3

Zorc Longx Zaux Mbai Nyei Mienh

1Maaih hnoi njiec aanx buo norm ziangh hoc, se doix zuqc mingh daux gaux nyei ziangh hoc, Bide caux Yo^han mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 2Maaih dauh yiem-toi waaic, zaux mbai nyei mienh. Mienh hnoi-hnoi dorh ninh mingh zueiz jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ndaangc, dongh mienh heuc “Gaengh Nzueic,” wuov dauh gaengh, gan bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei mienh tov nyaanh.
3Buatc Bide caux Yo^han oix bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, ninh ziouc gan ninh mbuo tov nyaanh. 4Ninh mbuo nuqv-nuqv nyei mangc jienv zaux mbai nyei mienh. Bide gorngv, “Mangc yie mbuo maah!” 5Ninh ziouc mangc, laaic ninh mbuo oix bun haaix nyungc mv bei.
6Mv baac Bide aengx gorngv mbuox ninh, “Jiem nyaanh yie maiv maaih oc. Mv baac yie maaih nyei, yie oix bun meih. Dengv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu Giduc nyei mbuox, jiez sin daaih yangh jauv maah!” 7Bide ziouc nanv jienv wuov laanh mienh nyei mbiaauc jieqv buoz, ken ninh jiez sin daaih souv jienv. Zaux-benv caux zaux-mueic liemh zeih henv daaih maaih qaqv. 8Ninh biu jiez sin daaih jiez gorn yangh jauv aqv. Ninh ziouc gan Bide caux Yo^han bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, yangh jienv mingh, biu jienv mingh, ceng jienv Tin-Hungh mingh. 9Zuangx mienh buatc ninh yangh jienv jauv ceng Tin-Hungh, 10ninh mbuo zieqv duqv se dongh aah loc yiem Gaengh Nzueic nyei gaengh ndaangc tov nyaanh wuov laanh mienh. Zuangx mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic, hnamv maiv mengh baeqc naaiv laanh mienh nyei jauv-louc.

Bide Yiem Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Zunh Doz

11Naaiv laanh mienh corc nanv jienv Bide caux Yo^han wuov zanc, zuangx mienh mbuoqc horngh haic ziouc tiux jienv mingh lorz ninh mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'nyiec wuov qongx, mbuox heuc “Saa^lo^morn nyei Bingx Laangh Dorngx.” 12Bide buatc zuangx mienh hnangv naaiv nor daaih mangc ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc mbuoqc horngh naaiv deix sic? Meih mbuo qaqv mangc yie mbuo, laaic yie mbuo longc yie mbuo ganh nyei qaqv fai yie mbuo gan duqv longx Tin-Hungh cingx daaih haih bun naaiv laanh mienh yangh jauv fai? 13Maiv zeiz. Se Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei Tin-Hungh, yaac zoux mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh wuov dauh, bun ninh nyei bou, Yesu, duqv njang-laangc. Meih mbuo yaac zorqv ninh jiu bun mienh daix. Bilaatv dingc hnyouv bungx Yesu mv baac meih mbuo yiem Bilaatv nyei nza'hmien ngaengc jienv. 14Meih mbuo nqemh maiv longc cing-nzengc, baengh fim nyei wuov dauh. Daaux nzuonx tov Bilaatv bungx daix mienh wuov dauh bun meih mbuo. 15Meih mbuo daix bun mienh maaih ziangh maengc wuov dauh, mv baac Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. Yie mbuo ziouc weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. 16Se ninh nyei mbuox nyei qaqv bun naaiv laanh zaux mbai nyei mienh henv daaih. Meih mbuo buatc nyei caux hiuv nyei yiem naaiv laanh mienh cuotv daaih nyei sic se weic sienx Yesu nyei mbuox. Weic sienx kaux Yesu naaiv laanh mienh cingx daaih longx nzengc, hnangv meih mbuo yietc zungv buatc jienv nor.
17“Zuangx gorx-youz aah! Yie hiuv duqv meih mbuo caux meih mbuo nyei jien zoux bun Yesu se laaix meih mbuo maiv hiuv cingx daaih zoux. 18Zinh ndaangc Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv. Ih zanc ninh longc naaiv nyungc za'eix bun naaiv deix waac cuotv daaih zien nyei. 19Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv nzuonx daaih lorz Tin-Hungh, bun ninh sortv guangc meih mbuo nyei zuiz. Ziouv ziouc bun meih mbuo nyei hnyouv maaih ziangh hoc nyiemz, fingv jiez daaih, 20yaac oix paaiv Yesu daaih, dongh ninh weic meih mbuo ginv ziangx zoux Giduc, wuov dauh. 21Giduc zungv oix zuqc yiem tin-dorngh zuov taux Tin-Hungh liepc nyungc-nyungc siang nyei ziangh hoc, hnangv loz-hnoi Tin-Hungh bun ninh nyei cing-nzengc douc waac mienh douc daaih gorngv nor. 22Mose gorngv,
  ‘Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh,
   oix paaiv dauh douc waac mienh hnangv yie nor.
  Ninh yaac zoux dauh meih mbuo ganh nyei mienh.
  Ninh mbuox haaix nyungc meih mbuo,
   meih mbuo oix zuqc muangx nzengc ninh nyei waac.
  23Haaix dauh maiv muangx ninh nyei waac
   ziouc zuqc pai guangc, mietc nzengc,
   maiv bun caux Tin-Hungh nyei mienh yiem aqv.’
24“Zuangx douc waac mienh yiem Saa^mu^en njiec daaih, da'faanh douc Tin-Hungh nyei waac wuov deix, gorngv taux naaiv deix hnoi-nyieqc cuotv daaih nyei sic. 25Tin-Hungh bun ninh nyei douc waac mienh douc daaih nyei waac caux meih mbuo nyei ong-taaix laengz jiex nyei ngaengc waac, meih mbuo yaac duqv juangc jienv nzipc, hnangv ninh gorngv mbuox Apc^laa^ham,
  ‘Yie oix longc meih nyei zeiv-fun
   ceix fuqv bun lungh ndiev maanc fingx.’
26Tin-Hungh bun ninh nyei bou nangh daaih, ninh paaiv daaih lorz meih mbuo ndaangc, ceix fuqv bun meih mbuo, bun meih mbuo dauh dauh goiv hnyouv guangc meih mbuo zoux waaic nyei jauv.”