28

Paul Ƀơi Plao Ia Melitê

1Tơdang abih bang dưi truh pơ ha̱ng rơnŭk rơnua laih, ƀing gơmơi thâo krăn kơ plao ia anŭn anăn Melitê. 2Ƀing ană plei ƀơi plao ia anŭn tŭ ju̱m ƀing gơmơi hiam klă biă mă. Ƀing gơñu pơtŏ apui laih anŭn ju̱m abih bang ƀing gơmơi yuakơ hrơi anŭn hlak hơjan laih anŭn rơŏt. 3Samơ̆ tơdang Paul duñ mă sa čơnap djŭh laih anŭn glŏm amăng apui, hơmâo sa drơi ala prao tơbiă đuaĭ mơ̆ng djŭh anŭn yuakơ pơiă, ala anŭn păl ƀơi tơngan Paul. 4Tơdang ƀing ană plei ƀơi plao ia anŭn ƀuh ala anŭn dŏ păl del dol ƀơi tơngan Paul, ƀing gơñu pơlaĭ kơ tơdruă gơñu tui anai, “Pô anŭn jing pô pơdjai mơnuih yơh, yuakơ wơ̆t tơdah ñu tơklaih hĭ laih mơ̆ng ia rơsĭ, yang tơpă hơnơ̆ng ƀu brơi kơ ñu dŏ hơdip ôh.” 5Samơ̆ Paul añăh hĭ ala anŭn amăng apui laih anŭn ñu pô ƀu ruă nuă hơget gĕt ôh. 6Ƀing ană plei anŭn pơmĭn kơ Paul či brăh đĭ ƀôdah tŏ tơnŏ rơbuh djai hĭ yơh, samơ̆ tơdơi kơ dŏ tơguan sui ƀiă laih anŭn ƀu ƀuh tơlơi hơget truh kơ Paul ôh, ƀing gơñu pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gơñu hăng laĭ kơ Paul jing yang yơh.
7Jĕ pơ anih anŭn hơmâo khul đang hơma lŏm kơ khua kwar anŭn anăn ñu Poplios, jing pô khua prŏng kơ anih plao ia anŭn. Ñu hơmâo rơhao čơmah tŭ ju̱m ƀing gơmơi nao pơ sang ñu amăng klâo hrơi. 8Ama ñu hlak dŏ ruă đih ƀơi sưng yuakơ ñu duăm hăng ruă kian. Paul mŭt nao čuă gơ̆ yơh. Tơdơi kơ ñu iâu laĭ laih, ñu ăh tơngan ƀơi akŏ gơ̆ laih anŭn pơsuaih hĭ gơ̆ yơh. 9Tơdang tơlơi anŭn hơmâo truh laih, abih bang ƀing ruă duăm pơkŏn ƀơi anih plao ia anŭn rai laih anŭn Paul pơsuaih hĭ ƀing gơñu yơh. 10Ƀing gơñu pơpŭ pơyom kơ ƀing gơmơi amăng lu hơdră jơlan laih anŭn tơdang ƀing gơmơi prap pre kiăng kơ đĭ sŏng nao dơ̆ng, ƀing gơñu pha brơi kơ ƀing gơmơi abih bang gơnam ƀing gơmơi kiăng yơh.

Paul Truh Pơ Plei Rôm

11Tơdơi kơ klâo blan, ƀing gơmơi đĭ sŏng nao dơ̆ng yuakơ sŏng pơkŏn hơmâo jưh laih ƀơi plao ia anŭn amăng bơyan puih. Anŭn jing sŏng mơ̆ng Aleksandria laih anŭn anăn sŏng anŭn jing rup yang kơmar anăn Dioskupoi. 12Tơdang ƀing gơmơi truh pơ plei Surakusai, ƀing gơmơi dŏ đŏm glaĭ pơ anih anŭn klâo hrơi. 13Mơ̆ng anŭn ƀing gơmơi đĭ rok tui truh pơ plei Rhegiom. Ƀơi hrơi tŏ tui, hơmâo angĭn mơ̆ng gah thu̱ng thut rai laih anŭn ƀơi hrơi tŏ tui anŭn, ƀing gơmơi nao truh pơ plei Potioloi, jing anih ƀing gơmơi tơbiă hĭ mơ̆ng sŏng. 14Pơ anih anŭn ƀing gơmơi bưp lu ƀing ayŏng adơi jak iâu ƀing gơmơi dŏ glaĭ hăng ƀing gơñu amăng sa hrơi kŏm. Giŏng anŭn, ƀing gơmơi nao anăp pơ plei Rôm yơh. 15Tơdang ƀing ayŏng adơi pơ anŭn hơmư̆ hing kơ tơlơi ƀing gơmơi hlak truh, đơđa ƀing gơñu nao truh pơ plei pơnăng Anih Sĭ Mơnia Appios laih anŭn ƀing pơkŏn nao pơ plei pơnăng Klâo Sang Sĭ Mơnia kiăng kơ bưp ƀing gơmơi. Tơdang Paul bưp ƀing ayŏng adơi anŭn, Paul bơni hơơč kơ Ơi Adai laih anŭn kơjăp hơđơ̆ng yơh. 16Tơdang ƀing gơmơi truh pơ plei Rôm, ƀing khua brơi kơ Paul dưi dŏ hơjăn ñu pô hơmâo sa čô tơhan dŏ gak wai ñu.

