6

Các ủy viên cứu tế

1Lúc ấy, số tín hữu càng gia tăng nhanh chóng. Người Do-thái theo văn hóa Hy-lạp than phiền người Hy-bá vì các quả phụ trong nhóm họ không được cấp phát thực phẩm đầy đủ. 2Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu và tuyên bố: “Chúng tôi không thể bỏ việc giảng dạy lời Chúa để lo phân phối lương thực. 3Vậy xin anh em cử bảy người được tiếng khen, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan để chúng tôi ủy thác việc này. 4Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và truyền giảng Đạo Chúa. 5Đề nghị này được toàn thể tín hữu chấp thuận. Họ chọn Ê-tiên là người đầy đức tin và Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cơ-la là người An-ti-ốt mới theo đạo Do-thái. 6Bảy người trình diện và được các sứ đồ đặt tay cầu nguyện. 7Đạo Chúa phát triển mạnh, số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem ngày càng gia tăng đông đảo. Cũng có nhiều thầy tế lễ theo Đạo nữa.

Ê-tiên bị bắt

8Ê-tiên được đầy ân phúc và quyền năng, làm nhiều việc kỳ diệu và phép lạ vĩ đại giữa nhân dân. 9Nhưng một số người Do-thái thuộc đảng Tự do hợp với người Do-thái ở Ly-bi, Á-lịch-sơn, Si-li-si và Tiểu Á, nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10Nhưng họ không thể đấu trí với ông hoặc chống lại Thánh Linh là Đấng hướng dẫn ông. 11Nên họ ngầm xúi giục mấy người khác phao tin: “Chúng tôi có nghe người này xúc phạm Mai-sen và Thượng Đế.” 12Họ sách động quần chúng, xúi giục các trưởng lão, các thầy dạy luật, rồi xông vào bắt Ê-tiên giải đến trước Hội đồng Quốc gia. 13Họ dùng nhân chứng khai gian: “Người này luôn luôn xúc phạm Đền thờ và luật pháp. 14Chúng tôi nghe nó nói Giê-xu người Na-xa-rét sẽ phá hủy Đền thờ và thay đổi luật lệ Mai-sen đã truyền dạy.” 15Mọi người trong Hội đồng chăm chú nhìn Ê-tiên, thấy gương mặt ông sáng rực như diện mạo thiên sứ.