27

Paul Đĭ Sŏng Nao Pơ Plei Rôm

1Tơdang hơmâo tơlơi khưp kiăng kơ ƀing gơmơi či đĭ sŏng nao pơ kwar Italia, arăng jao hĭ Paul wơ̆t hăng ƀing mơnă pơkŏn kơ sa čô khua tơhan rơtuh anăn ñu Iulios, jing pô lŏm kơ grup tơhan pơtao prŏng yơh. 2Ƀing gơmơi đĭ amăng sa boh sŏng mơ̆ng anih Adramuttênos jĕ či nao pơ khul ha̱ng jưh sŏng kơtuai ha̱ng ia kwar Asia laih anŭn ƀing gơmơi nao yơh. Aristarkhos, jing sa čô mơnuih Makedonia, mơ̆ng plei Thessalonikê, ăt nao hrŏm hăng ƀing gơmơi mơ̆n.
3Ƀơi hrơi tŏ tui, ƀing gơmơi truh pơ plei Sidôn. Iulios ngă hiam kơ Paul laih anŭn brơi kơ Paul dưi hyu čuă ngui ƀing gơyut gơyâo ñu kiăng kơ ƀing gơñu dưi djru brơi kơ tơlơi Paul kơƀah kiăng. 4Mơ̆ng anih anŭn ƀing gơmơi đĭ sŏng nao dơ̆ng laih anŭn găn nao kơtuai kriăng plao ia Kupros yuakơ hơmâo angĭn kơtang thut klă̱ glaĭ ƀing gơmơi. 5Tơdang ƀing gơmơi hơmâo găn hĭ laih kơtuai ha̱ng ia kwar Kilikia hăng kwar Pamphulia, ƀing gơmơi trŭn jưh pơ plei Mura amăng kwar Lukia yơh. 6Pơ anŭn yơh pô khua wai tơhan rơtuh bưp sa boh sŏng mơ̆ng plei prŏng Aleksandrinos či đĭ nao pơ kwar Italia. Tui anŭn, ñu brơi kơ ƀing gơmơi đĭ hrŏm hăng sŏng anŭn yơh. 7Amăng lu hrơi ƀing gơmơi nao rơnang laih anŭn tơnap biă mă kiăng kơ wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng jĕ plei Knidos. Tơdang angĭn ƀu brơi kơ ƀing gơmơi đuaĭ tui jơlan ƀing gơmơi kiăng ôh, ƀing gơmơi đĭ nao pơ gah thu̱ng plao ia Krêtê jĕ plao ia Salmônê yơh. 8Ƀing gơmơi rok kơtuai ha̱ng ia anŭn rơnang biă mă laih anŭn truh pơ sa boh anih arăng iâu Jưh Hiam, jĕ pơ plei pơnăng Lasaia.
9Rơngiă lu hrơi biă mă laih anŭn jơlan đĭ nao ataih ƀiă anŭn jing hĭ huĭ hyưt laih yuakơ hlak anŭn tơdơi kơ hrơi mông amăng thŭn rơsĭ juăt jing hĭ rơbŭ kơthel biă mă. Tui anŭn, Paul pơkơđiăng kơ ƀing gơñu tui anai, 10“Ơ abih bang ƀing gih, kâo ƀuh kơ tơlơi, tơdah ƀing ta nao ră anai, ƀing ta či tŭ răm rai hăng rơngiă lu yơh, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ dram gơnam amăng sŏng đôč ôh samơ̆ wơ̆t hăng tơlơi hơdip ta pô mơ̆n.” 11Pơala kơ tơlơi hơmư̆ tui tơlơi Paul pơkơđiăng, samơ̆ pô khua wai tơhan rơtuh anŭn ngă tui tơlơi djru pơmĭn pô khua pơgăt sŏng anŭn laih anŭn pô khua sŏng anŭn kiăng kơ ngă yơh. 12Yuakơ adri̱ng jưh anŭn ƀu hiam ôh kơ sŏng jưh tơdang amăng bơyan puih, tui anŭn, lu mơnuih khưp kiăng kơ đĭ nao tŏ tui dơ̆ng yơh, čang rơmang nao truh pơ adri̱ng jưh plei Phoinikê jing anih ƀing gơñu dưi dŏ glaĭ kơ bơyan puih. Phoinikê jing adri̱ng jưh amăng plao ia Krêtê, jing anih anăp nao gah thu̱ng yŭ̱ hăng gah dư̱r yŭ̱ yơh.

