4

Cov Nomtswv Taug Petus thiab Yauhas Zaj

1Thaum Petus thiab Yauhas tseem tabtom qhia cov neeg ntawd, cov povthawj qee leej, cov tubrog uas saib lub Tuamtsev tus thawj thiab ib co Xadukais txawm tuaj nrhiav nkawd. 2Lawv chim rau Petus thiab Yauhas heev, rau qhov nkawd qhia sawvdaws hais tias Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Nkawd qhia li ntawd, sawvdaws thiaj paub hais tias neeg sawv tau hauv qhov tuag rov qab los. 3Lawv txawm ntes Petus thiab Yauhas coj mus kaw ib hmos, rau qhov thaum ntawd twb tsaus ntuj lawm. 4Tiamsis cov neeg uas tau hnov nkawd qhia zaj ntawd muaj ntau leej ntseeg Yexus; suav cov txivneej uas los ntseeg muaj kwvlam li tsib txhiab leej.
5Thaum kaj ntug lawm, cov Yudais tej thawjcoj, cov txwjlaug thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai tuaj ua ke sablaj hauv lub nroog Yeluxalees. 6Anas uas yog tus Povthawj Hlob, Kaiyafas, Yauhas, Alexades thiab lwm tus uas yog tus Povthawj Hlob tsev neeg tuaj nrog lawv sablaj thiab. 7Lawv coj Petus thiab Yauhas los sawv tabmeeg lawv, thiab lawv nug nkawd hais tias, “Leejtwg pub hwjchim rau neb? Thiab neb tuav leejtwg lub npe ua tej no?”
8Tamsim ntawd Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm los kav Petus lub siab, Petus teb lawv hais tias, “Cov nomtswv uas kav pejxeem thiab cov txwjlaug, 9hnub no nej nug wb li no yog nej nug txog qhov uas wb kho tus txivneej tuag ceg no lossis nug txog qhov uas nws ob txhais ceg zoo. 10Yog nej nug li ntawd, kuv teb rau nej thiab cov Yixalayees sawvdaws hais tias twb yog Yexus tus uas yog neeg Naxales ua rau tus txivneej uas sawv tabmeeg nej no zoo ntag. Yexus yog tus uas nej muab ntsia rau saum tus ntoo khaublig, tiamsis Vajtswv twb tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. 11Yexus yog tus uas Vajtswv Txojlus qhia tseg hais tias,
  ‘Lub Pobzeb uas cov kws ua tsev
   muab povtseg,
  nimno twb muab lub ntawd los ua lub thawj
   lawm.’
12Tsis muaj leejtwg cawm tau peb dim peb lub txim, tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiaj cawm tau; tsis muaj dua lwm tus uas Vajtswv tso los cawm peb neeg ntiajteb kom peb dim peb lub txim.”
13Thaum lawv pom hais tias Petus thiab Yauhas muaj lub siab tawv teb li ntawd, lawv xav tsis thoob li, rau qhov lawv paub hais tias nkawd yeej tsis tau kawm ntawv. Ces lawv nco dheev txog hais tias nkawd yeej nrog Yexus nyob ua ke. 14Tiamsis lawv tsis muaj lus teb, rau qhov lawv pom tus txivneej tuag ceg uas zoo lawm nrog nkawd sawv ua ke ntawd. 15Lawv txawm kom Petus thiab Yauhas tawm mus rau nraum zoov, lawv sablaj hais tias, 16“Peb yuav ua li cas rau nkawd? Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees no puavleej paub hais tias zaj txujci tseemceeb no twb yog nkawd ua; yog peb yuav hais tias tsis yog nkawd ua los yeej hais tsis tau. 17Peb yuav tsum txwv tsis pub nkawd hais Yexus lub npe rau leejtwg li, zaj no thiaj yuav tsis nrov ncha mus rau sawvdaws hnov.” 18Lawv txawm hu nkawd rov qab los thiab lawv hais rau nkawd kom nkawd tsis txhob hais lossis qhia Yexus zaj ib zaug li lawm.
19Tiamsis Petus thiab Yauhas teb lawv hais tias, “Wb mloog nej lus zoo dua li wb mloog Vajtswv lus los? Nej sim xav saib, ob qho no qhov twg yuav haum Vajtswv siab dua? 20Tej uas wb hnov thiab wb pom lawm, wb yeej yuav qhia, wb tsis npog li.” 21Cov nomtswv hajyam txwv nkawd tawv dua thawj zaug, ces lawv mam li tso nkawd mus. Lawv tsis paub yuav rau txim li cas rau nkawd, rau qhov tej neeg uas pom zaj txujci tseemceeb ntawd sawvdaws puavleej qhuas Vajtswv. 22Tus txivneej uas Vajtswv kho zoo ntawd hnubnyoog muaj plaub caug tawm xyoo lawm.

