3

Người què được lành

1Một hôm, vào buổi cầu nguyện ba giờ chiều, Phê-rơ và Giăng lên Đền thờ. 2Tại cửa Đẹp của Đền thờ, có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày nhờ người khiêng đến để xin tiền khách đi lễ. 3Anh què trông thấy Phê-rơ và Giăng sắp bước vào Đền thờ, liền ngửa tay xin bố thí. 4Phê-rơ và Giăng nhìn thẳng mặt anh rồi bảo: “Anh nhìn chúng tôi đây!” 5Người què ngó chăm hai ông, mong sẽ được ít tiền bố thí. 6Phê-rơ nói: “Tôi không có bạc vàng nhưng tôi biếu anh điều tôi có: Nhân danh Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét, đứng dậy! Bước!” 7Đồng thời Phê-rơ nắm tay phải anh kéo lên, lập tức bàn chân và mắt cá anh lành mạnh. 8Anh vùng đứng dậy, bước đi, theo hai sứ đồ vào Đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca tụng Thượng Đế. 9Dân chúng theo dõi diễn biến ấy, 10nhận ra là anh què vẫn ngồi ăn xin tại cửa Đẹp, nên đều sửng sốt kinh hoàng.

Phê-rơ giảng Phúc âm

11Thấy anh nắm tay Phê-rơ và Giảng, họ vô cùng kinh ngạc, kéo nhau chạy theo đến hành lang Sa-lô-môn. 12Phê-rơ quay lại giảng giải: “Thưa đồng bào, sao đồng bào sửng sốt nhìn chúng tôi như thế? Đồng bào tưởng nhờ quyền phép hay công đức của chúng tôi mà người què đi được sao? 13Đó là do Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Thượng Đế của tổ tiên chúng ta làm rạng danh Chúa Giê-xu, Đầy tớ Ngài. Đồng bào đã bắt Chúa giải nạp cho Phi-lát và ngoan cố chống đối khi Phi-lát định thả Ngài. 14Đồng bào đã khước từ Đấng Thánh và Công Chính để xin phóng thích một kẻ giết người. 15Đồng bào đã giết Chúa Sự Sống, nhưng Thượng Đế đã cho Ngài sống lại; chúng tôi đây đều là nhân chứng. 16Nhờ tin danh Giê-xu, người què đang đứng trước mặt đồng bào đây được lành. Danh Giê-xu và niềm tin nơi Ngài đã chữa cho anh này khỏi tật nguyền như đồng bào vừa chứng kiến.
17“Thưa đồng bào, tôi biết đồng bào cũng như các nhà lãnh đạo đã hành động cách vô ý thức. 18Việc này xảy ra đúng theo lời Thượng Đế báo trước — do các nhà tiên tri truyền lại — rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình. 19Vậy đồng bào hãy ăn năn trở về với Chúa để tội lỗi được tẩy sạch. 20Như thế, Thượng Đế mới thực hiện Thời kỳ Hạnh phúc và sai
Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại với đồng bào.
21Hiện nay Chúa Giê-xu còn phải ở lại Thiên đàng cho đến Thời kỳ Phục hưng vạn vật. Đó là điều Thượng Đế đã phán dạy từ xưa, qua môi miệng các nhà tiên tri thánh. 22Mai-sen đã nói: ‘Từ giữa nhân dân, Thượng Đế sẽ dấy lên một Nhà Tiên tri như tôi, đồng bào phải vâng theo mọi điều Ngài dạy. 23Ai không vâng lời Tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi nhân dân.’
24“Thật thế, tất cả các nhà tiên tri từ Sa-mu-ên về sau đều báo trước những việc ngày nay. 25Đồng bào là con cháu các nhà tiên tri và là người thừa hưởng giao ước Thượng Đế đã lập với tổ tiên ta. Thượng Đế đã hứa với Áp-ra-ham: ‘Nhờ hậu tự của con, cả nhân loại sẽ hưởng hạnh phúc.' 26Vậy Thượng Đế đã tấn phong Đầy tớ Ngài và sai Người đem hạnh phúc cho đồng bào trước hết, dìu dắt mỗi người rời bỏ con đường tội lỗi.”