Paul Pơtô Pơblang Ƀơi Plei Rôm Gah Yŭ Arăng Gak Wai

17Klâo hrơi tơdơi kơ anŭn, Paul iâu pơƀut glaĭ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah. Tơdang ƀing gơñu hơmâo pơjơnum glaĭ laih, Paul laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi kâo hơi, wơ̆t tơdah kâo ƀu hơmâo ngă tơlơi hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ ƀing ană plei ta ƀôdah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi phiăn ƀing ơi adon ta, arăng mă hĭ kâo amăng plei Yerusalaim laih anŭn jao hĭ kơ ƀing Rôm. 18Ƀing gơñu tơña kơsem kơ kâo laih anŭn kiăng kơ pŏk hĭ kâo, yuakơ kâo ƀu ngă tơlơi soh hơget ôh năng kơ tŭ tơlơi djai. 19Samơ̆ tơdang ƀing Yehudah pơkơdơ̆ng glaĭ kơ tơlơi kiăng kơ pŏk pơrơngai hĭ kâo, tơlơi anŭn pơgŏ̱ kơ kâo rơkâo kơ pơtao Kaisar yơh kiăng kơ phat kơđi brơi kơ kâo. Sĭt yơh kâo ƀu hơmâo tơlơi phŏng kơđi hơget ôh kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei kâo. 20Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, kâo hơmâo rơkâo laih kiăng kơ bưp hăng pơhiăp hăng ƀing gih. Laih anŭn ăt yuakơ kâo đaŏ kơnang kơ Messiah jing Pô Ơi Adai ƀuăn laih kiăng kơ pơkiaŏ rai pơ ƀing Israel, kâo ăt tŭ arăng akă hĭ hăng khul hrĕ čuăk anai.”
21Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tŭ mă hră hơget ôh mơ̆ng kwar Yudah pơhiăp djơ̆ kơ ih, kŏn hơmâo hlơi lơi amăng ƀing ayŏng adơi mơ̆ng anih anŭn rai laĭ pơthâo ƀôdah pơhiăp hơdôm mơta tơlơi sat hơget ôh kơ tơlơi ih. 22Samơ̆ ƀing gơmơi kiăng kơ hơmư̆ mơ̆ng ih yơh kơ hơget tơlơi ih pơmĭn, yuakơ ƀing gơmơi thâo kơ tơlơi ƀiă kơ abih bang mơnuih pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng grup ƀing mơnuih đaŏ kơnang kơ Yêsu anŭn.”
23Ƀing gơñu pơkă kiăng kơ bưp Paul ƀơi sa hrơi pơkŏn dơ̆ng laih anŭn ƀing gơñu rai lu hloh pơ anih Paul hlak dŏ anŭn. Čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah hlŏng truh pơ klăm Paul pŏk pơblang hăng pơhaih kơ ƀing gơñu hiư̆m Ơi Adai kiăng kơ git gai mơnuih mơnam, laih anŭn gir pơthưr pran jua gơñu kơ tơlơi Yang Yêsu Tơlơi Juăt Môseh laih anŭn amăng hră ƀing Pô Pơala hơmâo čih laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi Ñu. 24Hơmâo đơđa mơnuih hơmâo tơlơi kơčŭt yua mơ̆ng tơlơi Paul pơhiăp, samơ̆ ƀing pơkŏn ƀu đaŏ kơnang ôh. 25Ƀing gơñu ƀu pơtŭ ư hăng tơdruă ôh, laih anŭn ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ yơh tơdơi kơ Paul hơmâo pơhiăp laih sa tơlơi hơnăl tuč anai, “Yang Bơngăt Hiam pơhiăp laih tơlơi sĭt hăng ƀing ơi adon gih tơdang Ñu pơhiăp mơ̆ng pô pơala Yesayah tui anai:
  26“ ‘Nao bĕ pơ ƀing mơnuih anŭn hăng laĭ tui anai,
   “Ƀing gih či hơmư̆ samơ̆ ƀu či thâo hluh hơget ôh.
   Ƀing gih či lăng samơ̆ ƀu thâo ƀuh hơget gĕt ôh.”
  27Yuakơ pran jua ƀing mơnuih anai hơmâo jing hĭ bĭl laih,
   ƀing gơñu tơnap biă mă hơmư̆ hăng tơngia gơñu,
   laih anŭn ƀing gơñu hơmâo pĭt hĭ laih mơta gơñu.
  Huĭdah ƀing gơñu dưi ƀuh hăng mơta gơñu pô,
   laih anŭn hơmư̆ hăng tơngia gơñu
   laih anŭn dưi thâo hluh hăng pran jua gơñu
   laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ Kâo, tui anŭn Kâo či pơsuaih hĭ ƀing gơñu yơh.’
28“Hơnŭn yơh, kâo kiăng kơ ƀing gih thâo kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo mơit rai laih boh hiăp kơ tơlơi hiư̆m Ñu pơklaih hĭ mơnuih mơnam kơ ƀing Tuai laih, laih anŭn ƀing gơñu či hơmư̆ yơh!”
29Tơdơi kơ ñu pơhiăp abih bang tơlơi anŭn, ƀing Yehudah đuaĭ hĭ laih anŭn pơrơjăh kơtang biă mă hăng tơdruă gơñu.
30Yuakơ amăng abih dua thŭn mơtam Paul dŏ pơ plei anŭn amăng sang ñu apăh laih anŭn tŭ ju̱m abih bang ƀing hlơi pô nao bưp ñu yơh. 31Ñu pơtô pơblang kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai dưi git gai mơnuih mơnam laih anŭn ñu pơtô kơ mơnuih mơnam hăng tơlơi khĭn hăng tơlơi rơngai yơh kơ tơlơi Yang Yêsu Krist.