Rơbŭ Kơthel Ƀơi Ia Rơsĭ

13Tơdang angĭn rơnang gah thu̱ng čơdơ̆ng thut, ƀing gơñu pơmĭn ƀing gơñu dưi nao truh pơ anih ƀing gơñu kiăng yơh. Tui anŭn, ƀing gơñu yŏng đĭ gơ̆ng čơneo sŏng laih anŭn đĭ kơtuai ha̱ng ia plao ia Krêtê yơh. 14Samơ̆ ƀu sui ôh mơ̆ng anŭn, hơmâo sa glông angĭn thut kơtang biă mă, arăng iâu angĭn anŭn jing angĭn “dư̱r ngŏ̱” thut trŭn rai mơ̆ng gah plao ia anŭn. 15Angĭn rơbŭ puh sŏng gơmơi tơl ƀing gơmơi ƀu anăm grơ̆ng glaĭ dơ̆ng tah, tui anŭn ƀing gơmơi lui hĭ sŏng đuaĭ tui hăng angĭn anŭn thut nao yơh. 16Tơdang ƀing gơmơi găn jĕ pơ gah thu̱ng kơ plao ia anet Kauda, ƀing gơmơi tơnap biă mă kiăng kơ dui đĭ sŏng anet anŭn mŭt pơ sŏng. 17Tơdơi ƀing mă bruă amăng sŏng yŏng đĭ sŏng anet anŭn amăng sŏng anŭn, ƀing gơñu dăng khul hrĕ akă hĭ gah yŭ jum dar sŏng anet anŭn kiăng kơ sŏng anŭn ƀu đŏm hĭ ƀơi čuah jĕ ha̱ng ia Surtis ôh. Laih anŭn ƀing gơñu pơtrŭn čơneo pơgăt laih anŭn brơi kơ sŏng anŭn đuaĭ tui angĭn thut sŏng nao yơh. 18Ƀing gơmơi bưp djơ̆ angĭn rơbŭ kơtang biă mă tơl ƀơi hrơi tŏ tui ƀing gơñu čơdơ̆ng glŏm hĭ dram gơnam trŭn amăng ia. 19Ƀơi hrơi tal klâo, ƀing gơñu glŏm hĭ gơnam pơkra sŏng hăng tơngan gơñu pô. 20Tơdang ƀing gơmơi ƀu thâo ƀuh ôh yang hrơi laih anŭn khul pơtŭ amăng lu hrơi, laih anŭn angĭn rơbŭ ăt dŏ thut kơtang, tui anŭn hơnăl tuč ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang hơget gĕt dơ̆ng tah kiăng kơ dưi klaih.
21Tơdơi kơ ƀing mơnuih amăng sŏng ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng amăng sui hrơi laih, Paul dŏ dơ̆ng ƀơi anăp gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ ƀing gơyut ăh, hlâo kơ anŭn tơdah ƀing gih hơmâo hơmư̆ tui laih tơlơi kâo djru pơmĭn anăm nao mơ̆ng plao ia Krêtê ôh, sĭt ƀing gih či pơrơngai hĭ laih gih pô mơ̆ng tơlơi truh răm rơngiă anai. 22Samơ̆ ră anai kâo pơtrŭt pơđu̱r kơ ƀing gih dŏ kơjăp hơdơ̆ng bĕ, yuakơ ƀu hơmâo ôh sa čô amăng ƀing ta či rơngiă hĭ, kơnơ̆ng sŏng anai đôč yơh či rơngiă hĭ. 23Mlam tơ̆m brơi, sa čô ling jang hiam Ơi Adai, jing Pô kâo lŏm kơ Ñu laih anŭn mă bruă kơ Ñu, dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi kâo, 24laih anŭn laĭ tui anai, ‘Ơ Paul, anăm huĭ ôh. Ih khŏm tŭ tơlơi phat kơđi ƀơi anăp pơtao Kaisar yơh. Laih anŭn Ơi Adai hơmâo khăp pap wai lăng laih ih wơ̆t abih bang mơnuih đĭ sŏng nao hrŏm hăng ih mơ̆n.’ 25Tui anŭn, ƀing gih dŏ kơjăp hơdơ̆ng pran jua bĕ, yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ Ơi Adai kơ tơlơi anŭn či truh kar hăng tơlơi Ñu hơmâo pơtă laih hăng kâo yơh. 26Samơ̆ ƀing ta či truh djơ̆ ƀơi lŏn đơđa plao ia yơh.”

