sawvdaws uas nyob ntawd txawm sawv pes tsees. 31Thaum lawv tawm mus lawv txawm sib hais tias, “Tus yawg no tsis tau ua ib yam txhaum uas tsim nyog muab rau txim tuag lossis muab kaw.” 32Akipa txawm hais rau Fexata tias, “Yog tus no tsis tau thov cia mus hais kom txog Xixa, ces muab nws tso kuj tau.”