3

Petu khu tug kws ceg tawv

1Muaj ib nub thaus nub qaij peb teev Petu hab Yauhaa saamswm nce moog rua huv lub tuam tsev yog lub swjhawm thov Vaajtswv. 2Txawm muaj ib tug yawm kws ceg tawv thaus nruab thab lug raug muab kwv tuaj. Naj nub muaj tuabneeg muab nwg tso rua ntawm ib saab rooj loog tuam tsev, yog lub rooj loog kws hu ua Zoo Nkauj sub nwg txhad tau thov khawv ntawm cov tuabneeg kws nkaag moog rua huv lub tuam tsev. 3Thaus nwg pum Petu hab Yauhaa saamswm tuaj moog rua huv lub tuam tsev, nwg txhad thov khawv. 4Petu hab Yauhaa saib ntsoov rua tug hov hab has tas, “Ca le saib rua ib.” 5Tug hov txawm saib ntsoov rua ob tug xaav tas yuav tau daabtsw ntawm ob tug. 6Tassws Petu has tas, “Nyaj hab kub kuv tsw muaj. Yaam kws kuv muaj, kuv yuav pub rua koj. Huv Yexu Kheto kws yog tuabneeg Naxale lub npe, koj ca le sawv tseeg moog kev.” 7Petu txawm ntsab nkaus nwg saab teg xws tsaa nwg sawv, mas taamswm ntawd nwg txhais kwtaw hab nwg tej cos qej txhaa txawm muaj zug. 8Nwg dha caws qa sawv tseeg moog kev hab nrug ob tug nkaag rua huv lub tuam tsev, nwg moog kev dha caws qa qhuas Vaajtswv. 9Ib tsoom tuabneeg pum nwg moog kev hab qhuas Vaajtswv, 10hab cim tau tas tug hov yog tug kws nyob tsawg thov khawv ntawm lub rooj loog Zoo Nkauj tuam tsev. Puab txhad phemfwj hab xaav tsw thoob rua tej xwm txheej kws tshwm lug rua tug hov.

Petu qha ntawm Xalaumoo Qaab Khaav

11Thaus tug hov tseed tuav rawv Petu hab Yauhaa, tej tuabneeg suavdawg txawm dha lug rua ntawm puab ntawm lub chaw kws hu ua Zaaj Qaab Khaav Xalaumoo hab phemfwj kawg. 12Thaus Petu pum cov tuabneeg hov nwg txawm has rua puab tas, “Haiv tuabneeg Yixayee, ua caag mej yuav xaav tsw thoob qhov xwm txheej nuav? Ua caag mej yuav saib ntsoov rua ib, yaam le ib swv ib le fwjchim hab swv ib txujkev ncaaj nceeg khu tau tug yawm nuav moog tau kev? 13Aplahaa, Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv, yog peb tej laug tug Vaajtswv, pub lub koob meej rua nwg tug tub qhe Yexu kws mej muab cob rua luas hab tsw leeg yuav taab meeg Philaj kws tub npaaj sab yuav tso nwg dim lawm. 14Tassws mej tsw leeg yuav tug kws dawb huv hab ncaaj nceeg, mej thov kuas tso tug nam tua tuabneeg rua mej. 15Mej txhad muab tug kws yog txuj hauv paug sav tua pov tseg, tassws Vaajtswv tsaa nwg sawv huv qhov tuag rov lug. Peb ua timkhawv rua zaaj nuav. 16Qhov kws ntseeg Yexu lub npe, mas lub npe hov txhad ua rua tug kws mej pum hab paub nuav muaj zug, hab qhov kws ntseeg Yexu ua rua tug nuav zoo hlo taab meeg mej suavdawg.
17“Cov kwvtij, nwgnuav kuv paub tas mej ua le ntawd tub yog mej tsw paub, ib yaam le mej cov thawj. 18Tassws tej kws Vaajtswv tub khaiv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tshaaj tawm ua ntej lawm tas nwg tug Kheto yuav raug tswm txom, nwg kuj ua kuas tav le nuav. 19Vem le nuav ca le ntxeev dua sab tshab hab tig rov lug sub txhad ntxuav tau mej lub txem, 20hab mej txhad tau swjhawm su lub sab ntawm tug Tswv lub xubndag, hab Vaajtswv txhad khaiv tug Kheto kws teem ca lawd lug rua mej, yog Yexu ntaag. 21Yexu yuav tsum nyob sau ntuj ceeb tsheej moog txug lub swjhawm kws Vaajtswv ua rua ib puas tsaav yaam rov zoo le qub lawv le nwg kuas nwg cov xwbfwb dawb huv kws cev nwg lug lub qhov ncauj has thau u lug. 22Mauxe has ca tas, ‘Tug Tswv kws yog Vaajtswv yuav tsaa ib tug xwbfwb cev lug ib yaam le kuv tshwm lug huv mej cov kwvtij, mas mej yuav tsum noog txhua yaam kws tug hov has rua mej. 23Txhua tug kws tsw noog tug xwbfwb cev lug hov mas yuav raug puam tsuaj pluj ntawm nwg haiv tuabneeg moog.’ 24Cov xwbfwb kws cev Vaajtswv lug txwj Xamuyee hab cov kws ua nwg qaab puavleej tshaaj tawm txug lub swjhawm nuav. 25Mej yog cov xwbfwb cev lug le tub ki hab yuav tau tej kws Vaajtswv cog tseg rua mej tej laug, yog qhov kws has rua Aplahaa tas, ‘Ib tsoom tuabneeg huv lub nplajteb yuav tau koob moov ntawm koj caaj ceg.’ 26Thaus Vaajtswv tsaa nwg tug tub qhe caj sawv rov lug lawd, kuj khaiv nwg tuaj cuag mej ua ntej, mej txhad tau koob moov ntawm qhov kws mej tig hlo ntawm mej tej kev txhum lug.”