3

Petus kho tus uas ceg tawv

1Muaj ib hnub thaum hnub qaij peb teev Petus thiab Yauhas tabtom nce mus rau hauv lub tuam tsev yog lub sijhawm thov Vajtswv. 2Txawm muaj ib tug yawg uas ceg tawv thaum nruab thiab los raug muab kwv tuaj. Niaj hnub muaj neeg muab nws tso rau ntawm ib sab rooj loog tuam tsev, yog lub rooj loog uas hu ua Zoo Nkauj xwv nws thiaj tau thov khawv ntawm cov neeg uas nkag mus rau hauv lub tuam tsev. 3Thaum nws pom Petus thiab Yauhas tabtom tuaj mus rau hauv lub tuam tsev, nws thiaj thov khawv. 4Petus thiab Yauhas ntsia ntsoov rau tus ntawd thiab hais tias, “Cia li saib rau wb.” 5Tus ntawd txawm ntsia ntsoov rau ob tug xav tias yuav tau dabtsi ntawm ob tug. 6Tiamsis Petus hais tias, “Nyiaj thiab kub kuv tsis muaj. Yam uas kuv muaj, kuv yuav pub rau koj. Hauv Yexus Khetos uas yog neeg Naxale lub npe, koj cia li sawv tsees mus kev.” 7Petus txawm ntsiab nkaus nws sab tes xis tsa nws sawv, mas tamsim ntawd nws txhais kotaw thiab nws tej pob qej txha txawm muaj zog. 8Nws dhia caws qia sawv tsees mus kev thiab nrog ob tug nkag rau hauv lub tuam tsev, nws mus kev dhia caws qia qhuas Vajtswv. 9Ib tsoom neeg pom nws mus kev thiab qhuas Vajtswv, 10thiab cim tau tias tus ntawd yog tus uas zaum thov khawv ntawm lub rooj loog Zoo Nkauj tuam tsev. Lawv thiaj phimhwj thiab xav tsis thoob rau tej xwm txheej uas tshwm los rau tus ntawd.

Petus qhia ntawm Xalaumoo Qab Khav

11Thaum tus ntawd tseem tuav rawv Petus thiab Yauhas, tej neeg sawvdaws txawm dhia los rau ntawm lawv ntawm lub chaw uas hu ua Zaj Qab Khav Xalaumoo thiab phimhwj kawg. 12Thaum Petus pom cov neeg ntawd nws txawm hais rau lawv tias, “Haiv neeg Yixayee, ua cas nej yuav xav tsis thoob qhov xwm txheej no? Ua cas nej yuav ntsia ntsoov rau wb, yam li wb siv wb li hwjchim thiab siv wb txojkev ncaj ncees kho tau tus yawg no mus tau kev? 13Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tus Vajtswv, yog peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, pub lub koob meej rau nws tus tub qhe Yexus uas nej muab cob rau luag thiab tsis lees yuav tab meeg Philaj uas twb npaj siab yuav tso nws dim lawm. 14Tiamsis nej tsis lees yuav tus uas dawb huv thiab ncaj ncees, nej thov kom tso tus niag neeg tua neeg rau nej. 15Nej thiaj muab tus uas yog txoj hauv paus siav tua pov tseg, tiamsis Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov los. Peb ua timkhawv rau zaj no. 16Qhov uas ntseeg Yexus lub npe, mas lub npe ntawd thiaj ua rau tus uas nej pom thiab paub no muaj zog, thiab qhov uas ntseeg Yexus ua rau tus no zoo kiag tab meeg nej sawvdaws.
17“Cov kwvtij, nimno kuv paub tias nej ua li ntawd twb yog nej tsis paub, ib yam li nej cov thawj. 18Tiamsis tej uas Vajtswv twb txib cov xibhwb cev Vajtswv lus tshaj tawm ua ntej lawm tias nws tus Khetos yuav raug tsim txom, nws kuj ua kom tiav li no. 19Vim li no cia li ntxeev dua siab tshiab thiab tig rov los kom thiaj ntxuav tau nej lub txim, 20thiab nej thiaj tau sijhawm so lub siab ntawm tus Tswv lub xubntiag, thiab Vajtswv thiaj txib tug Khetos uas teem cia lawd los rau nej, yog Yexus ntag. 21Yexus yuav tsum nyob saum ntuj ceeb tsheej mus txog lub sijhawm uas Vajtswv ua rau ib puas tsav yam rov zoo li qub raws li nws kom nws cov xibhwb dawb huv uas cev nws lus lub qhov ncauj hais thaum ub los. 22Mauxe hais cia tias, ‘Tus Tswv uas yog Vajtswv yuav tsa ib tug xibhwb cev lus ib yam li kuv tshwm los hauv nej cov kwvtij, mas nej yuav tsum mloog txhua yam uas tus ntawd hais rau nej. 23Txhua tus uas tsis mloog tus xibhwb cev lus ntawd mas yuav raug puam tsuaj ploj ntawm nws haiv neeg mus.’ 24Cov xibhwb uas cev Vajtswv lus txij Xamuyee thiab cov uas ua nws qab puavleej tshaj tawm txog lub sijhawm no. 25Nej yog cov xibhwb cev lus li tub ki thiab yuav tau tej uas Vajtswv cog tseg rau nej tej poj koob yawm txwv, yog qhov uas hais rau Aplahas tias, ‘Ib tsoom neeg hauv lub ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj caj ces.’ 26Thaum Vajtswv tsa nws tus tub qhe ciaj sawv rov los lawd, kuj txib nws tuaj cuag nej ua ntej, nej thiaj tau koob hmoov ntawm qhov uas nej tig kiag ntawm nej tej kev txhaum los.”