3

Tus Txivneej uas Tuag Taw

1Muaj ib hnub thaum peb teev hnub qaij, Petus thiab Yauhas mus rau hauv lub Tuamtsev. Thaum ntawd yog lub sijhawm uas sawvdaws tuaj thov Vajtswv. 2Muaj ib tug txivneej tuag ceg thaum nruab thiab los zaum ntawm lub roojvag uas hu ua lub Roojvag Zoo Nkauj. Niaj hnub muaj neeg kwv nws tuaj nyob ntawm roojvag thiab thov nyiaj ntawm cov neeg uas tuaj thov Vajtswv hauv lub Tuamtsev. 3Thaum nws pom Petus thiab Yauhas tabtom yuav mus hauv lub Tuamtsev, nws txawm thov kom nkawd pub ib yam dabtsi rau nws. 4Nkawd tsa qhovmuag saib tus txivneej uas tuag ceg ntawd, ces Petus txawm hais tias, “Koj cia li saib wb!” 5Tus txivneej ntawd xav hais tias nyaj nkawd yuav pub ib yam dabtsi rau nws ntag. 6Tiamsis Petus hais rau nws hais tias, “Kuv tsis muaj nyiaj, tiamsis kuv yuav muab yam uas kuv muaj rau koj: Kuv tuav Yexus Khetos tus uas yog neeg Naxales lub npe hais rau koj hais tias koj cia li sawv thiab mus kev!” 7Petus tuav nkaus tus txivneej ntawd sab tes xis rub nws sawv. Tamsim ntawd nws ob txhais ceg thiab ob lub pobtaws txawm muaj zog lawm; 8nws sawv tsees nrog Petus thiab Yauhas mus rau hauv lub Tuamtsev thiab nws dhia pajpaws ua Vajtswv tsaug. 9Cov neeg uas nyob ntawd pom nws mus kev thiab hnov nws ua Vajtswv tsaug, 10thiab thaum lawv pom dheev nws, lawv paub hais tias nws yog tus uas niaj hnub tuaj nyob ntawm lub Roojvag Zoo Nkauj thov nyiaj, lawv xav tsis thoob xyov yog ua li cas nws mus taus kev lawm.

Petus Qhia Hauv Lub Tuamtsev

11Thaum tus txivneej ntawd tseem tuav rawv Petus thiab Yauhas tes ntawm Xalumoos lub qabkhav, cov neeg uas pom li ntawd xav tsis thoob li. Lawv txawm khiav zom zaws los rau ntawm Petus nkawd. 12Thaum Petus pom cov neeg khiav zom zaws los, Petus hais rau lawv hais tias, “Cov kwvtij Yixalayees, ua li cas nej yuav xav tsis thoob rau tej no thiab ua li cas nej yuav saib ntsoov wb? Nej xav hais tias yog wb muaj hwjchim lossis yog wb ntseeg heev, wb thiaj ua rau tus txivneej no mus taus kev no los? 13Tus Vajtswv uas yog peb yawgkoob Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj tus Vajtswv ua rau nws tus tubtxib Yexus tau koob meej. Tiamsis nej ntes nws coj mus rau cov nomtswv uas muaj hwjchim. Thaum Philaj taug nws zaj, txawm yog Philaj xav muab nws tso los nej tsis kam. 14Nws yog tus dawbhuv thiab ncaj ncees, tiamsis nej tsis kam Philaj tso nws. Nej ho thov kom Philaj tso tus neeg uas tua neeg rau nej. 15Nej muab tus uas cawm neeg txojsia tua povtseg, tiamsis Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, peb thiaj ua timkhawv hais tias nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm tiag. 16Twb yog Yexus lub npe uas muaj hwjchim kho tau tus txivneej tuag ceg uas nej pom ntawd muaj zog ntag. Twb yog vim tus txivneej uas nej pom thiab paub no ntseeg Yexus, nws thiaj zoo. Nej pom hais tias nws zoo lawm vim nws ntseeg Yexus.
17“Cov kwvtij, kuv paub hais tias qhov uas nej thiab nej cov thawjcoj ua li ntawd rau Yexus, vim nej tsis paub. 18Yav thaum ub Vajtswv kom cov cev Vajtswv lus qhia ua ntej hais tias tus Mexiyas yuav raug kev tsimtxom; nimno twb muaj tiav raws li Vajtswv tau hais tseg lawm. 19Yog li ntawd, nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab tig rov los cuag Vajtswv, Vajtswv thiaj yuav zam nej lub txim. Yog nej ua li ntawd, 20tus Tswv yuav pab kom nej tau zoo nyob kaj siab lug. Vajtswv yuav txib Yexus tus uas yog tus Mexiyas los pab nej. 21Yexus yuav nyob saum ntuj ceebtsheej mus txog thaum uas ib puas tsav yam hloov dua tshiab tas huv tibsi; tej no muaj raws li cov cev Vajtswv lus uas yog neeg dawbhuv thaum ub tau qhia tseg lawm. 22Rau qhov Mauxes hais tias, ‘Tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv yuav tsa nej cov ib tug ua tus cev Vajtswv lus ib yam li nws tau tsa kuv, nej yuav tsum mloog txhua yam uas nws qhia rau nej. 23Yog leejtwg tsis mloog tej lus uas tus cev Vajtswv lus ntawd qhia, Vajtswv yuav muab tus ntawd tshem tawm ntawm nws haivneeg mus thiab tus ntawd yuav raug kev puastsuaj.’ 24Cov cev Vajtswv lus thaum ub uas yog suav txij Xamuyees los puavleej hais txog tej no ib yam nkaus. 25Thaum Vajtswv kom nws cov cevlus qhia nws tej lus cog tseg rau nej twb yog nws xav pab nej, thiab tej lus uas nws cog tseg rau nej cov yawgkoob twb yog nws coglus rau nej thiab. Vajtswv coglus tseg rau Anplahas hais tias, ‘Kuv yuav foom koob hmoov ntawm koj tus xeebntxwv mus rau txhua haivneeg hauv qab ntuj no.’ 26Yog li ntawd, Vajtswv thiaj txib nws tus tubtxib uas nws twb xaiv cia lawm los cuag nej ua ntej, nws foom koob hmoov rau nej kom nej thiaj tso nej tej kev txhaum tseg.”