4

Cov thawj nug Petus thiab Yauhas

1Thaum ob tug tseem qhia cov neeg ntawd cov pov thawj thiab tus uas ua thawj saib xyuas lub tuam tsev thiab cov Xadukai txawm tuaj rau ntawm ob tug. 2Lawv tsis txaus siab rau qhov uas ob tug qhia thiab tshaj tawm tias muaj kev sawv hauv qhov tuag rov los hauv Yexus. 3Lawv thiaj ntes ob tug coj mus kaw ib hmos kaj ntug rau hauv tsev lojfaj vim yog tsaus ntuj lawm. 4Cov neeg uas hnov ob tug tej lus ntawd muaj ntau leej ntseeg. Cov txivneej huvsi uas ntseeg kwvlam tsib txhiab leej.
5Thaum tagkis cov uas ua thawj thiab cov kev txwj laus thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai txawm tuaj sablaj ua ke rau hauv Yeluxalees, 6nrog Anas uas yog tus tuam pov thawj hlob thiab Khayafa thiab Yauhas thiab Alexadaw thiab txhua tus uas yog tus tuam pov thawj hlob li caj ces. 7Thaum lawv coj Petus thiab Yauhas los sawv ntsug tab meeg, lawv nug ob tug tias, “Neb siv leejtwg li hwjchim thiab siv leejtwg lub npe ua tej haujlwm no?” 8Thaum ntawd Petus muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo, nws txawm hais rau lawv tias, “Nej cov thawj uas kav cov pejxeem thiab nej cov kev txwj laus, 9yog hnub no nej tshuaj saib wb ob leeg rau qhov zoo uas wb tau ua rau ib tug neeg ceg tawv thiab nug tias ua li cas kho tau nws zoo lawm, 10mas nej sawvdaws thiab cov Yixayee sawvdaws cia li paub tias twb yog vim Yexus Khetos uas yog neeg Naxale lub npe uas nej muab teem rau saum tus khaublig ntoo thiab Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov los, mas tus yawg uas sawv ntawm nej xubntiag no thiaj zoo kiag. 11Yexus yog
  “ ‘lub pob zeb uas cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  twb rov muab los teeb ua thawj lub
   rau ntawm kaum tsev lawm.’
12Hauv lwm tus yeej tsis muaj kev dim kiag li, rau qhov thoob plaws hauv qab ntuj no tsis muaj dua ib lub npe uas pub rau neeg siv cawm peb dim.”
13Thaum lawv pom Petus thiab Yauhas muaj siab tuab thiab paub tias ob tug tsis tau kawm ntawv tsuas zoo li luag tej xwb, lawv xav tsis thoob, thiab nco tau tias ob tug txeev nrog Yexus nyob. 14Tiamsis vim lawv pom tus yawg uas zoo ntawd sawv ntsug ntawm ob tug ib sab, lawv thiaj tsis muaj lus cam kiag li lawm. 15Thaum lawv hais kom ob tug tawm ntawm cov thawj lub rooj sablaj lawm, lawv txawm sablaj tias, 16“Peb yuav ua li cas rau ob tug no? Rau qhov ob tug tau ua ib yam txujci tseem ceeb rau txhua tus uas nyob hauv Yeluxalees paub tseeb, mas peb tsis lees paub kuj tsis tau li. 17Peb cia li txwv ob tug kom tsis txhob hais dabtsi hauv lub npe no xwv zaj no thiaj tsis ncha heev zuj zus mus rau hauv cov pejxeem.” 18Lawv thiaj hu ob tug los thiab txwv kom ob tug tsis txhob hais lossis qhia hauv Yexus lub npe kiag li lawm. 19Tiamsis Petus thiab Yauhas teb lawv tias, “Nej sim xav saib, nyob ntawm Vajtswv xubntiag tsim nyog mloog nej hais zoo dua li mloog Vajtswv hais lov? 20Rau qhov peb tseg tsis tau qhov uas hais txog tej uas peb pom thiab tej uas peb hnov.” 21Thaum lawv rov txwv tawv tawv dua ces txawm tso ob tug mus. Lawv nrhiav tsis tau txim rau ob tug vim lawv ntshai cov pejxeem, rau qhov txhua tus qhuas Vajtswv vim yog tej xwm txheej uas tshwm los ntawd. 22Tus uas mob zoo ntawm txujci tseem ceeb ntawd hnub nyoog plaub caug tawm xyoo lawm.

Cov ntseeg thov kom muaj siab tuab

23Thaum tso Petus thiab Yauhas lawm, ob tug txawm mus rau hauv cov ntseeg thiab piav txhua yam uas cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus hais rau ob tug. 24Thaum lawv hnov lawm lawv txawm koom ib lub siab tsa suab thov Vajtswv hais tias, “Au tus Tswv, koj tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv thiab txhua yam uas muaj nyob hauv. 25Koj kom Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv siv peb yawg koob Davi uas yog koj tus qhev lub qhov ncauj hais tias,
  “ ‘Vim li cas lwm haiv neeg yuav npau taws heev,
   thiab tej neeg ntaus tswvyim phem qhuav qhuav?
  26Tej vajntxwv hauv lub ntiajteb kuj sawv twv,
   cov uas ua thawj tuaj txoos ua ke
   tawm tsam tus Tswv thiab nws tus Khetos.’
27Qhov tseeb hauv lub nroog no Helauj thiab Phauthi‑au Philaj thiab lwm haiv neeg thiab cov Yixayee tuaj txoos ua ke tawm tsam Yexus uas yog koj tus qhev uas dawb huv thiab koj tsa cia lawd, 28kom lawv thiaj ua txhua yam raws li koj txhais tes thiab koj lub siab twb teem tseg lawd. 29Au tus Tswv, nimno thov koj tsa muag ntsia qhov uas lawv hem, thiab thov pub koj cov tub qhe muaj siab tuab hais koj tej lus, 30rau lub sijhawm uas koj cev koj txhais tes kho mob thiab ua kom tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj tshwm los hauv Yexus uas yog koj tus tub qhe dawb huv lub npe.” 31Thaum lawv thov tag, lub chaw uas lawv tuaj txoos ua ke ntawd txawm ua zog kais, mas lawv puv npo Vaj Ntsuj Plig dawb huv thiab lawv muaj siab tuab hais Vajtswv tej lus.

Muab txhua yam ua sawvdaws li

32Cov uas los ntseeg ntawd koom ua ib lub siab. Tsis muaj leejtwg yuav hais tias nws tej qhov txhia chaw yog nws li xwb, tiamsis lawv muab txhua yam ua sawvdaws li. 33Cov tubtxib hais lus muaj hwjchim loj kawg ua timkhawv txog qhov uas tus Tswv Yexus ciaj sawv rov los, thiab Vajtswv txojkev hlub nrog nraim lawv txhua tus. 34Mas lawv cov tsis muaj ib tug tu ncua ib yam dabtsi, rau qhov txhua tus uas muaj liaj teb thiab vaj tse kuj muab muag thiab coj tej nyiaj uas muag tau ntawd 35tuaj tso rau ntawm cov tubtxib kotaw, mas muab faib rau txhua tus raws li uas cheem tsum. 36Yauxej uas cov tubtxib hu tias Npananpa (uas txhais hais tias, tus tub uas txhawb siab) yog ib tug Levi uas yog neeg Xaipla, 37nws muaj ib daim teb, nws muab muag thiab coj cov nqe teb ntawd tuaj tso rau ntawm cov tubtxib kotaw.