Sŏng Pơčah

27Ƀơi mlam tal pluh pă, ƀing gơmơi ăt dŏ đu̱ng hyu amăng ia Rơsĭ Meditera. Tơdang ƀơi tŏng krah mlam, ƀing mơnuih pơgăt sŏng pơmĭn ƀing gơñu jĕ či truh pơ ha̱ng laih. 28Tui anŭn, ƀing gơñu plĕ trŭn hrĕ boh pơkă gơñu kiăng kơ thâo kơ ia dơlăm, laih anŭn ia dơlăm tơjuhpluh-sa haih. Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀing gơñu pơkă dơ̆ng laih anŭn ia dơlăm nămpluh haih. 29Ƀing gơñu huĭ kơ klă̱ djơ̆ ƀơi khul pơtâo, tui anŭn ƀing gơñu pioh trŭn pă boh črah pơsơi pơkơ̆ng sŏng akă ƀơi klon sŏng laih anŭn iâu laĭ kiăng kơ truh hrơi. 30Amăng tơlơi gir kiăng kơ đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng sŏng anŭn, ƀing pơgăt sŏng pơtrŭn sŏng anet ƀơi ia rơsĭ laih anŭn ƀing gơñu ngă mă kiăng kơ pơtrŭn khul boh črah pơsơi pơkơ̆ng mơ̆ng gah akŏ. 31Giŏng anŭn, Paul laĭ hăng pô khua wai tơhan rơtuh wơ̆t hăng ƀing tơhan tui anai, “Tơdah ƀing mơnuih anŭn ƀu dŏ glaĭ amăng sŏng anai ôh, sĭt ƀing gih ƀu dưi klaih hĭ ôh.” 32Tui anŭn, ƀing tơhan khăt hĭ hrĕ akă sŏng anŭn laih anŭn brơi sŏng anet anŭn lê̆ trŭn hĭ amăng ia.
33Jĕ kơ yang hrơi ƀlĕ laih, Paul pơđu̱r kơ abih bang ƀing gơñu dơ̆ng kiăng ƀơ̆ng huă. Ñu laĭ tui anai, “Amăng pluh-pă̱ hrơi laih ƀing gih dŏ tơguan laih anŭn ƀu ƀơ̆ng huă hơget ôh amăng abih hrơi anŭn. 34Ră anai kâo pơtrŭt kơ ƀing gih mă ƀiă gơnam ƀơ̆ng bĕ. Ƀing gih kiăng kơ dŏ hơdip yơh. Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing gih či tŭ răm rai hĭ abih bang.” 35Tơdơi kơ Paul pơhiăp laih tơlơi anŭn, ñu mă ƀiă ƀañ tơpŭng hăng bơni hơơč kơ Ơi Adai ƀơi anăp abih bang ƀing gơñu. Giŏng anŭn, ñu pĕ pơpha ƀañ anŭn laih anŭn čơdơ̆ng ƀơ̆ng yơh. 36Abih bang ƀing gơñu kơjăp hơdơ̆ng pran jua hăng mă ƀơ̆ng ƀañ tơpŭng gơñu pô yơh. 37Abih bang ƀing gơmơi amăng sŏng anŭn jing dua-rơtuh tơjuhpluh-năm čô. 38Tơdang ƀing gơñu hơmâo ƀơ̆ng laih dơ̆ pă ƀing gơñu kiăng, ƀing gơñu glŏm hĭ abih pơdai amăng ia rơsĭ.
39Tơdang yang hrơi ƀlĕ laih, ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh pơpă anih hơmâo lŏn, samơ̆ ƀing gơñu ƀuh hơmâo hok ia hăng ha̱ng čuah, jing anih ƀing gơñu khưp kiăng kơ brơi sŏng nao dŏ pơ anŭn yơh tơdah dưi. 40Tui anŭn, ƀing gơñu khăt hĭ hơdôm črah pơsơi pơkơ̆ng sŏng amăng ia rơsĭ. Giŏng anŭn, ăt mông anŭn mơ̆n ƀing gơñu yaih hĭ hrĕ djă̱ kơ̆ng khul pông gai pơgăt laih anŭn blang đĭ khăn gah anăp sŏng kiăng kơ angĭn thut nao pơ ha̱ng. 41Samơ̆ sŏng anŭn nao djơ̆ pơ anih ia đêl laih anŭn đo̱m hĭ ƀơi atur ia. Črăn gah akŏ sŏng anŭn đo̱m hĭ ƀu thâo pơpư̆ dơ̆ng tah laih anŭn črăn gah klon sŏng pơčah hĭ lu črăn yuakơ jơlah ia klă̱ kơtang.
42Ƀing tơhan pơčrŏng kiăng pơdjai hĭ ƀing mơnă huĭ kơ ƀing gơ̆ luai đuaĭ tơklaih hĭ. 43Samơ̆ khua wai tơhan rơtuh anŭn kiăng kơ pơklaih hĭ Paul, tui anŭn ñu khă hĭ ƀing tơhan anŭn ƀu dưi ngă tui hăng tơlơi pơčrŏng anŭn ôh. Ñu pơđar kơ hlơi pô thâo luai kiăng kơ kơdâo trŭn luai nao pơ ha̱ng hlâo yơh. 44Bơ kơ ƀing dŏ glaĭ dưi nao truh pơ ha̱ng hăng hơnăl ƀôdah črăn sŏng pơčah. Amăng hơdră jơlan anŭn yơh, abih bang ƀing gơñu nao truh pơ ha̱ng rơnŭk rơnua yơh.