2

Yang Bơngăt Hiam Trŭn Rai

1Tơdang hrơi Pentêkostê truh, abih bang ƀing ding kơna dŏ pơjơnum hrŏm hơbĭt amăng sa boh anih. 2Blĭp blăp hơmâo dơnai kar hăng jua angĭn kơtang thut rai mơ̆ng adai laih anŭn dơnai mơñi amăng abih sang anŭn, jing anih ƀing gơñu hlak dŏ be̱r. 3Ƀing gơñu ƀuh kar hăng lu jơlah apui čơlah bru bra laih anŭn sa jơlah anŭn rai găm ƀơi rĭm čô amăng ƀing gơñu. 4Abih bang ƀing gơñu tŭ git gai hlo̱m mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn čơdơ̆ng pơhiăp tơlơi pơhiăp tuai phara, tui hăng Yang Bơngăt brơi ƀing gơñu dưi pơhiăp yơh.
5Hlak anŭn, amăng plei Yerusalaim hơmâo ƀing Yehudah, jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai, rai mơ̆ng rĭm lŏn čar ƀơi rŏng lŏn anai. 6Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ dơnai anŭn, ƀing gơñu đuaĭ nao lăng laih anŭn abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ hli̱ng hla̱ng soh sel, yuakơ rĭm čô amăng ƀing gơñu hơmư̆ ƀing ding kơna pơhiăp tơlơi pơhiăp gơñu pô. 7Ƀing gơñu hli̱ng hla̱ng biă mă laih anŭn laĭ tui anai, “Sĭt yơh abih bang ƀing mơnuih anŭn jing ƀing mơnuih Galilê yơh! 8Tui anŭn, ƀing ta hli̱ng hla̱ng biă mă kơ tơlơi rĭm čô amăng ƀing ta hơmư̆ ƀing gơñu dưi pơhiăp tơlơi pơhiăp ta pô! 9Ƀing gơmơi jing ƀing Parthia, Medes, Êlam, ƀing dŏ pơ anih lŏn Mesopotamia, kwar Yudea hăng Kappadokia, Pontos laih anŭn kuăl Asia, 10Phrugia, Pamphulia, Êjip, ƀiă črăn mơ̆ng čar Libuê jĕ plei Kurênê, đơđa ƀing čuă ngui mơ̆ng plei Rôm rai mơ̆n. 11Ƀing gơmơi jing ƀing Yehudah wơ̆t hăng ƀing mă tŭ tơlơi đaŏ Yehudah, ƀing Krês laih anŭn ƀing Arabia, ƀing gơmơi hơmư̆ ƀing gơñu pơhiăp pơhaih hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Ơi Adai amăng tơlơi pơhiăp gơmơi pô!” 12Abih bang ƀing gơñu hli̱ng hla̱ng hăng rŭng răng laih anŭn pơhiăp hăng tơdruă gơñu tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu thâo hluh ôh hơget bruă mơyang anŭn kiăng laĭ!”
13Samơ̆ hơmâo đơđa mơnuih pơhiăp klao djik kơ ƀing ding kơna tui anai, “Ƀing gơñu mơñum tơpai lu đơi.”