Cov Ntseeg Tuaj Ua Ke Thov Vajtswv

23Thaum cov nomtswv tso Petus thiab Yauhas lawm, nkawd rov mus rau ntawm cov ntseeg thiab qhia tej uas cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov txwjlaug txwv nkawd rau lawv mloog. 24Thaum cov ntseeg hnov li ntawd, lawv koom ua ib lub siab thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, koj yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, tsim dej hiavtxwv thiab tsim ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug, nyob hauv ntiajteb thiab hauv hiavtxwv. 25Koj kom Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia rau peb yawgkoob Daviv uas yog koj tus tubtxib hais tias,
  ‘Vim li cas lwm haivneeg chim heev,
  thiab tej neeg tuav hauv ua phem, tiamsis ua tsis tau?
  26Cov vajntxwv uas kav lub ntiajteb no sawv nres nroos tos
  thiab cov nomtswv tuaj ua ke tawmtsam
   tus Tswv thiab tus Mexiyas.’
27Yeej muaj li ntawd tiag, rau qhov Helauj thiab Pauti-us Philaj nkawd nrog lwm haivneeg thiab cov Yixalayees tuaj ua ke rau hauv lub nroog no tawmtsam Yexus tus uas yog koj tus tubtxib dawbhuv uas koj tsa ua tus Mexiyas lawm. 28Tej uas lawv ua no twb yog muaj raws li koj lub hwjchim thiab koj tau npaj siab tseg lawm. 29Tus Tswv, nimno thov koj tsa qhovmuag saib tej uas lawv ua nruj ua tsiv rau peb. Thiab thov koj pab peb cov uas yog koj cov tubtxib kom muaj lub siab tawv qhia koj Txojlus. 30Thov koj cev tes kho tej neeg uas muaj mob, thiab thaum peb tuav Yexus uas yog koj tus tubtxib uas dawbhuv lub npe, thov koj ua tej txujci tseemceeb rau sawvdaws pom.”
31Thaum lawv thov tas, qhov chaw uas lawv nyob ntawd txawm ua zog koog; Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm los kav lawv txhua tus lub siab, lawv thiaj muaj lub siab tawv qhia Vajtswv Txojlus.

Cov Ntseeg Sib Faib Tej Khoom uas Lawv Muaj

32Cov ntseeg txhua tus puavleej koom ua ib lub siab; lawv nqa lawv tej qhov txhia chaw tuaj tso ua ke ua sawvdaws tug. Tsis muaj ib tug yuav hais tias tej uas nws muaj yog nws li. 33Vajtswv pub hwjchim rau cov timthawj, lawv thiaj muaj lub siab tawv ua timkhawv hais txog zaj uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab Vajtswv foom koob hmoov rau lawv txhua tus. 34Lawv cov ntawd tsis muaj ib tug txomnyem li. Cov uas muaj av ntau lossis muaj vaj muaj tsev ntau los lawv muab muag thiab coj cov nyiaj uas lawv muag tau tuaj 35rau cov timthawj; thiab cov timthawj muab cov nyiaj ntawd faib rau sawvdaws raws li tus uas muaj chaw siv.
36Yauxej kuj ua li ntawd thiab; Yauxej yog xeem Levis, nws yug tim lub koog Povtxwv Xaipas. Cov timthawj tis dua ib lub npe rau Yauxej hu ua Npananpas, (lub npe ntawd txhais hais tias “Tus uas Txhawb Zog.”) 37Nws muab nws daim teb muag thiab coj cov nyiaj tuaj rau cov timthawj.