6

Nau Njêng Phung Kôranh Ngih Brah Ndu

1Tâm rnôk nây phung oh mon lơ hâu âk phung Hêlênist ngơi ƀŭk dŭk suyh ma phung Hêbrơ, yorlah khân păng mâu pă ăp nar ndơ ma phung bu ur khĭt sai Hêlênist. 2Phung jât ma bar nuyh kuăl lĕ rngôch phung chroh tâm rƀŭn jêh ri lah ma khân păng: "Mâu ueh ôh he chalơi nau Brah Ndu ngơi gay ma tâm pă ndơ sông sa. 3Pôri, hơi phung oh nâu, săch hom tâm phung khân may pơh nuyh geh nau lư n'găr ueh, bêng ma Brah Huêng Ueh jêh ri ma nau blau mĭn. Hên mra jao ma khân păng kan aơ. 4Bi hên, hên djôt mro kan mbơh sơm jêh ri nti lah nau Brah Ndu ngơi." 5Lĕ rngôch phung tâm rƀŭn rŏng ma nau nây. Khân păng săch Y-Êtiên, nơm bêng ma nau chroh jêh ri Brah Huêng Ueh, Y-Philip, Y-Prôkor, Y-Nikanor, Y-Timôn, Y-Parmênas jêh ri Y-Nikôlas bunuyh ƀon Antiôs lăp phung Yuđa. 6Jêh ri khân păng tâm mpơl mbơh pơh nuyh aơ ma phung oh mon. Jêh phung kôranh oh mon mbơh sơm khân păng pah ti ma phung nây.
7Nau chroh Brah Ndu bu mbơh lơ hâu lam ntŭk, jêh ri phung oh mon ntop lơ hâu âk ta ƀon Yêrusalem, nđâp ma âk phung kôranh ƀư brah tông ma nau chroh.

Bu Phong Y-Êtiên Ma Nau Ngơi Sưr

8Y-Êtiên, bêng ma nau yô̆, jêh ri nau brah ƀư nau khlay toyh, jêh ri nau tâm mbên khlay ta năp phung ƀon lan 9Ƀiălah ƀaƀă geh phung tâm ngih rƀŭn phung Yuđa bu rnha phung đăp mpăn kon me, ndrel ma phung Siren, phung Aleksandri, jêh ri phung Yuđa tă bơh n'gor Silisi jêh ri n'gor Asi, dâk jêh ri tâm rlăch đah Y-Tiên, 10Ƀiălah khân păng mâu dơi tâm rdâng ma nau blau mĭn, păng jêh ri ma Brah Huêng Ueh, nơm kơl păng ngơi. 11Khân păng nkhôm bunuyh ăn lah pô aơ: "Hên tăng jêh păng ngơi sưr ma Y-Môis, jêh ri ma Brah Ndu." 12Khân păng nchâp phung ƀon lan, phung bubŭnh buranh, jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt. Khân păng hăn ta Y-Êtiên nhŭp jêh ri njŭn ôbăl ta năp phung kôranh phat dôih phung Yuđa. 13Khân păng ăn phung nchơt mƀruh pô aơ: "Bunuyh aơ vay ngơi sưr ma ntŭk kloh ueh aơ jêh ri ma nau vay. 14Yorlah hên tăng păng lah ma Brah Yêsu, ƀon Nasaret nây mra ƀư rai ntŭk aơ, jêh ri tâm rgâl nau vay ơm he geh jêh tă bơh Y-Môis." 15Jêh ri lĕ rngôch bunuyh tâm rƀŭn tâm ntŭk phat dôih nây, gŭ uănh ma Y-Êtiên, saơ muh măt păng nâm bu măt tông păr ueh Brah Ndu.