Pêtrôs Pơblang Brơi Kơ Ƀing Mơnuih Lu

14Giŏng anŭn, Pêtrôs tơgŭ hrŏm hơbĭt hăng ƀing Pluh-Sa čô ding kơna pơjao pơkŏn, laih anŭn pơhiăp kraih kiăng kơ pơblang brơi kơ ƀing mơnuih lu tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi Yehudah laih anŭn abih bang ƀing gih jing ƀing dŏ amăng plei Yerusalaim hơi, brơi kơ kâo pŏk pơblang bĕ tơlơi anai kơ ƀing gih. Rơkâo kơ ƀing gih hơmư̆ pơñen bĕ hơdôm tơlơi kâo pơhiăp. 15Ƀing mơnuih anai ƀu djơ̆ măt tơpai kar hăng ƀing gih pơmĭn ôh. Mông anai kơnơ̆ng mông tal klâo đôč! Laih anŭn ƀing mơnuih anai ƀu či măt tơpai ôh ƀơi mông anai amăng hrơi. 16Samơ̆ anai yơh jing tơlơi pô pơala Yôêl hơmâo laĭ lui hlâo laih tui anai,
  17“ ‘Ơi Adai hơmâo laĭ: Amăng hrơi hơnăl tuč,
   Kâo či pơkiaŏ Yang Bơngăt Kâo ƀơi mơnuih mơnam djŏp anih yơh.
  Tui anŭn ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih či pơhiăp laĭ lui hlâo,
   ƀing hlak ai gih či hơmâo tơlơi pơƀuh mơ̆ng Kâo,
   ƀing đah rơkơi tha rơma gih či hơmâo tơlơi rơpơi mơ̆ng Kâo yơh.
  18Wơ̆t hăng ƀơi ƀing ding kơna Kâo, jing đah rơkơi hăng đah kơmơi,
   Kâo či pơkiaŏ Yang Bơngăt Kâo amăng khul hrơi anŭn,
   laih anŭn ƀing gơñu či pơhiăp laĭ lui hlâo yơh.
  19Kâo či pơrơđah khul gru kơnăl amăng adai adih
   laih anŭn hơdôm tơlơi mơsêh mơyang ƀơi lŏn tơnah anai,
   ƀing arăng či ƀuh drah hăng apui, laih anŭn khul asăp apui lu yơh.
  20Yang hrơi či pơrơđah kơnăm hĭ
   laih anŭn yang blan či pơrơđah hĭ mriah kar hăng drah
   anŭn či jing hlâo kơ hrơi yom pơphan ang yang tơdang Khua Yang či rai kiăng kơ phat kơđi abih bang mơnuih mơnam yơh.
  21Laih anŭn hlơi pô kwưh rơkâo iâu đĭ biă mă hăng Khua Yang kiăng kơ pơklaih hĭ ñu,
   ñu anŭn či dưi klaih hĭ yơh yua mơ̆ng Khua Yang.’
22“Ơ ƀing Israel hơi, hơmư̆ bĕ tơlơi anai: Yêsu pô Nazaret, jing Pô Ơi Adai pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu hơmâo pơkiaŏ laih Ñu hăng tơlơi pơdưi hĭ Ñu kiăng kơ ngă lu tơlơi bruă mơsêh mơyang amăng ƀing gih, tui hăng gih pô thâo laih. 23Arăng hơmâo jao lui hĭ laih Ñu kơ ƀing gih tui hăng tơlơi kơñăm laih anŭn tơlơi thâo hlâo Ơi Adai. Laih anŭn ƀing gih hăng tơlơi djru ƀing mơnuih soh sat, ƀing gih hơmâo pŏng pơdjai hĭ laih Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal. 24Samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Ñu hăng pơrơngai hĭ Ñu mơ̆ng tơlơi ruă nuă tơlơi djai, yuakơ Ơi Adai ƀu brơi kơ Ñu ăt dŏ dơnơ̆ng djai ôh. 25Pơtao Dawid hơmâo laĭ laih kơ Ñu tui anai,
  “ ‘Kâo ƀuh Khua Yang dŏ gah anăp kâo nanao,
   yuakơ Ñu dŏ ƀơi gah hơnuă kâo,
   kiăng kơ kâo ƀu či rŭng răng ôh.
  26Hơnŭn yơh, kâo bơni hơơč kơ Ih mơak mơai biă mă.
   Ăt pơmĭn ƀlơ̆ng kơ drơi jan kâo, kâo kơnang kơjăp hlo̱m ƀo̱m mơ̆n,
  27yuakơ Ih ƀu či lui brơi kơ kâo dŏ dơnơ̆ng djai hĭ ôh,
   kŏn lui brơi kơ kâo, jing pô jao pô kơ Ih, brŭ răm hĭ lơi.
  28Ih hơmâo brơi kơ kâo thâo laih kơ tơlơi Ih či ngă kơ kâo hơdip dơ̆ng,
   Ih či ngă kơ kâo mơak mơai bă blai yuakơ Ih dŏ hrŏm hăng kâo.’ ”
29“Ơ ayŏng adơi hơi, kâo dưi ruai kơ ƀing gih kơjăp hơđơ̆ng kơ tơlơi ama ơi adon ta Dawid djai laih anŭn arăng dơ̱r laih ñu, laih anŭn anih pơsat ñu ăt dŏ pơ anai truh kơ ră anai. 30Samơ̆ ñu ăt jing pô pơala mơ̆n laih anŭn thâo Ơi Adai hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ñu kơ tơlơi Ơi Adai či brơi sa čô amăng ƀing tơčô tơčĕ ñu jing pơtao git gai wai lăng. 31Tui anŭn, tơdang Ơi Adai pơdưi hĭ laih pơtao Dawid kiăng kơ thâo mơta tơlơi či truh pơanăp, ñu pơhiăp laĭ lui hlâo kơ tơlơi Krist hơdip glaĭ kơ tơlơi Ơi Adai ƀu či lui raih hĭ Ñu amăng anih pơsat laih anŭn kŏn lui brơi drơi jan Ñu brŭ răm lơi. 32Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Yêsu anai laih anŭn abih bang ƀing gơmơi jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi bruă anŭn. 33Tơdang Ñu tŭ pơdun đĭ gah hơnuă kơ Ơi Adai, Ñu hơmâo tŭ mă laih mơ̆ng Yang Ama kơ tơlơi ƀuăn Yang Bơngăt Hiam kar hăng Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih, laih anŭn hơmâo pha brơi Ñu bă blai kơ ƀing gơmơi, pơrơđah laih tui hăng tơlơi ƀing gih ƀuh hăng hơmư̆ laih ră anai. 34Kâo laĭ tui anŭn yuakơ pơtao Dawid pô ƀu hơmâo đĭ pơ adai adih ôh, samơ̆ ñu hơmâo laĭ laih tui anai,
  “ ‘Yahweh pơhiăp laih hăng Khua kâo, Pô Messiah, tui anai,
   dŏ be̱r bĕ ƀơi gah hơnuă Kâo jing anih pơpŭ pơyom,
  35tơl Kâo pơluă gŭ hĭ ƀing rŏh ayăt ih
   tui anŭn ƀing gơñu jing hĭ kar hăng sa grê đăl gah yŭ kơ plă̱ tơkai ih yơh.’ ”
36“Hơnŭn yơh, brơi bĕ kơ abih bang ƀing Israel thâo sĭt kơ tơlơi anai: Ơi Adai hơmâo pơjing brơi laih kơ Yêsu anai, jing Pô ƀing gih hơmâo pŏng pơdjai hĭ laih ƀơi kơyâo bơrơkal, jing Khua Yang hăng Pô Krist yơh.”
37Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ hơdôm tơlơi anŭn, ƀing gơñu ruă pran biă mă, tui anŭn ƀing gơñu tơña kơ Pêtrôs hăng ƀing ding kơna pơkŏn tui anai, “Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă lĕ?”
38Pêtrôs laĭ glaĭ tui anai, “Kơhma̱l hăng tŭ baptem bĕ, rĭm čô amăng ƀing gih, kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi ƀing gih đaŏ kơnang kơ Yêsu Krist laih anŭn yua mơ̆ng anŭn yơh Ơi Adai či pap brơi hơdôm tơlơi soh gih. Giŏng anŭn, ƀing gih či tŭ mă Yang Bơngăt Hiam jing Pô Ơi Adai či pha brơi kơ ƀing gih yơh. 39Tơlơi Ơi Adai ƀuăn laih kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam jing kơ ƀing gih, kơ ƀing ană tơčô gih, kơ ƀing mơnuih hơdip pơ ataih laih anŭn kơ abih bang ƀing mơnuih Khua Yang Ơi Adai ta či iâu glaĭ pơ Ñu pô yơh.”
40Pêtrôs pơhiăp pơkơđiăng kơ ƀing gơñu hăng lu boh hiăp laih anŭn pơtrŭt kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Brơi kơ Ơi Adai pơklaih hĭ bĕ ƀing gih tơdang Ñu pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih soh sat anai.” 41Tui anŭn, hơdôm ƀing mơnuih, jing ƀing đaŏ kơnang laih kơ tơlơi pơhiăp anŭn, le̱ng kơ tŭ baptem yua mơ̆ng ƀing ding kơna pơjao laih anŭn amăng hrơi anŭn hơmâo kơplăh wăh klâo-rơbâo čô mơnuih mŭt dơ̆ng amăng ƀing gơñu.

Tơlơi Pơgop Lir Ƀing Đaŏ

42Ƀing gơñu ăt tŏ tui gưt tui kơ tơlơi ƀing ding kơna pơjao hlak pơtô, kơ tơlơi pơgop pơlir hăng tơdruă, ƀơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng pơgop Khua Yang laih anŭn iâu laĭ hrŏm hơbĭt. 43Ơi Adai pơdưi hĭ laih ƀing ding kơna pơjao kiăng kơ ngă lu tơlơi mơsêh mơyang laih anŭn gru kơnăl yom pơphan, tui anŭn rĭm čô amăng plei Yerusalaim huĭ pơpŭ kơ Ñu biă mă. 44Abih ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yêsu pơgop pơlir hrŏm hơbĭt laih anŭn pơpha abih bang dram gơnam gơñu hăng tơdruă yơh. 45Rĭm wơ̆t ƀing gơñu sĭ hĭ hơdôm dram gơnam kŏng ngăn gơñu, laih anŭn pơpha brơi prăk tui hăng tơlơi kơƀah kiăng rĭm čô yơh. 46Rĭm hrơi, ƀing gơñu pơjơnum nanao pơ anih wăl tơdron sang yang. Ƀing gơñu ƀơ̆ng hrŏm hơbĭt laih anŭn djă̱ hơdơr kơ tơlơi Ƀơ̆ng Pơgop Khua Yang amăng sang gơñu, mơak mơai hăng čơmah yơh pơpha brơi gơnam ƀơ̆ng gơñu. 47Ƀing gơñu bơni hơơč kơ Ơi Adai laih anŭn pơmơak pran jua abih bang ƀing ană plei. Laih anŭn, rĭm hrơi Khua Yang pơklaih thim lu mơnuih jing ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu kiăng kơ mŭt amăng grup gơñu.